Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-mars 2017

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari-mars 2017

20170426-en-2539359-1.jpg

VD Håkan Buskhes kommentar:
Säkerhetsläget leder till att investeringar i försvar och säkerhet växer samtidigt som kraven på att leverera effektiva system på kort tid ökar. Saab ser tillväxtmöjligheter inom många områden och erbjuder kostnadseffektiva lösningar i hård konkurrens. Genom att med Sverige som bas växa internationellt bidrar vi till ökad försvarsförmåga för våra kunder och Sverige.

Stark start på året

Orderingången under första kvartalet 2017 var stark och uppgick till MSEK 9 701. Orderstocken stärktes och uppgick vid kvartalets slut till MSEK 109 381.

Under kvartalet mottogs en större order inom flygburen övervakning från Förenade Arabemiraten. Detta är den andra ordern på GlobalEye och markerar att vi nu har en bas för systemet. Vi skrev i kvartalet även kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) gällande utveckling och produktion av nästa generations sjömålsrobot. Detta är ett mycket avancerat system som ger användaren en avsevärd förmågehöjning. En order mottogs från INTERPOL på CBRN-utrustning för att hantera kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen och därutöver signerade Saab en kontraktsförlängning med det brittiska försvarsministeriet angående support och tjänster till simulatorsystemet Direct Fire Weapon Effects Simulator, DFWES (simulatorer för vapen med direktverkande eld).  

Fokus på effektiviseringar

Försäljningsintäkterna ökade med 9 procent jämfört med samma period 2016. Likt tidigare ser vi en stark efterfrågan på stora delar av produktportföljen. Detta beror dels på det osäkra världsläget, dels på Saabs förmåga att utveckla och leverera produkter med hög teknologisk förmåga. Samtidigt ökar kraven på att leverera dessa komplexa system på kort tid, varför effektivisering av verksamheten är ett kontinuerligt arbete i företagets alla delar. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 492 (294) med en rörelsemarginal på 6,6 procent (4,3). Fem av sex affärsområden stärkte sina rörelsemarginaler. Den stärkta rörelsemarginalen är främst hänförlig till högre aktivitetsnivå inom verksamheter relaterade till flygburna övervakningssystem och en förändrad produktmix jämfört med föregående år. Vår lönsamhet framgent är beroende av de större projekt som finns i orderstocken. Därför har genomförandet av dessa företagets fulla fokus. Det operationella kassaflödet uppgick till MSEK 986 (3 056) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till SEK 3,30 (1,99).

Mångfald och jämställdhet

Förmågan att attrahera arbetskraft är central för oss som högteknologiskt företag. Vi jobbar aktivt med att öka mångfalden och jämställdheten inom Saab, både i syfte att driva innovation och för att skapa bättre lönsamhet. Under kvartalet publicerade det svenska företaget Universum sin rankning av de mest attraktiva arbetsplatserna bland svenska ingenjörsstudenter. Det är glädjande att se att Saab klättrade från plats 22 till plats 16 bland kvinnliga ingenjörsstudenter och totalt bland samtliga svenska ingenjörsstudenter var Saab den sjätte mest populära arbetsgivaren.

Under 2017 kommer vi fortsätta vårt målmedvetna arbete med att öka Saabs attraktionskraft bland potentiella medarbetare.

Prognos för 2017:

  •  Försäljningstillväxten under 2017 bedömer vi kommer att vara högre än Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.
  •  Rörelsemarginalen 2017, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2016. Därmed tar bolaget ett steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent

Finansiell översikt 

MSEK  Jan-mar2017  Jan-mar2016  Förändring,   %  Helår   2016 
Orderingång  9 701  4 614  110  21 828 
Orderstock  109 381  111 649  -2  107 606
Försäljningsintäkter  7 430  6 790  9  28 631 
Bruttoresultat  1 736  1 511  15  6 883 
Bruttomarginal, %  23,4  22,3     24,0 
EBITDA  699  524  33  2 743 
EBITDA-marginal, %  9,4  7,7     9,6 
Rörelseresultat (EBIT)  492  294  67  1 797 
Rörelsemarginal, %  6,6  4,3  6,3 
Periodens resultat  360  223  61  1 175 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK  3,30  1,99  10,60 
Räntabilitet på eget kapital, %*  9,8  12,7  9,0
Operationellt kassaflöde 986 3 056 -68 2 603
Fritt kassaflöde   897  2 955  -70 2 359 
Fritt kassaflöde per aktie efter   utspädning, SEK  8,36  27,65  22,07

*Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månaders period.

Press- och analytikerträff
Saab inbjuder till en press- och analytikerträff där VD och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs resultat för januari-mars 2017.

Datum: Onsdagen den 26 april, klockan 10.00

Adress: Grand Hôtel, Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Lokal: New York

Du är välkommen att delta på plats på Grand Hôtel, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning:

http://saab-interimreport.creo.se/170426

Telefonkonferens:

Var vänlig, ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer):

SE: +46 8 566 42 694

UK: +44 20 300 89 819

US: +1 855 83 15 948

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations.

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com

Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sebastian Carlsson, Head of Group Communication

+46 (0) 734 187 162 

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 7:30 CET.