Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari - september 2017

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari - september 2017.

20171024-en-2708308-1.jpg

VD Håkan Buskhes kommentar:

Effektivitet i fokus

I stora delar av världen ser vi fortsatt ökande försvarsbudgetar och större satsningar på civil säkerhet än tidigare. I tider av mer komplexa hotbilder kan vi se att gränserna mellan det som traditionellt anses vara militära respektive civila hot sakta suddas ut. Saabs förmågor inom systemintegration, sensorer och cybersäkerhet blir därför allt mer efterfrågade.

Internationella satsningar

Under tredje kvartalet kunde vi tillsammans med Adani Group i Indien presentera en plan för samarbete inom flyg och försvar. Det tilltänkta samarbetet är i linje med den indiska regeringens ”Make in India”-initiativ och kan komma att omfatta design, utveckling och produktion av Gripen och andra högteknologiska produkter. Vi meddelade även att vi planerar att förlägga tillverkning av skolflygplanet T-X i USA, om Boeing och Saab vinner den pågående upphandlingen för detta plan i USA.

Orderingång

Under de första nio månaderna stärktes orderingången och uppgick till MSEK 24 255 (14 960). Större order mottogs inom flera områden, däribland två inom flygburen övervakning och en order på nästa generations lätta pansarvärnssystem, NLAW, till den schweiziska armén. Sverige beställde utveckling och produktion av nästa generations sjömålsrobot, modifiering och uppgradering av korvetter av typ Gävle, ett nytt signalspaningsfartyg samt fortsatt support och underhåll av Gripen C/D.

Under perioden fick vi en rad med mindre och medelstora beställningar, däribland tecknades en 3-årig förlängning av ett kontrakt som omfattar ett helhetsåtagande för tjänster och simulatorer inom taktisk träning (Tactical Engagement Simulation, TES) med det brittiska försvarsdepartementet.

I samarbete med Lockheed Martin fick vi även en beställning på övningssystem till den amerikanska armén.

Orderstocken uppgick vid periodens slut till MSEK 109 406.

Försäljningstillväxt

Försäljningsintäkterna ökade med 10 procent jämfört med samma period 2016. Flera affärsområden såg stark tillväxt i perioden.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 273 (837) med en rörelsemarginal på 5,9 procent (4,3). Den förbättrade rörelsemarginalen är främst hänförlig till ett starkt resultat inom affärsområdet Dynamics samt högre aktivitetsnivå inom verksamheter relaterade till flygburna övervakningssystem och supportverksamhet. Vi fortsätter fokusera på att öka effektiviteten i verksamheten.

Det operationella kassaflödet uppgick till MSEK -758 (1 922), vilket är i linje med våra förväntningar då vi under 2016 hade ett starkt positivt kassaflöde till följd av stora förskott och milstolpebetalningar som nu ej upprepats, samtidigt som aktivitetsnivån är fortsatt hög.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till SEK 8,29 (4,76).

Ledningssystem till australiska flottan

I början av oktober pekade Australiens regering ut Saab som önskvärd leverantör av taktiskt ledningssystem för flottans nio nya fregatter. Dessutom blev Saab utpekad som leverantör av stridsledningssystemet 9LV för det kommande programmet omfattande Offshore Patrol Vessels.

Prognos för 2017:

Försäljningstillväxten under 2017 bedömer vi kommer att vara högre än Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2017, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2016. Därmed tar bolaget ett steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent.

Finansiell översikt

MSEK Jan-sep 2017 Jan-sep 2016 Förändring, % Kv3 2017 Kv3 2016 Helår 2016
Orderingång 24 255 14 960 62 3 701 3 498 21 828
Orderstock 109 406 109 521 - 107 606
Försäljningsintäkter 21 575 19 615 10 6 222 5 761 28 631
Bruttoresultat 5 043 4 432 14 1 575 1 352 6 883
Bruttomarginal, % 23,4 22,6 25,3 23,5 24,0
EBITDA 1 910 1 537 24 597 462 2 743
EBITDA-marginal, % 8,9 7,8 9,6 8,0 9,6
Rörelseresultat (EBIT) 1 273 837 52 388 226 1 797
Rörelsemarginal, % 5,9 4,3 6,2 3,9 6,3
Periodens resultat 919 536 71 260 122 1 175
Varav moderbolagets aktieägares andel 890 509 75 248 113 1 133
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1) 8,29 4,76 2,31 1,06 10,60
Räntabilitet på eget kapital, % 2) 11,9 13,8 9,0
Operationellt kassaflöde -758 1 922 -315 -2 271 2 603
Fritt kassaflöde -920 1 740 -388 -2 311 2 359
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -8,57 16,28 -3,61 -21,59 22,07
1)   Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  107 357 386  106 875 192  107 470 451  107 024 906  106 906 726 

2) Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till

http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

Press- och analytikerträff

Datum: Tisdagen den 24 oktober, klockan 10.00

Adress: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Lokal: New York

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag.

Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:

http://saab-interimreport.creo.se/171024

Telefonkonferens:

Var vänlig, ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer):

UK: +44 203 008 98 03

SE: +46 8 566 425 08

US: +1 855 831 59 47

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas

tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations.

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com

Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 184 70 52

presscentre@saabgroup.com

Ann-Sofi Jönsson, Head of Investor Relations

+46 (0) 734 187 214

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 07.30 CET.