Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari – september 2012

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar sitt resultat för januari – september 2012.

Resultat januari – september 2012

  • Orderingången uppgick till MSEK 15 755 (13 793) och orderstocken vid slutet av september uppgick till MSEK 36 331 (39 411).
  • Försäljningsintäkterna ökade med 3 procent till MSEK 16 704 (16 151). Exklusive påverkan från förvärv minskade försäljningsintäkterna med 1 procent. Försäljningsintäkterna påverkades inte signifikant av valutaeffekter.
  • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 4 920 (4 451), motsvarande en bruttomarginal på 29,5 procent (27,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 382 (2 282), motsvarande en rörelsemarginal på 8,3 procent (14,1). Det inkluderade en positiv engångspost om MSEK 207 från en reducering av en potentiell tilläggsköpeskilling. 2011 inkluderade reavinster om MSEK 1 169. Justerat för engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 7,0 procent (6,9).
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 954 (1 798) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 8,98 (16,60).
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK -660 (2 260). Det operativa kassaflödet var lägre främst som ett resultat av högre utnyttjande av och minskning i kundförskott och milstolpebetalningar jämfört med samma period 2011..

Prognos för 2012:

Under 2012 bedömer vi att försäljningsintäkterna ökar något jämfört med 2011.

Vi förväntar oss att rörelsemarginalen 2012, exklusive väsentliga reavinster och andra engångsposter, är i linje med rörelsemarginalen 2011, exklusive väsentliga reavinster, på 7,5 procent.

För en tabell med finansiell översikt, vänligen besök: http://www.saabgroup.com/en/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2012---10/The-Q3-Interim-Report-2012/

VD:s kommentar, Håkan Buskhe:

Den 25 augusti meddelade den svenska regeringen att de nått en överenskommelse med Schweiz om anskaffning av Gripen E, nästa generations Gripen, Saabs stridsflygsystem. Den svenska regeringen har även i budgetpropositionen till riksdagen föreslagit att Sverige anskaffar 40-60 flygplan av modell Gripen E. Beskeden visar på ett starkt stöd för Gripen och dess kapacitet. Vi har lagt fram en offert till den svenska regeringen och diskuterar en framtida order av Gripen E. Samtidigt ser vi fortsatt stort intresse för Gripen runt om i världen.

Under de första sex månaderna säkrade vi viktiga beställningar, exempelvis en order för underhåll och utveckling av Gripen C/D från Sverige. Det tredje kvartalet nådde orderingången den högsta nivån på flera år. Under kvartalet erhöll vi exempelvis en beställning på det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf från den amerikanska armén. Det är andra gången som den amerikanska armén köper systemet.

Vi har annonserat ytterligare tre marknadsområden och en ny organisationsstruktur, med totalt sex marknadsområden som kommer att träda i kraft den 1 januari 2013. Detta är ett viktigt steg för att etablera ett ännu tydligare internationellt fotfäste.

Förvärvsprocessen av HITT N.V., en ledande leverantör av avancerade mjukvaruapplikationer för navigering, trafik- och logistikunderhåll till både flygmarknaden och den marina marknaden, fortsatte. Förvärvet stärker vår ledande position inom trafikledning för flyg och sjöfart. I juli förvärvade vi också en majoritetspost i det norska konsultbolaget Bayes Risk Management AS som levererar tjänster inom riskanalys till olje- och gasindustrin samt till den finansiella sektorn. Förvärvet utvecklar vår teknikkonsultverksamhet inom Combitech.

Saabs operativa kassaflöde var lägre som ett resultat av utnyttjade och minskade förskott och milstolpebetalningar jämfört med samma period 2011. I vår bransch kan rörelsekapitalet variera över tid beroende på projektmix och förskott och milstolpebetalningar.

Generellt är marknadsförhållandena utmanande och denna situation kommer högst sannolikt att fortsätta. Därför är the Saab Way, som kombinerar kvalitet, rimligt pris och forskning och utveckling med ett globalt fokus, mer än någonsin tidigare vår väg framåt.

Vår prognos för 2012 är oförändrad.

Press- och analytikermöte

Press och finansiella analytiker är välkomna till ett möte där vd, Håkan Buskhe, tillsammans med ställföreträdande CFO, Görgen Johansson, presenterar Saabs kvartalsresultat för perioden januari-september 2012.

Torsdag 18 oktober kl. 10.00

Grand Hôtel

Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Lokal: Bolinderska rummet

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 180 018, ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober kl. 07.30.