Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saabs resultat januari-juni 2017

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari-juni 2017.

20170720-en-2624349-1.jpg

VD Håkan Buskhes kommentar:

Fortsatt stark efterfrågan

Efterfrågan och intresset för Saabs produktportfölj är fortsatt stor. Detta är ett resultat av produktutveckling, satsningar på forskning och utveckling samt en stark internationell närvaro.

Den ökande säkerhetspolitiska oron i vår omvärld verkar nu ha etablerat sig på en nivå där spänningarna är mer påtagliga. Detta återspeglas i investeringar i försvar och säkerhet, vilket också märks av i det stora intresset för Saabs produktportfölj. Samtidigt ökar kraven på leverantörer. Lösningar och system ska vara kostnadseffektiva, ha hög förmåga och levereras skyndsamt.

I Sverige har under andra kvartalet, efter ett antal års utredning och politisk debatt, ett uppdaterat regelverk angående export av försvarsmateriel presenterats. Ett långsiktigt regelverk är basen för att exporten fungerar väl. Vi är ett företag med verksamhet i många länder, och ser att vi under det nya föreslagna regelverket fortsatt kan stödja våra kunder med lösningar för försvar och säkerhet och samtidigt nå tillväxt i linje med våra ambitioner.

Större order

Under första halvåret stärktes orderingången och uppgick till MSEK 20 554 (11 462). Större order mottogs inom flera områden, däribland två inom flygburen övervakning och en order på nästa generations lätta pansarvärnssystem, NLAW, till den schweiziska armén. Sverige beställde utveckling och produktion av nästa generations sjömålsrobot, modifiering och uppgradering av korvetter av typ Gävle, ett nytt signalspaningsfartyg samt fortsatt support och underhåll av Gripen C/D. Vi skrev även kontrakt avseende övningssystem till den amerikanska armén.

Orderstocken stärktes och uppgick vid periodens slut till MSEK 112 117.

Försäljningstillväxt

Försäljningsintäkterna ökade med 11 procent jämfört med samma period 2016. Alla affärsområden såg en ökning av sina försäljningsintäkter.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 885 (611) med en rörelsemarginal på 5,8 procent (4,4). Den förbättrade rörelsemarginalen är främst hänförlig till ett starkt resultat inom affärsområdet Dynamics samt högre aktivitetsnivå inom verksamheter relaterade till flygburna övervakningssystem.

Det operationella kassaflödet uppgick till MSEK -443 (4 193), vilket är i linje med våra förväntningar då vi under tidigare perioder haft ett starkt positivt kassaflöde till följd av stora förskott och milstolpebetalningar som nu ej upprepats.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till SEK 5,98 (3,71).

Lyckad första flygning av Gripen E

I juni genomförde Saab sin första flygning med nästa generations stridsflygplan, Gripen E. Under flygningen kontrollerades flygegenskaper och grundläggande systemfunktioner. Sedan dess har ytterligare provflygningar genomförts och vi utprovar successivt flygplanets olika funktioner i linje med programgenomförandet.

Prognos för 2017:

  • Försäljningstillväxten under 2017 bedömer vi kommer att vara högre än Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.
  • Rörelsemarginalen 2017, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2016. Därmed tar bolaget ett steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent.

Finansiell översikt

MSEK  Jan-jun 2017  Jan-jun 2016  Förändring, %  Kv2 2017  Kv2 2016  Helår 2016 
Orderingång 20 554 11 462 79 10 853 6 848 21 828
Orderstock 112 117 111 593 - 107 606
Försäljningsintäkter 15 353 13 854 11 7 923 7 064 28 631
Bruttoresultat 3 468 3 080 13 1 732 1 569 6 883
Bruttomarginal, % 22,6 22,2 21,9 22,2 24,0
EBITDA 1 313 1 075 22 614 551 2 743
EBITDA-marginal, % 8,6 7,8 7,7 7,8 9,6
Rörelseresultat (EBIT) 885 611 45 393 317 1 797
Rörelsemarginal, % 5,8 4,4 5,0 4,5 6,3
Periodens resultat 659 414 59 299 191 1 175
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 5,98 3,71 2,68 1,71 10,60
Räntabilitet på eget kapital, %1) 11,2 13,0 9,0
Operationellt kassaflöde -443 4 193 -1 429 1 137 2 603
Fritt kassaflöde -532 4 051 -1 429 1 096 2 359
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -4,96 37,91 -13,30 10,25 22,07

1) Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

Press- och analytikerträff

Saab inbjuder till en press- och analytikerträff där VD och koncernchef Håkan Buskhe och CEO Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för januari-juni 2017.

Datum: Torsdagen den 20 juli, klockan 10.00

Adress: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Lokal: New York

Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:

http://saab-interimreport.creo.se/170720

Telefonkonferens:

Var vänlig, ring in på något av numren nedan:

SE: +46 (0) 856642698

UK: +44 (0) 2030089819

US: +1 (0) 8558315948

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations.

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com

Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Petter Larsson, Media Relations Manager

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Ann-Sofi Jönsson, Head of Investor Relations

+46 (0) 734 187 214

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl. 07.30 CET.