Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Slutgiltigt resultat i Saabs övertecknade företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, INDIEN, SYDAFRIKA, KANADA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. 

Det slutgiltiga resultatet i Saabs företrädesemission, visar att 26 521 528 aktier motsvarande cirka 99,3 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 24 315 099 aktier, motsvarande cirka 91,1 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans utgör således teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 190,4 procent av de erbjudna aktierna. Genom nyemissionen kommer Saab att tillföras ca MSEK 6 006 före avdrag för emissionskostnader.

De som har tecknat aktier av serie B utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 21 december 2018. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökas Saabs aktiekapital med SEK 427 128 048 från SEK 1 746 405 504 till SEK 2 173 533 552 och det totala antalet aktier ökar med 26 695 503, varav 476 780 aktier av serie A och 26 218 723 aktier av serie B. Efter emissionen uppgår antalet aktier i Saab till 135 845 847, fördelat på 2 383 903 aktier av serie A och 133 461 944 aktier av serie B.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 3 januari 2019. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 7 januari 2019.

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är legal rådgivare avseende företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Head of Investor Relations
+46 (0)734 187214
ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Saab Aktiebolag (”Saab AB”) i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Indien, Sydafrika, Kanada, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk, dansk, finsk, norsk eller brittisk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utan undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Saab AB kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Saab AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”ser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.