Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs bokslutskommuniké 2014

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för helåret 2014.

VD Håkan Buskhes kommentar:
2014 innebar både utmaningar och betydande framgångar för Saab. Det var ett år då bolaget fortsatte att bygga för framtiden. Tack vare en långsiktig strategi och fokus på effektivitet, är bolaget väl positionerat. Försvarsanslagen, som under ett par år minskat i USA och Västeuropa, förväntas öka de kommande åren. Samtidigt bedöms vändningen ske långsamt och inte ha någon effekt på Saab på kort sikt.

Bas för framtida tillväxt
Under 2014 ingicks avtal med Brasilien om utveckling och produktion av 36 Gripen NG. Detta avtal och Sveriges beställning av 60 Gripen 2013 gör Saab till en av få flygplanstillverkare som utvecklar en ny generation stridsflygplan. Detta har stärkt Gripens position på världsmarknaden. I juli förvärvades ThyssenKrupp Marine Systems (Saab Kockums), vilket ger Saab förmåga att utveckla, producera och leverera militära lösningar till land, luft och hav.

Saab fortsätter att investera i forskning och utveckling för att skapa långsiktig tillväxt, under 2014 uppgick de totala satsningarna för forskning och utveckling till omkring 25 procent av omsättningen. En rad nya produkter med betydande potential lanserades under året, bland annat en ny generation av vapensystemet Carl-Gustaf och fem helt nya spaningsradarsystem för land och hav. Ytterligare investeringar gjordes i utvecklingen av skolflygplan för den kommande skolflygplansupphandlingen i USA.

Stark orderstock, utmanande marknadsläge
Vid årets slut var orderstocken i linje med 2013. Ökad konkurrens, i kombination med att beslutsprocesserna inom branschen tenderar att bli allt längre, påverkade under 2014 orderingången negativt, särskilt inom affärsområdena Dynamics och Electronic Defence Systems. Orderingången 2014 uppgick till MSEK 22 602 (49 809). Under 2013 mottogs utvecklingsbeställningar på 29,8 miljarder kronor för Gripen E.

Försäljningsintäkterna 2014 uppgick till MSEK 23 527 (23 750) med en organisk försäljningsnedgång på -3 procent. En lägre aktivitetsnivå noterades huvudsakligen inom Dynamics där marknadsläget varit utmanande de senaste åren. Detta kompenserades av tillväxt inom Security and Defence Solutions, delvis till följd av förvärvet av Saab Kockums. Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 659 (1 345) med en rörelsemarginal på 7,1 procent (5,7).

Genomförda effektiviseringsåtgärder
Arbetet med att ständigt förbättra och effektivisera verksamheten fortsätter. De effektiviseringsåtgärder som aviserades 2013 har genomförts och målsättningen om effektiviseringar uppgående till cirka MSEK 500 uppnåddes under 2014. Detta har främst verkställts genom kapacitetsanpassningar och totalt har antalet heltidsekvivalenter och externa konsulter minskat med cirka 950 sedan början av 2013, exklusive förvärvet av Saab Kockums och dekonsolideringen av Saab Grintek Technologies (Pty) Ltd i Sydafrika. Effektiviseringarna har skapat ytterligare utrymme för investeringar i främst utveckling och marknadsaktiviteter under året.

Vi hade ett starkt operationellt kassaflöde under fjärde kvartalet och var nära att uppnå vår ambition om positivt kassaflöde för andra halvåret. Det operationella kassaflödet 2014 uppgick dock till MSEK -1 197 (-639) till följd av tidsmässiga skillnader i leveranser och milstolpebetalningar. Under det fjärde kvartalet uppgick det operationella kassaflödet till MSEK 753 (548).

Vinst per aktie efter utspädning uppgick till SEK 10,78 (6,79).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2014 om SEK 4,75 per aktie (4,50).

Prognos för 2015:

  • Försäljningstillväxten under 2015 bedömer vi kommer vara högre än Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

  • Rörelsemarginalen 2015 bedömer vi kommer att vara i linje med 2014 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster. 2015 kommer rörelsemarginalen att påverkas negativt av ökade egenfinansierade satsningar på forskning och utveckling inom Aeronautics.

Finansiell översikt

MSEK Helår 2014 Helår 2013 Förändring, % Kv4 2014 Kv4 2013
Orderingång 22 602 49 809 -55 12 403 24 780
Orderstock 60 128 59 870 -
Försäljningsintäkter 23 527 23 750 -1 7 425 7 279
Bruttoresultat 6 077 6 328 -4 1 851 1 853
Bruttomarginal, % 25,8 26,6 24,9 25,5
EBITDA 2 523 2 367 7 987 810
EBITDA-marginal, % 10,7 10,0 13,3 11,1
Rörelseresultat (EBIT) 1 659 1 345 23 758 534
Rörelsemarginal, % 7,1 5,7 10,2 7,3
Periodens resultat 1 168 742 57 586 287
Resultat per aktie före utspädning, SEK 10,86 6,98 5,49 2,64
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 10,78 6,79 5,45 2,57
Räntabilitet på eget kapital, %* 9,9 6,3
Fritt kassaflöde ** -1 094 -1 460 1 006 553
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -10,23 -13,38 9,47 5,07
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod. 
** Från och med den 1 januari 2014 rapporteras fritt kassaflöde för koncernen. Det benämndes tidigare operativt kassaflöde. Jämförelsetal för 2013 har omräknats enligt förändringen i redovisningsprinciper för samarbetsarrangemang (IFRS 11). Se vidare not 13. I tillämpliga fall har också jämförelsetal för 2013 och 2014 för vissa affärsområden räknats om till följd av organisations- och strukturförändringar, se vidare not 14 och 15. De senare påverkar inte koncernen som helhet.

Press- och analytikerträff
Saab inbjuder till en press- och analytikerträff där VD och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs bokslutskommuniké för 2014.

Datum: Tisdagen den 10 februari, klockan 10.00
Adress: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm
Lokal: New York

Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:
http://saab-interimreport.creo.se/150210/

Telefonkonferens:
Var vänlig, ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer):
Sverige: +46 856642692
Storbritannien: +44 2034281402
USA: +1 8557532235

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations.

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com 
Tel: +46 8 463 00 36

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2015 kl 07.30.