Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saabs resultat januari-september 2020

Saab presenterar resultatet för januari-september 2020 tidigare än föravsierat.

20201019-sv-3800365-1.jpg

Kommentar från VD och koncernchef Micael Johansson:

Coronapandemin har fortsatt att påverka världen negativt och inte minst den globala flygindustrin. För Saab har osäkerheten kring Covid-19 framförallt varit kopplad till störningar i leverantörskedjan inom bolagets samtliga affärsområden samt marknadsförutsättningarna inom den civila verksamheten. På grund av den utdragna pandemin och den långsamma globala återhämtningen ser Saab nu en ökad risk relaterat till effekterna av Covid-19.

Utvecklingen under den senaste tiden gör att Saab bedömer att de framtida riskerna för framförallt affärsområdet Aeronautics har ökat. Den utdragna pandemin och återhämtningen påverkar huvudsakligen underleverantörer och därmed materielförsörjningen till Gripen E/F-programmen. Det får följdeffekter på utvecklingsarbete, verifiering och produktion.

Gripenprogrammen kännetecknas av långa ledtider med produktion i relativt små serier där komponenter måste certifieras ur flygvärdighetsperspektiv, vilket gör att bedömningen av den framtida ekonomiska påverkan inom Aeronautics blivit alltmer osäker. Saab har hanterat de ökade riskerna genom att korrigera projektkalkylen, vilket har påverkat rörelseresultatet negativt med 1,1 miljarder kronor i kvartalet. Vidare är vår bedömning att risker i leverantörsledet för övriga affärsområden har ökat, men i begränsad omfattning, varför ytterligare 0,4 miljarder kronor avsätts för korrigeringar i andra projektkalkyler. Vår bedömning baseras på att effekterna av pandemin fortgår under 2021.

I samband med delårsrapporten för första kvartalet 2020 kunde prognosen på organisk försäljningstillväxt och rörelsemarginal för helåret inte konfirmeras eftersom Covid-19 innebar för stor osäkerhet. Detta gäller fortsatt. Bedömningen om en hög leveranstakt i fjärde kvartalet inklusive viktiga betalningsmilstolpar gäller alltjämt, liksom bedömningen att det operationella kassaflödet för helåret 2020 kommer vara positivt, exklusive anstånd från statliga stödpaket.  Saab står fast vid de långsiktiga finansiella målen avseende  tillväxt och lönsamhet.

Stark orderingång och fortsatt internationalisering

I denna utmanande tid har Saab fortsatt att säkra viktiga kontrakt. Orderingången ökade med 8% i kvartalet och med 27% under årets första nio månader och uppgick till 24,2 miljarder kronor (19,1). Tillväxten på små order under samma period var 7%. Under  årets första nio månader har arbetet med att utveckla verksamheten i en internationell riktning fortsatt.  I USA fortskrider etableringen av lokal produktionskapacitet för T-7 och i samband med Australiens beslut att anskaffa Saabs lösning för fältsjukhus, etableras ett globalt utvecklingscenter i landet.

Stabil försäljning och lönsamhet påverkad av Covid-19

Försäljningsintäkterna de första nio månaderna uppgick till 22,9 miljarder kronor (24,9).   De lägre volymerna i kvartalet beror främst på de Covid-19-relaterade korrigeringarna av projektkalkyler samt svag efterfrågan inom civila flygverksamheten. Exklusive projektkorrigeringarna var försäljningen ner -2% för årets första nio månader. Rörelseresultatet de första nio månaderna uppgick till 549 miljoner kronor (1 739). I jämförelsestörande poster i kvartalet ingick, realisationsvinst för försäljningen av Vricon med 1,0 miljard kronor, Covid-19 relaterade korrigeringar i projektkalkyler om 1,5 miljarder kronor och avsättningar och nedskrivningar om 0,6 miljarder kronor. Exklusive jämförelsestörande posterna uppgick rörelseresultatet till 1 657 miljoner kronor och motsvarade en rörelsemarginal om 6,8% (7,0).

Kassaflödesförbättring under kvartalet

Det operationella kassaflödet visade en förbättring jämfört med de första nio månaderna föregående år och uppgick till -128 miljoner kronor (-4 356) och var hänförlig till flera viktiga leveranser under året, bland annat leveransen av GlobalEye till UAE och Gripen E till Brasilien.

Prognos för 2020

Till följd av osäkerheten om omfattningen och varaktigheten av Covid-19, bedömdes i delårsrapporten för första kvartalet 2020 att tidigare prognos för helåret 2020 inte kunde konfirmeras. Bolaget gör fortsatt samma bedömning.

Finansiell översikt

MSEK Jan-sep 2020 Jan-sep 2019  Förändring, % Kv3 2020 Kv3 2019  Förändring, % Helår 2019 
Orderingång 24 222 19 093 27 10 152 9 383 8 27 216
Orderstock 94 652 96 004 -1 93 293
Försäljningsintäkter 22 940 24 855 -8 6 064 7 914 -23 35 433
Bruttoresultat 3 537 5 466 -35 -174 1 678 -110 8 035
Bruttomarginal, % 15,4 22,0 -2,9 21,2 22,7
EBITDA 1 604 2 742 -42 -314 849 -137 4 305
EBITDA-marginal, % 7,0 11,0 -5,2 10,7 12,1
Rörelseresultat (EBIT) 549 1 739 -68 -663 518 -228 2 937
Rörelsemarginal, % 2,4 7,0 -10,9 6,5 8,3
Justerat rörelseresultat ¹⁾ 1 657 1 739 -5 445 518 -14 2 937
Justerad rörelsemarginal, % ¹⁾ 6,8 7,0 5,9 6,5 8,3
Periodens resultat 489 1 121 -56 -371 295 -226 2 025
varav moderbolagets aktieägares andel 475 1 100 -57 -380 269 -241 1 983
Resultat per aktie efter utspädning, SEK ²⁾ 3,55 8,21 -2,83 2,01 14,81
Räntabilitet på eget kapital, % ³⁾ 7,0 13,1 10,0
Operationellt kassaflöde -128 -4 356 -363 -1 654 -1 300
Fritt kassaflöde 698 -4 991 676 -1 865 -2 036
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 5,21 -37,25 5,04 -13,95 -15,20
¹⁾ För mer information avseende jämförelsestörande poster, se not 5
²⁾ Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 861 996 133 994 725 134 048 466 133 702 351 133 929 292
³⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

Presentation av Saabs resultat januari – september 2020

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson samt finansdirektör och vice VD Christian Luiga presenterar Saabs resultat för januari-september 2020.

Datum: Måndag den 19 oktober, klockan 13.00.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning: http://saab-interimreport.creo.se/201021

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

Sverige:                  +46 8 505 583 66

Storbritannien:        +44 333 330 09030

USA:                      +1 833 249 8406

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på https://www.saab.com/investors

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Wolgers, presschef

+46 (0)73 418 00 18

presscentre@saabgroup.com

Saab Investor Relations

Merton Kaplan, chef för investerarrelationer

+46 (0)73 418 20 71

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2020 kl. 08.10 CET.