Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab utnyttjar bemyndigande att förvärva egna aktier

Saabs årsstämma 2020 beslutade om bemyndigande för bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt. Saab meddelar att bolagets styrelse idag har beslutat utnyttja bemyndigandet för detta syfte.

Förvärv av aktier kommer att genomföras i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Förvärv av aktier kommer att genomföras av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut oberoende av Saab vad avser tidpunkten för förvärven av aktier i Saab.

Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor:

  • Förvärv får ske av högst 1 135 000 aktier av serie B till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor.
  • Förvärv av aktier kommer endast att ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, MAR och Safe harbour-förordningen. 
  • Förvärv av aktier ska ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm. 
  • Förvärv av aktier ska kunna ske intill årsstämman 2021.
  • Betalning av aktierna ska ske kontant. 

Saabs innehav av egna aktier per den 16 september 2020 uppgår till 2 567 147 aktier av serie B. Totala antalet aktier utgivna av Saab är för närvarande 135 845 847. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

PDF
17 september 2020