Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Planerade villkor för Saabs kommande nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, INDIEN, SYDAFRIKA, KANADA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Saab meddelade den 23 oktober 2018 att bolaget planerar att genomföra en företrädesemission om cirka SEK 6 miljarder under fjärde kvartalet 2018. Syftet med nyemissionen är att skapa goda förutsättningar för Saab att tillvarata ytterligare tillväxtmöjligheter. Styrelsen för Saab föreslog samtidigt att en extra bolagsstämma den 16 november 2018 bemyndigar styrelsen att besluta om nyemissionen.

Under förutsättning att den extra bolagstämman bemyndigar styrelsen i enlighet med förslaget och att bemyndigandet registreras av Bolagsverket, avser styrelsen för Saab att den 19 november 2018 besluta om en nyemission.

Inför den extra bolagsstämman informerar styrelsen för Saab att styrelsen avser att fatta beslut om följande villkor för nyemissionen:

  • Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter ska vara den 26 november 2018
  • Teckningsperioden ska löpa från och med den 29 november till och med den 14 december 2018 eller den senare dag som bestäms av styrelsen
  • Saabs aktieägare ska erhålla en (1) teckningsrätt av serie A respektive serie B för varje på avstämningsdagen innehavd aktie av serie A respektive serie B, varvid fyra (4) teckningsrätter av respektive serie ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie av respektive serie (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt)
  • Teckningskurs ska vara SEK 225 per aktie, vilket innebär att nyemissionen vid fullteckning tillför Saab SEK 6 miljarder före emissionskostnader

Mer detaljerad information kommer att publiceras i samband med att styrelsen för Saab fattar nyemissionsbeslutet. Styrelsen förbehåller sig rätten att justera de planerade villkoren, inklusive tidplanen, om någon omständighet skulle inträffa som på ett väsentligt sätt ändrar förutsättningarna för nyemissionens genomförande enligt de planerade villkoren.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar

Investor AB, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Första AP-fonden, AFA Försäkring och Gladiator, representerande sammanlagt 46,6 procent av aktierna och 54,0 procent av rösterna i Saab[1], har åtagit sig att rösta för nyemissionen i den utsträckning de deltar vid den extra bolagsstämman samt teckna sina respektive pro rata andelar i nyemissionen enligt de planerade villkoren. Swedbank Robur Fonder, AFA Stiftelser och Handelsbanken Fonder, representerande sammanlagt 7,8 procent av aktierna och 6,7 procent av rösterna i Saab[1], har uttryckt avsikt att teckna sina respektive pro rata andelar i nyemissionen enligt de planerade villkoren.

[1] Exklusive återköpta egna aktier. Totalt finns 109 150 344 aktier utgivna i Saab, varav 1 907 123 aktier av serie A och 107 243 221 aktier av serie B. Saab innehar 2 368 328 egna aktier av serie B, som inte ger rätt till deltagande i nyemissionen

Sammantaget är således aktieägare representerande 54,4 procent av aktierna och 60,7 procent av rösterna i Saab1 positiva till emissionen.

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är legal rådgivare avseende företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Head of Investor Relations
+46 (0)734 187 214
ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Ann Wolgers, presschef
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 21.00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Saab Aktiebolag (”Saab AB”) i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Indien, Sydafrika, Kanada, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utan undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Saab AB kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Saab AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”ser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.