Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saabs resultat januari-juni 2016

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari-juni 2016.

20160721-en-2261552-1.jpg

VD Håkan Buskhes kommentar:

Marknadsutveckling
Ökad oro i världen påverkar försvarsmarknaden. Till följd av ansträngda budgetar, ser Saab på kortare sikt en ökning av efterfrågan på försvarsförmåga med kostnadseffektiva produkter och lösningar. Detta gör vårt arbete med effektivisering och att korta ledtider än viktigare jämfört med tidigare. Saabs fokus ligger dels på att ta del av marknadsmöjligheter och dels på genomförande av ett antal stora projekt.

Stark orderingång 
Under det första halvåret 2016 fick Saab en rad nya kontrakt. Bland dessa finns en order inom flygburen övervakning, ammunition till vapensystemet Carl-Gustaf och utveckling och produktion av Nytt Lätt Torpedsystem till Sverige. Orderingången uppgick till MSEK 11 462 jämfört med MSEK 18 996 föregående år. Under första halvåret 2015 bokades en order från Försvarets Materielverk (FMV) avseende ubåtar av typ A26, samt halvtidsmodifiering av ubåtar av Gotlands-klass uppgående till SEK 8,6 miljarder. Orderstocken vid periodens slut uppgick till MSEK 111 593.

Gripen E ger ökad försvarsförmåga
Den 18 maj ägde utrullningen av Gripen E rum. Användaren av Gripen E kan bland annat operera längre i luften, förbättrade sensorer och elektronisk krigföring gör att kunskapen om fienden blir bättre och den kan bära fler och bättre vapen. Samtidigt är Gripen E mycket kostnadseffektiv. 2019 inleds leveranserna av nästa generations Gripen till Sverige och Brasilien.

Försäljningstillväxt
Försäljningsintäkterna under det första halvåret uppgick till MSEK 13 854, en ökning med 22 procent.

Alla affärsområden ökade försäljningsintäkterna under perioden. Ökningen är främst hänförlig till Gripenprogrammen inom affärsområdet Aeronautics, en order 2015 på ny version av ett flygburet övervakningssystem, GlobalEye, som är hänförlig till affärsområdena Surveillance och Support and Services, samt till utvecklingen av ubåtssystemet A26 inom affärsenheten Saab Kockums.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 611 (367) under det första halvåret och rörelsemarginalen var 4,4 procent (3,2). Alla affärsområden, förutom Industrial Products and Services och affärsenheten Saab Kockums, förbättrade sin rörelsemarginal. Inom affärsområdet Dynamics såg vi den mest signifikanta förbättringen av rörelseresultatet till följd av ökade leveranser och en förändrad produktmix.

Rörelseresultatet påverkades fortsatt av satsningar på utvecklingen av framtidens skolflygplan tillsammans med Boeing (T-X-programmet), samt av att flera stora projekt är i ett tidigt skede där de normalt genererar lägre vinstuttag.

Starkt kassaflöde
Det operationella kassaflödet i det första halvåret uppgick till MSEK 4 193 (-1 806). Kassaflödet stärktes inom flera områden. Ökningen under det första halvåret är främst relaterad till större inbetalningar inom ramen för order på Gripen och en order på GlobalEye.

Nettoskulden vid periodens slut uppgick till MSEK 405, jämfört med MSEK 3 217 vid årets slut 2015.

Oförändrad prognos för 2016:

  •  Försäljningstillväxten under 2016 bedömer vi kommer att vara i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.
  •  Rörelsemarginalen 2016, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedömer vi kommer att vara i linje med 2015.

Finansiell översikt

MSEK  Jan-jun 2016  Jan-jun 2015  Förändring, %  Kv2 2016  Kv2 2015  Helår 2015 
Orderingång 11 462 18 996 -40 6 848 14 196 81 175
Orderstock 111 593 67 853 64 113 834
Försäljningsintäkter 13 854 11 329 22 7 064 5 940 27 186
Bruttoresultat 3 080 2 674 15 1 569 1 358 6 486
Bruttomarginal, % 22,2 23,6  22,2 22,9 23,9
EBITDA  1 075  830  30  551  392  2 859
EBITDA-marginal, %  7,8  7,3  7,8  6,6  10,5
Rörelseresultat (EBIT) 611 367 66 317 157 1 900
Rörelsemarginal, % 4,4 3,2 4,5 2,6 7,0
Periodens resultat 414 257 61 191 167 1 402
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,71 2,21 1,71 1,42 12,79
Räntabilitet på eget kapital, % 13,0 8,6 11,5
Operationellt kassaflöde 4 193 -1 806 1 137 -1 001 -500
Fritt kassaflöde 4 051 -2 082 1 096 -1 141 -726
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 37,91 -19,57 10,25 -10,72 -6,82

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

.