Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab planerar en företrädesemission om cirka SEK 6 miljarder

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Indien, Sydafrika, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande eller distribution helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

  • En stark efterfrågan på Saabs produkter och system har de senaste åren resulterat i en rekordhög orderstock, stark försäljningstillväxt och ökad internationalisering. Saab har idag en stark marknadsposition
  • Genom det amerikanska flygvapnets val av skolflygplanet T-X, utvecklat av Saab och Boeing, kommer bolaget stärka sin position i USA. Det visar på hur Saab satsar internationellt för att bredda och utöka sin verksamhet
  • För att stödja bolagets fortsatta tillväxtresa och ge Saab ökad möjlighet att framgångsrikt konkurrera om nya stora ordrar planerar Saab en företrädesemission för berättigade aktieägare under fjärde kvartalet om cirka SEK 6 miljarder
  • Investor AB och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, samt andra aktieägare, gemensamt representerande 52,3 procent av aktierna och 58,9 procent av rösterna (exklusive återköpta aktier)[1], har uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen

[1] Totalt utestår 106 677 167 aktier, varav 1 907 123 A-aktier och 104 770 044 B-aktier. Resterande 2 473 177 B-aktier innehas av Saab AB

Saab har under de senaste åren startat en tillväxtresa som resulterat i en rekordstor orderstock och en ökad internationalisering. Utvecklingsprojekten i orderstocken innefattar bland annat Sveriges och Brasiliens ordrar av en ny generation av Gripen, ubåtsordern A26 från Sverige samt ordern från UAE på GlobalEye som är en ny generation av flygburen övervakning.

Saab har en stark position med sin nuvarande produktportfölj och strategiska partnerskap. Bolaget ser fortsatt en stark efterfrågan på sina produkter och system samt ökande försvarsbudgetar i de flesta marknader.

Stora ordrar innebär initialt ökade investeringar i produktion och rörelsekapital, samtidigt som den snabba teknikutvecklingen fortsatt kommer medföra satsningar inom forskning och utveckling. Saab behöver därmed en stark finansiell ställning för att skapa utrymme för fortsatt tillväxt.

För att stödja Saabs fortsatta tillväxtresa samt ge Saab ökad möjlighet för att framgångsrikt konkurrera om nya stora ordrar, planerar bolaget en företrädesemission om cirka SEK 6 miljarder. Styrelsen i Saab föreslår att en extra bolagsstämma bemyndigar styrelsen att fatta beslut om en företrädesemission under fjärde kvartalet.

Stöd från ägare

Investor AB och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, representerande 39,7 procent av aktierna och 48,1 procent av rösterna (exklusive återköpta aktier)[2], tillsammans med andra aktieägare, representerande 12,6 procent av aktierna och 10,8 procent av rösterna (exklusive återköpta aktier)[2], har uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen.

[2] Totalt utestår 106 677 167 aktier, varav 1 907 123 A-aktier och 104 770 044 B-aktier. Resterande 2 473 177 B-aktier innehas av Saab AB

Preliminär tidsplan

En extra bolagsstämma planeras äga rum den 16 november 2018 för beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om företrädesemissionen. Kallelsen till den extra bolagsstämman publiceras i separat pressmeddelande. Bolaget avser genomföra emissionen under det fjärde kvartalet 2018.

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling är legal rådgivare avseende företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Head of Investor Relations
+46 734 187214
ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Ann Wolgers, presschef
+46 734 18 00 18
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Saabs ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl.7.25 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Saab Aktiebolag (”Saab AB”) i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Indien, Sydafrika, Kanada, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utan undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Saab AB kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Saab AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”ser”, ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.