Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-mars 2012

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB presenterar resultatet för januari-mars 2012.

Resultat januari-mars 2012

• Orderingången uppgick till MSEK 4 000 (5 215) och orderstocken vid periodens utgång uppgick till MSEK 35 657 (40 957).

• Försäljningsintäkterna ökade med 2 procent till MSEK 5 573 (5 452), med en positiv påverkan från förvärv på 4 procent.

• Bruttoresultatet uppgick till MSEK 1 574 (1 427), motsvarande en bruttomarginal på 28,2 procent (26,2).

• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 398 (368), motsvarande en rörelsemarginal på 7,1 procent (6,7).

• Periodens resultat uppgick till MSEK 265 (277) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 2,56 (2,56).

• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK -48 (559). Det operativa kassaflödet var negativt främst som ett resultat av högre utnyttjande av och minskning i kundförskott och milstolpebetalningar jämfört med samma period 2011.

• Prognosen för 2012 är oförändrad.

Prognos för 2012:

Under 2012 bedömer vi att försäljningsintäkterna ökar något jämfört med 2011.

Vi förväntar oss att rörelsemarginalen 2012, exklusive väsentliga reavinster, är i linje med rörelsemarginalen 2011, exklusive väsentliga reavinster, på 7,5 procent.

Finansiell översikt

MSEK Jan-mar 2012 Jan-mar 2011 Förändring, % Jan-dec 2011
Orderingång  4 000 5 215  -23 18 907
Orderstock  35 657 40 957 -13 37 172
Försäljningsintäkter  5 573 5 452 2 23 498
Bruttoresultat  1 574 1 427 10 6 707
Bruttomarginal, % 28,2 26,2   28,5
Rörelseresultat (EBIT) 398 368 8 2 941
Rörelsemarginal, % 7,1 6,7   12,5
Periodens resultat 265 277 -4 2 217
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,65 2,66   21,19
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,56 2,56   20,38
Räntabilitet på eget kapital *, % 17,4 5,8   18,1
Operativt kassaflöde ** -48 559 -109 2 477
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -0,44 5,12   22,69
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod  
** Det operativa kassaflödet inkluderar kassaflöde från den löpande verksamheten
om MSEK -16 (655) och kassaflöde från investeringsverksamheten exklusive förändring
av kortfristiga placeringar och andra räntebärande finansiella tillgångar om MSEK -32 (-96)
 

VD:s kommentar, Håkan Buskhe

Marknadssituationen är utmanande med många kunder som skjuter upp sina investeringsbeslut på grund av åtstramade statsbudgetar. Vi ser dock ett fortsatt intresse för våra kostnadseffektiva och högteknologiska produkter och erbjudanden.Bland europeiska länder finns ett ökat intresse för samarbeten inom forskning och utveckling inom försvarsmaterielindustrin.

I Sverige presenterade försvarsmakten sin intention att uppgradera stridsflygsflottan till Gripen E/F versionen och gav tydliga signaler om att Gripen ska utgöra ryggraden i svenskt flygförsvar. Gripen är högst kompatibel för olika funktioner och kan uppgraderas på ett kostnadseffektivt sätt för att möta framtida behov hos den svenska försvarsmakten.

Antalet små och medelstora beställningar låg stabilt under årets första kvartal i jämförelse med 2011, men bristen på större beställningar ledde till en lägre nivå totalt.

En av våra främsta prioriteringar är att utöka vår lokala närvaro på strategiskt viktiga marknader som en drivkraft för fortsatt försäljningstillväxt. Under den här perioden har vi exempelvis sett en stark ökning av orderingången i USA.

Försäljningen ökade till viss del och rörelsemarginalen förbättrades främst som ett resultat av den förändrade produkt- och projektmixen. Baserat på vår orderstock och rådande marknadsmöjligheter, ligger vår prognos för 2012, med något ökad försäljning och en rörelsemarginal i linje med 7,5 procent, exklusive väsentliga reavinster, fast.

Olika leveransscheman hade effekt på vårt operationella kassaflöde, som påverkades negativt av utnyttjandet av, och minskningen i, kundförskott och milstolpebetalningar jämfört med samma period 2011.

Schweiz bekräftade än en gång sin ambition från 2011 att fortsatta förhandlingar om en potentiell beställning av Gripen.

Press- och analytikerträff

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och tillfördnad CFO Görgen Johansson presenterar Saabs resultat för januari-mars 2012.

Torsdag 19 april, klockan 10.00
Grand Hotel, Bolinderska Rummet, Blaiseholmshamnen 8, Stockholm

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: ann-sofi.jonsson@saabgroup.com 
Tel: +46 (0) 734 187214

Direktsänd webbsändning

Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april kl. 07.30.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.