Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-september 2018

Viktig Information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Saab Aktiebolag (”Saab AB”) i någon jurisdiktion. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Saab AB kommer, med vissa undantag, att riktas till vissa berättigade aktieägare utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933,

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information som återspeglar Saab AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”ser”, ”förväntar”, ”kan”, ”bedömer”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

20181023-en-3093066-1.jpg

Saab presenterar resultatet för januari-juni 2018.

Kommentar från VD och Koncernchef Håkan Buskhe:

Skolflygplanet T-X start på nytt kapitel för Saab

Saab fortsatte sin tillväxtresa under de första nio månaderna 2018 med stark orderingång av medelstora order och ökade försäljningsintäkter.  Under det tredje kvartalet meddelade det amerikanska flygvapnet att de valt skolflygplanet T-X från Saab och Boeing. Genom att vara delaktig i leveransen av T-X till det amerikanska flygvapnet kommer Saab stärka sin position i USA. Samarbetet med Boeing är ett exempel på hur Saab satsar internationellt för att bredda och öka sin verksamhet.

Tidigare idag meddelade Saab att bolaget planerar en företrädesemission till berättigade aktieägare om cirka 6 miljarder kronor för att stödja Saabs fortsatta tillväxtresa samt ge ökad möjlighet för att framgångsrikt konkurrera om nya stora ordrar.

För att långsiktigt stärka bolaget ytterligare har en rad åtgärder identifierats med syfte att öka produktiviteten. Åtgärderna stärker Saabs förmåga att nå sina långsiktiga finansiella mål och att fortsatt satsa på forskning och utveckling. De innefattar effektiviseringar av verksamheten och även en plan för anpassning av produktportföljen, ökad marknadseffektivitet samt ökad digitalisering av interna processer.  Under tredje kvartalet redovisades en jämförelsestörande kostnad om MSEK 298 relaterat till åtgärderna.

Orderingång och försäljningsintäkter

Orderingången under de första nio månaderna uppgick till 17,2 miljarder kronor med en fortsatt stark orderingång av medelstora order. Saab har fått en stor beställning gällande utvecklings- och driftsstödsresurser för Gripen i Sverige om 1,4 miljarder kronor under perioden. Under samma period 2017 fick Saab större beställningar uppgående till totalt 10,7 miljarder kronor.

Försäljningsintäkterna uppgick till 22,1 miljarder kronor med en organisk tillväxt om 2 procent.

Rörelseresultatet och jämförelsestörande poster

Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgick till 844 miljoner kronor (1 255) och rörelsemarginalen var 3,8 procent (5,8). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 1 142 miljoner kronor med en rörelsemarginal om 5,2 procent. 

Operationellt kassaflöde

Det operationella kassaflödet uppgick till -5 197 miljoner kronor i perioden (-758) vilket var en effekt av periodisering av betalningsflöden i stora projekt. Den främsta anledningen till det negativa kassaflödet var en fortsatt hög upparbetning av sysselsatt kapital inom Gripen-verksamheten och utnyttjande av tidigare erhållna förskott och milstolpebetalningar. Saab bedömer att det operationella kassaflödet under fjärde kvartalet 2018 kommer vara positivt till starkt positivt beroende på periodisering av milstolpebetalningar. Nettoskulden ökade till 9,3 miljarder kronor vid periodens slut främst till följd av det negativa operationella kassaflödet.

Prognos för 2018: (oförändrad)

Försäljningstillväxten under 2018 bedöms vara i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.

Rörelsemarginalen 2018, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2017. Därmed tar Saab ett ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel.

Finansiell översikt

MSEK  jan-sep 2018  jan-sep 2017 1)  Förändring, %  Kv3 2018 Kv3 2017  Helår
2017
1) 
Orderingång 17 183 24 255 -29 4 519 3 701 30 841
Orderstock 102 400 110 120 -7 107 233
Försäljningsintäkter 22 138 21 516 3 6 419 6 158 31 666
Bruttoresultat 4 976 5 025 -1 1 439 1 556 7 543
Bruttomarginal, % 22,5 23,4 22,4 25,3 23,8
EBITDA 1 528 1 892 -19 205 578 3 089
EBITDA-marginal, % 6,9 8,8 3,2 9,4 9,8
Rörelseresultat (EBIT) 844 1 255 -33 -61 369 2 250
Rörelsemarginal, % 3,8 5,8 -1,0 6,0 7,1
Justerat rörelseresultat 1 142 1 255 -9 237 369 2 250
Justerad rörelsemarginal, % 5,2 5,8 3,7 6,0 7,1
Periodens resultat 358 905 -60 -92 245 1 508
varav moderbolagets aktieägares andel 331 876 -62 -94 233 1 477
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2) 3,08 8,16 -0,87 2,17 13,75
Räntabilitet på eget kapital, % 3) 7,1 11,9 10,9
Operationellt kassaflöde -5 197 -758 -2 447 -315 1 388
Fritt kassaflöde -5 699 -920 -2 507 -388 852
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -52,97 -8,57 -23,30 -3,61 7,93


1) 2017 har omräknats i enlighet med nya redovisningsprinciper för intäktsredovisning (IFRS 15). 
2) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  107 589 947  107 357 386 107 575 025 107 470 451 107 400 920
3) Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till

http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/

Press- och analytikerträff

Saab bjuder in till en press- och analytikerträff där vd och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs delårsrapport för tredje kvartalet 2018.

Datum: Tisdagen den 23 oktober, klockan 10.00

Adress: Saab, Olof Palmes gata 17, 5 tr, Stockholm

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag. 

Du är välkommen att delta på plats på Saabs huvudkontor, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning: 

http://saab-interimreport.creo.se/181023/

Telefonkonferens:

Var vänlig, ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

UK: +442030089804

SE: +46850639549

US: +18558315946

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas

tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/investor-relations. 

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com  

Tel: +46 8 463 02 45

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 07.30 CET.