Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-mars 2011

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab publicerar sin kvartalsrapport för januari-mars 2011.

Resultat januari-mars 2011

• Orderingången uppgick till MSEK 5 215 (5 478) och orderstocken vid periodens utgång uppgick till
MSEK 40 957 (39 554)

• Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till MSEK 5 452 (5 384), en ökning med 2 procent justerat för valutaeffekter

• Bruttoresultatet uppgick till MSEK 1 427 (1 271), motsvarande en bruttomarginal på 26,2 procent (23,6)

• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 368 (126), motsvarande en rörelsemarginal på 6,7 procent (2,3)

• Periodens resultat uppgick till MSEK 277 (72) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 2,56 (0,63)

• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 559 (-73)

• Prognosen för 2011 har ändrats till följd av meddelade reavinster

Prognos för 2011:

Under 2011 bedömer vi att försäljningsintäkterna minskar något jämfört med 2010.

Vi förväntar oss att rörelsemarginalen, exklusive väsentliga reavinster, ökar något under 2011
jämfört med den justerade rörelsemarginalen på 6,5 procent under 2010.

Tidigare prognos:

Under 2011 bedömer vi att försäljningsintäkterna minskar något jämfört med 2010.

Vi förväntar oss att rörelsemarginalen ökar något under 2011 jämfört med den justerade rörelsemarginalen under 2010.

Finansiell översikt

MSEK Jan-mar 2011 Jan-mar 2010 Förändring, % Jan-dec 2010
Orderingång  5 215 5 478  -5 26 278
Orderstock  40 957 39 554 4 41 459
Försäljningsintäkter  5 452 5 384 1 24 434
Bruttoresultat  1 427 1 271 12 5 591
Bruttomarginal, % 26,2 23,6   22,9
Rörelseresultat (EBIT) 368 126 192 975
Rörelsemarginal, % 6,7 2,3   4,0
Periodens resultat 277 72 285 454
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,66 0,65   4,12
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,56 0,63   3,97
Räntabilitet på eget kapital *, % 5,8 7,9   4,1
Operativt kassaflöde 559 -73 - 4 349
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 5,12 -0,67   39,84
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod  

VD:s kommentar, Håkan Buskhe

"Prioriteringar i försvars- och säkerhetsbudgetar fortsätter att diskuteras runt om i världen, speciellt i väst. Detta skapar en utmanande marknadssituation med möjligheter och hot som vi bemöter på olika nivåer.

I Sverige noterar vi ett fortsatt starkt intresse i att upprätthålla Gripen-systemet som stommen i det svenska luftförsvaret åtminstone till 2040.

Vi fortsätter att leverera på våra strategiska målsättningar om att nå en starkare marknadsnärvaro på utvalda marknader. Under första kvartalet fick vi viktiga beställningar både i Sverige och på andra nyckelmarknader som Storbritannien och Asien.

Investeringar koncentrerades vidare till kärnområden och tillgångar som inte anses vara kärnverksamhet avyttrades. Som ett resultat etablerade Saab ett forsknings- och utvecklingscenter i Indien som täcker flyg, försvar och innovationer för urban miljö samt samhällssäkerhet. Även området virtuell träning och simulering förstärkes genom ett överenskommet förvärv i Tjeckien. Ett avtal tecknades om att avyttra Saabs innehav i Grintek Ewation.

Vår lönsamhetsnivå ökade framförallt till följd av de pågående satsningarna att förbättra effektiviteten och sänka kostnader inom hela organisationen.

Ett starkt operativt kassaflöde och en stärkt balansräkning fortsätter att stödja våra tillväxtambitioner.

Vi har fortfarande en bit kvar för att nå våra strategiska och finansiella mål, men jag är är övertygad om att vi är på rätt spår för att uppnå dem," säger koncernchef och VD Håkan Buskhe.

Press- och analytikerträff

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Lars Granlöf presenterar Saabs resultat för januari-mars 2011.

Fredag 29 april, klockan 10.00
World Trade Center konferensanläggning, konferensrum Atlanta
Entré via Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: karin.frisk@saabgroup.com 
Tel: +46 8 463 02 30

Direktsänd webbsändning

Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april kl. 07.30.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.