Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsstämma hölls den 13 april 2021

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning beslutade styrelsen att årsstämman 2021 skulle hållas genom elektronisk uppkoppling med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Aktieägarnas utövande av rösträtt på stämman kunde endast ske genom att aktieägare deltog online eller poströstade i förväg.

20210413-sv-3942794-1.png

På Saabs webbplats kommer det inom kort att finnas möjlighet att ta del av Saabs VD och koncernchef Micael Johanssons anförande liksom anförande av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 4,70 kronor per aktie och torsdagen den 15 april 2021 som avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 20 april 2021.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag valdes Henrik Henriksson som ny styrelseledamot samt omvaldes Micael Johansson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Johan Menckel, Daniel Nodhäll, Bert Nordberg, Cecilia Stegö Chilò, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh som styrelseledamöter. Sten Jakobsson hade avböjt omval. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman valdes Bert Nordberg till ny vice ordförande i styrelsen.
 

Revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2022.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska vara 1 975 000 kronor till styrelseordföranden, 725 000 kronor till vice ordföranden och 645 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet skall vara 275 000 kronor till ordförande och 175 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall vara 155 000 kronor till ordförande och 95 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2020.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram 2022 samt förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2022 (”LTI 2022”) bestående av tre delar: Aktiesparprogram 2022, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2022. LTI 2022 omfattar högst 1 370 000 B-aktier.

Aktiesparprogram 2022 omfattar alla tillsvidareanställda. Deltagarna kan spara upp till fem procent av kontant baslön för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår tilldelas den anställde motsvarande antal B-aktier vederlagsfritt av Saab. Detta program omfattar högst 1 005 000 B-aktier.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 riktas till högst 200 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan spara upp till 7,5 procent av kontant baslön för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår, har den anställde rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier om prestationsmålen uppnåtts. Programmet ger den anställde rätt till högst 2-7 prestationsaktier för varje inköpt aktie beroende på grupptillhörighet. Antalet prestationsaktier kopplas till tre prestationsmål: organisk försäljningstillväxt (30% viktning), rörelsemarginal efter avskrivningar (30% viktning) samt fritt kassaflöde (40% viktning) under räkenskapsåret 2022. Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 omfattar högst 200 000 B-aktier i Saab.

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2022 riktas till högst 100 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Prestationsprogram Särskilda Projekt 2022 utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022. Deltagande i programmet förutsätter även deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 eller Aktiesparprogram 2022. Programmet ger den anställde rätt till prestationsaktier motsvarande högst 15-52,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2022 beroende på grupptillhörighet, förutsatt att anställningen kvarstår under tre år och att prestationsmålen uppnås. Tilldelning av prestationsaktier baseras på tio likaviktade prestationsmål under 2022 kopplade till Saabs särskilda projekt inom produktområdena Gripen, luftburna radarsystem (AEW&C), ubåtar, missiler, stridsledningssystem och avancerade pilotträningssystem. För VD och övriga medlemmar i koncernledningen kan tilldelning av aktier i programmet och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2022 tillsammans totalt uppgå till högst 75 procent av kontant baslön för VD och 60 procent av kontant baslön för övriga i koncernledningen. Programmet omfattar högst 165 000 B-aktier i Saab.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 1 370 000 B-aktier i Saab för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs incitamentsprogram. Stämman beslutade vidare att högst 1 370 000 B-aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2022. Överlåtelser sker normalt under räkenskapsåret 2025 och i februari 2026 enligt villkoren för LTI 2022.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av B-aktier upp till max tio procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen bemyndigades vidare att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i samband företagsförvärv. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv.

Beslut fattades även om att bolaget skall äga rätt att i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram, före nästa årsstämma, över börs överlåta högst 1 290 000 B-aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen avseende införande av en ny §15 i syfte att möjliggöra flexibilitet i samband med bolagsstämmor samt ändringar av redaktionell karaktär (i §12) till följd av lagändring.

Förslag från aktieägaren Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Årsstämman beslutade att inte bifalla Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens förslag om att stoppa alla Saabs leveranser av krigsmateriel till de stridande parterna i kriget i Jemen.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 135 845 847 aktier, varav 2 383 903 aktier av serie A med tio röster per aktie och 133 461 944 aktier av serie B med en röst per aktie, vilka sammantaget representerar 157 300 974 röster. Bolaget innehar 3 449 307 egna aktier av serie B motsvarande 3 449 307 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

Bild
13 april 2021
20210413-sv-3942794-1.png