Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari - juni 2018

Saab presenterar resultatet för januari - juni 2018.

20180720-en-2998714-1.jpg

VD Håkan Buskhes kommentar:

Effektivt projektgenomförande i fokus

Efterfrågan på högteknologiska försvars- och säkerhetslösningar har varit fortsatt stark under det första halvåret 2018. Det säkerhetspolitiska läget och den snabba teknologiska utvecklingen har lett till ökade satsningar på försvarsmateriel inom många regioner i världen.

Under första halvåret 2018 har Saab uppnått viktiga milstolpar i några av de större utvecklingsprojekten. Bland annat genomfördes en lyckad första flygning av GlobalEye, den nya generationen flygburet övervakningssystem, och den svenska marinens ubåt HMS Gotland sjösattes efter en halvtidsuppgradering och modifikation. Även Gripen E programmet fortskrider enligt plan. Genomförande av större projekt har varit i fokus för Saab under första halvåret och kommer även att vara det framöver.

Orderingång och försäljningsintäkter

Orderingången av medelstora beställningar var stark under första halvåret 2018. Totalt uppgick orderingången till 12,7 miljarder kronor. En stor beställning mottogs under perioden gällande utvecklings- och driftstödsresurser för Gripen i Sverige om 1,4 miljarder kronor. Under samma period 2017 mottogs stora beställningar om totalt 10,7 miljarder kronor. Intresset för Saabs produkter är fortsatt stort.

Försäljningsintäkterna uppgick till 15,7 miljarder kronor med en organisk tillväxt om 1 procent. Affärsområdena Aeronautics, Surveillance och Kockums såg stark tillväxt drivet av ökad aktivitetsnivå inom större projekt.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 905 miljoner kronor (886) och rörelsemarginalen var 5,8 procent (5,8). Rörelsemarginalen stärktes under perioden inom flera affärsområden och som förväntat påverkades rörelsemarginalen inom affärsområdet Dynamics negativt av en lägre leveransnivå jämfört med samma period 2017.

Det operationella kassaflödet uppgick till -2 750 miljoner kronor (-443) vilket var enligt plan. Den främsta anledningen till det negativa kassaflödet var en hög upparbetning av sysselsatt kapital inom Gripen-verksamheten och utnyttjande av tidigare erhållna förskott och milstolpebetalningar.

Finansnettot påverkade periodens resultat negativt till följd av marknadsvärdesförändringar i derivat avseende säkrade offerter i framförallt USD.

Effektivitet

Under det första halvåret 2018 har arbetet med att effektivisera verksamheten fortsatt, samtidigt som ett analysarbete pågår för att identifiera åtgärder med syfte att öka produktiviteten ytterligare. Ambitionen är att påbörja dessa under hösten.

Prognos för 2018: (oförändrad)

Försäljningstillväxten under 2018 bedöms vara i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål; en årlig organisk tillväxt på 5 procent. Rörelsemarginalen 2018, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2017. Därmed tar Saab ett ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Nyckeltal

MSEK  Jan-jun 2018  Jan-jun 2017 1)  Förändring, %  Kv2 2018  Kv2 2017  Helår 20171)  
Orderingång 12 664 20 554 -38 6 529 10 853 30 841
Orderstock 104 473 112 769 -7 107 233
Försäljningsintäkter 15 719 15 358 2 7 953 7 772 31 666
Bruttoresultat 3 537 3 469 2 1 799 1 686 7 543
Bruttomarginal, % 22,5 22,6 22,6 21,7 23,8
EBITDA 1 323 1 314 1 669 568 3 089
EBITDA-marginal, % 8,4 8,6 8,4 7,3 9,8
Rörelseresultat (EBIT) 905 886 2 458 347 2 250
Rörelsemarginal, % 5,8 5,8 5,8 4,5 7,1
Periodens resultat 450 660 -32 199 264 1 508
Varav moderbolagets aktieägares andel 425 643 -34 183 253 1 477
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2) 3,95 5,99 1,70 2,36 13,75
Räntabilitet på eget kapital, % 3) 9,7 11,2 10,9
Operationellt kassaflöde -2 750 -443 -539 -1 429 1 388
Fritt kassaflöde -3 192 -532 -781 -1 429 852
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -29,66 -4,96 -7,25 -13,30 7,93
1) 2017 har omräknats i enlighet med nya redovisningsprinciper för intäktsredovisning (IFRS 15).  
2) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning.  107 634 456  107 332 919  107 678 230  107 423 697  107 400 920 
3) Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.  

Press- och analytikerträff

Saab bjuder in till en press- och analytikerträff där vd och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Datum: Fredagen den 20 juli, klockan 10.00

Adress: Saab, Olof Palmes gata 17, 5 tr, Stockholm

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag. 

Du är välkommen att delta på plats på Saabs huvudkontor, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning: 

http://saab-interimreport.creo.se/180720/

Telefonkonferens:

Var vänlig, ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

UK: +44 2030089815

SE: +46 8 56642696

US: +1 8557532237

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas

tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/investor-relations. 

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com  

Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Saab Investor Relations

Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube 

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 07.30 CET.