Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab genomför företrädesemission om högst MSEK 6 006

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, INDIEN, SYDAFRIKA, KANADA, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen för Saab har i dag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 16 november 2018, beslutat att genomföra en nyemission om högst MSEK 6 006 med företrädesrätt för Saabs aktieägare

Saab offentliggjorde den 23 oktober 2018 att bolaget planerar att genomföra en företrädesemission för att stödja bolagets fortsatta tillväxtresa och ge Saab ökad möjlighet att framgångsrikt konkurrera om nya stora ordrar. Styrelsen offentliggjorde den 15 november 2018 planerade villkor för emissionen. En extra bolagsstämma den 16 november 2018 bemyndigade styrelsen att besluta om en företrädesemission och styrelsen har idag beslutat om genomförandet av företrädesemissionen med stöd av nämnda bemyndigande. Aktieägarna Investor, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Första AP-fonden, AFA Försäkring och Gladiator har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Därutöver har aktieägare representerande sammanlagt 7,8 procent av aktierna och 6,7 procent av rösterna i Saab[1] meddelat att de avser att teckna sina respektive pro rata-andelar i nyemissionen.

[1] Exklusive återköpta egna aktier. Totalt finns 109 150 344 aktier utgivna i Saab, varav 1 907 123 aktier av serie A och 107 243 221 aktier av serie B. Saab innehar 2 368 328 egna aktier av serie B som inte ger rätt till deltagande i nyemissionen.

Företrädesemissionen i korthet

  • Genom nyemissionen tillförs Saab högst MSEK 6 006 före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen kommer vid full teckning att öka Saabs aktiekapital med SEK 427 128 048, från nuvarande SEK 1 746 405 504 till SEK 2 173 533 552, genom utgivande av 26 695 503 nya aktier, varav 476 780 aktier av serie A och 26 218 723 aktier av serie B. Vid full teckning kommer antalet aktier i Saab efter emissionen att uppgå till 135 845 847 aktier, varav 2 383 903 aktier av serie A och 133 461 944 aktier av serie B.
  • Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 19,7 procent (20,0 procent exklusive återköpta egna aktier), men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
  • Teckningsperioden (teckning genom betalning) löper från och med den 29 november 2018 till och med den 14 december 2018, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.
  • Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till SEK 225 per aktie.
  • De som på avstämningsdagen den 26 november 2018 är registrerade aktieägare i Saab erhåller en (1) teckningsrätt av serie A respektive serie B för varje på avstämningsdagen innehavd aktie av serie A respektive serie B. Fyra (4) teckningsrätter av respektive serie berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande serie (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med stöd av primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). I den utsträckning nya aktier inte tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt ska dessa tilldelas investerare som anmält sig för teckning utan företrädesrätt.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 26 november 2018. Sista dag för handel i Saab-aktien inklusive rätt till deltagande i nyemissionen är den 22 november 2018.
  • Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden 29 november–12 december 2018.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar

Investor AB, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Första AP-fonden, AFA Försäkring och Gladiator, representerande sammanlagt 46,6 procent av aktierna och 54,0 procent av rösterna i Saab[2], har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i nyemissionen. Swedbank Robur Fonder, AFA Stiftelser och Handelsbanken Fonder, representerande sammanlagt 7,8 procent av aktierna och 6,7 procent av rösterna i Saab[2], har uttryckt sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i nyemissionen. Sammantaget är således aktieägare representerande 54,4 procent av aktierna och 60,7 procent av rösterna i Saab[2] positiva till emissionen.

[2] Exklusive återköpta egna aktier. Totalt finns 109 150 344 aktier utgivna i Saab, varav 1 907 123 aktier av serie A och 107 243 221 aktier av serie B. Saab innehar 2 368 328 egna aktier av serie B som inte ger rätt till deltagande i nyemissionen.

Bakgrund och motiv

Saab har under de senaste åren stärkt sin marknadsposition, trots en ökad konkurrens, och ser fortsatt en stark efterfrågan på sina produkter och system. Samtidigt ökar försvarsbudgetar i många regioner i världen. Saab ser därför goda förutsättningar för att ytterligare stärka befintlig orderstock och öka framtida tillväxt. För att möjliggöra denna tillväxt krävs det emellertid att Saab framgångsrikt kan konkurrera om nya stora ordrar. Det förutsätter att Koncernen har en stark kapitalbas, vilket skapar långsiktigt förtroende gentemot kunder och ger möjligheter och förutsättningar för att skapa ytterligare tillväxt genom nya ordrar och att ingå i större samarbeten och partnerskap samt skapar utrymme för ökade investeringar i utveckling, produktion och rörelsekapital.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen

22 november 2018
Sista dag för handel i Saabs aktier av serie B inklusive rätt att delta i företrädesemissionen

23 november 2018
Första dag för handel i Saabs aktier av serie B exklusive rätt att delta i företrädesemissionen

26 november 2018
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

26 november 2018
Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

29 november–12 december 2018
Handel med teckningsrätter

29 november–14 december 2018
Teckningsperiod

Omkring 20 december 2018
Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Fullständiga villkor och anvisningar för deltagande i nyemissionen samt information om Saab kommer att presenteras i det prospekt avseende nyemissionen som beräknas att offentliggöras omkring den 26 november 2018.

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är legal rådgivare avseende företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Head of Investor Relations
+46 (0)734 187 214
ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Ann Wolgers, presschef
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Saabs ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2018 kl. 21.30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Saab Aktiebolag (”Saab AB”) i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Indien, Sydafrika, Kanada, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utan undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Saab AB kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Saab AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”ser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.