Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-juni 2011

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab publicerar halvårsrapporten för januari-juni 2011.

Resultat januari-juni 2011

• Orderingången uppgick till MSEK 10 646 (10 516) och orderstocken vid periodens utgång uppgick till MSEK 40 657 (38 859)

• Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 11 313 (11 377), vilket var en oförändrad utveckling justerat för valutaeffekter

• Bruttoresultatet uppgick till MSEK 3 040 (2 712), motsvarande en bruttomarginal på 26,9 procent (23,8).

• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 065 (402), motsvarande en rörelsemarginal på 9,4 procent (3,5). 2011 inkluderade realisationsvinster om MSEK 253, medan 2010 istället innehöll strukturkostnader och negativt resultat från avyttringar om MSEK 110 samt kostnader relaterade till ett hävt kontrakt om MSEK 310.

• Periodens resultat uppgick till MSEK 695 (246) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 6,45 (2,25)

• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 334 (2 233)

Prognos för 2011 är oförändrad

Under 2011 bedömer vi att försäljningsintäkterna minskar något jämfört med 2010.

Vi förväntar oss att rörelsemarginalen, exklusive väsentliga reavinster, ökar något under 2011 jämfört med den justerade rörelsemarginalen på 6,5 procent under 2010.

Finansiell översikt

MSEK jan-juni 2011 jan-juni 2010 förändring, % apr-juni 2011 apr-juni 2010 jan-dec 2010
Orderingång 10 646 10 516 1 5 431 5 038 26 278
Orderstock 40 657 38 859 5 -300** -695** 41 459
Försäljningsintäkter 11 313 11 377 -1 5 861 5 993 24 434
Bruttoresultat 3 040 2 712 12 1 613 1 441 5 591
Bruttomarginal, % 26,9 23,8   27,5 24,0 22,9
Rörelseresultat (EBIT) 1 065 402  165 697 276 975
Rörelsemarginal, % 9,4 3,5 11,9 4,6 4,0
Periodens resultat 695 246  183 418 174 454
Resultat per aktie före utspädning, SEK 6,72 2,33 4,06 1,68 4,12
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 6,45 2,25 3,89 1,62 3,97
Räntabilitet på eget kapital, %* 7,9 6,5 - - 4,1
Operativt kassaflöde 2 334 2 233  5 1 775 2 306 4 349
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 21,38 20,46 16,26 21,13 39,84
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod           
** Avser kvartalets förändring           

VD:s kommentar, Håkan Buskhe:

"Väl utförda projekt ledde under de första sex månaderna till en ökad lönsamhet, vilket tillsammans med avyttringar av icke-kärntillgångar resulterade i en signifikant stärkt nettokassa.

Marknadsförutsättningarna var fortsatt utmanande, vilket reflekteras i en orderingång lägre än försäljningsintäkterna och oförändrade försäljningsintäkter jämfört med 2010.

Våra strategiska prioriteringar är att skapa lönsam tillväxt, att öka lönsamheten och att kontinuerligt anpassa vår portfölj. Våra anställda utgör den solida bas vi behöver för att uppnå dessa ambitioner.

För att skapa lönsam tillväxt ökar vi gradvis vår globala närvaro. Under detta året har vi fått viktiga beställningar, till exempel från den thailändska marinen. Vi har etablerat en starkare närvaro på viktiga marknader som Indien, Brasilien och Storbritannien. I Indien ingicks en strategisk överenskommelse med Mahindra Satyam om att etablera ett teknologicenter kallat Saab India Technology Centre. Vi öppnade ett forsknings- och utvecklingscenter i Brasilien fokuserat på energi och miljö inom transport och logistik, försvar och säkerhet och utveckling av urban miljö. Ett nytt kontor öppnades i London för verksamheten i Storbritannien och även ett nytt designcenter öppnades där vi ser att vi kan få en hävstång i verksamheten genom att utnyttja brittisk ingenjörskompetens.

Vi utannonserade även att vi planerar köpa Sensis Corporation i USA, vilket skapar en starkare bas för tillväxt på den nordamerikanska marknaden. Inom radar och sensorer har Sensis en stark lokal närvaro i USA och en världsledande position på marknaden för flygtrafikledningssystem. Sensis erbjudande är ett utmärkt komplement till vårt erbjudande. Inom radar och sensorer kommer våra kombinerade produktportföljer skapa tillväxtmöjligheter, framförallt i USA. Inom flygtrafikledningssystem med Sensis världsledande marknadsposition och våra kombinerade produktportföljer kommer vi adressera en större andel av en global växande marknad. Till följd av en god marknadspotential inom de relevanta segmenten och de operationella synergier som identifierats på medel- och lång sikt ser vi att integrationen av Sensis kommer vara värdeskapande.

Arbetet med att anpassa vår portfölj fortgår. Den 14 juli, efter de första sex månadernas utgång, utannonserade vi vår största avyttring i år, avyttringen av vår ägarandel på 57,8 procent i C3 Technologies. Köpeskillingen uppgick till cirka MSEK 1 009 och reavinsten till cirka MSEK 906, vilket redovisas under tredje kvartalet. Med denna transaktion har vi hittills i år avyttrat tillgångar vilka genererat cirka SEK 1,2 miljarder i reavinster.

Våra förbättringar möjliggörs av kraften och engagemanget hos vår anställda. Under våren bildade vi en Academy fokuserad på kompetensutveckling för att säkerställa att vi utnyttjar kunskapen hos våra anställda på bästa sätt. Detta är ett steg för att se till att vi har de rätta kompetenserna för att nå våra uppsatta mål," säger Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhe.

Press- och analytikerträff

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Lars Granlöf presenterar Saabs resultat för januari-juni 2011.

Tisdag 19 juli, klockan 10.00
World Trade Center konferensanläggning, konferensrum Manhattan
Entré via Kungsbron 1

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: karin.frisk@saabgroup.com 
Tel: +46 8 463 02 30

Direktsänd webbsändning
Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/About-Saab/Investor-relations/. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli kl. 07.30.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

PDF
27 februari 2020