Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-juni 2015

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari-juni 2015.

20150717-en-1942885-1.jpg

VD Håkan Buskhes kommentar:
I slutet av juni mottog Saab en order från Försvarets materielverk (FMV) på att bygga två ubåtar av nästa generation, A26, samt att halvtidsuppgradera två ubåtar av Gotlands-klass till den svenska marinen. Leveranser av A26 kommer att ske med start 2022 och avslutas 2024. Detta markerar den historiska starten av Saab som ubåtstillverkare. Saab är därmed ett unikt försvarsföretag, som just nu tillverkar både en ny generation av världens mest moderna konventionella ubåtssystem och flygstridssystemet Gripen.

Fortsatt stark orderingång
Orderingången under det första halvåret uppgick till MSEK 18 996 (8 126). Ökningen beror främst på ordern att bygga två ubåtar av typ A26 för Sverige. Affärsområdena Dynamics och Electronic Defence Systems visar en fortsatt god orderingång, vilket förväntas få positiva effekter på försäljningsintäkterna under det andra halvåret.

Orderstocken vid periodens slut uppgick till MSEK 67 853 (57 180).

Det avtal som ingicks med Brasilien i oktober 2014 avseende 36 Gripen NG har ännu ej trätt ikraft. Vi förväntar oss att erhålla ordern under året.

Stora satsningar på utveckling
Försäljningsintäkterna under det första halvåret ökade med 3 procent jämfört med samma period föregående år, främst på grund av tillväxt inom affärsområdet Security and Defence Solutions hänförlig till förvärvet av Saab Kockums 2014. Affärsområdena Dynamics och Electronic Defence Systems redovisade lägre försäljningsintäkter till följd av låg orderingång under 2013 och 2014.

Säsongsvariationer gör att Saab ofta har ett bättre andra halvår och under resterande del av 2015 förväntas högre försäljningsintäkter.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 367 (643) under det första halvåret. Försämringen, jämfört med föregående år, hänförs främst till affärsområdet Dynamics som visar en förlust för perioden, samt kostnader för produktutveckling inom affärsområdet Aeronautics. Rörelseresultatet har också påverkats av att avtalet gällande 36 Gripen NG till Brasilien ännu ej trätt ikraft. Även andra förväntade beställningar har skjutits framåt i tiden.

Saabs samarbete med Boeing där vi gemensamt kombinerar stort ingenjörskunnande med kostnadseffektivitet för att erbjuda ett skolflygplan i det amerikanska T-X-programmet fortgår enligt plan.

Arbetet med att effektivisera verksamheten fortgår i syfte att öka lönsamheten.

Periodens resultat uppgick till MSEK 257 (412).

Det operationella kassaflödet under kvartalet uppgick till MSEK -1 806 (-1 097). Det negativa kassaflödet beror främst på att nivån på sålda kundfordringar var lägre per den 30 juni 2015 jämfört med årsslutet 2014, tidsmässiga skillnader i leveranser och milstolpebetalningar samt utvecklingssatsningar.

Vinst per aktie efter utspädning uppgick till SEK 2,21 (3,80).

Oförändrad prognos
Marknaden karakteriseras fortsatt av utmanande förhållanden. Under perioden har vissa områden tyngts av utgifter för förväntade beställningar som skjutits framåt i tiden. Vi bedömer fortsatt att marknadsrisken har ökat under det första halvåret 2015, drivet både av politiska ställningstaganden och det makroekonomiska läget. Prognosen för 2015 är oförändrad.

Prognos oförändrad för 2015:

  • Försäljningstillväxten under 2015 bedömer vi kommer vara högre än Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.
  • Rörelsemarginalen 2015 bedömer vi kommer att vara i linje med 2014 exklusive väsentliga jämförelsestörande poster. 2015 kommer rörelsemarginalen att påverkas negativt av ökade egenfinansierade satsningar på forskning och utveckling inom Aeronautics.

Finansiell översikt

MSEK Jan-jun 2015 Jan-jun 2014 Förändring, % Kv2 2015 Kv2 2014 Helår 2014
Orderingång 18 996 8 126 134 14 196 4 048 22 602
Orderstock 67 853 57 180 19 60 128
Försäljningsintäkter 11 329 10 972 3 5 940 5 692 23 527
Bruttoresultat 2 674 2 896 -8 1 358 1 535 6 077
Bruttomarginal, % 23,6 26,4 22,9 27,0 25,8
EBITDA 830   1 059  -22  392  583  2 523
EBITDA-marginal, %  7,3  9,7  6,6  10,2  10,7
Rörelseresultat (EBIT) 367 643 -43 157 373 1 659
Rörelsemarginal, % 3,2 5,9 2,6 6,6 7,1
Periodens resultat 257 412 -38 167 236 1 168
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,23 3,83 1,43 2,19 10,86
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,21 3,80 1,42 2,17 10,78
Räntabilitet på eget kapital, %* 8,6 7,7 9,9
Fritt kassaflöde -2 082 -1 390 -1 141 -1 074 -1 094
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -19,57 -12,95 -10,72 -10,00 -10,23

1) Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.


Press- och analytikerträff

Saab inbjuder till en press- och analytikerträff där VD och koncernchef Håkan     Buskhe och CEO Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för januari-juni 2015.

Datum: Fredagen den 17 juli, klockan 10.00
Adress: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm
Lokal: New York

Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:
http://saab-interimreport.creo.se/150717/

Telefonkonferens:
Var vänlig, ring in på något av numren nedan:
Sverige: +46 8 566 426 66
Storbritannien: +44 20 342 814 10
USA: +1 855 831 59 45

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations.

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 kl 07.30.