Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs bokslutskommuniké 2020: Stark orderingång och positivt kassaflöde

Saab presenterar resultatet för helåret 2020.

20210211-sv-3888554-1.jpg

Kommentar från VD och koncernchef, Micael Johansson:

Pandemin fortsatte att påverka världen kraftigt i det fjärde kvartalet, vilket resulterade i nya restriktioner och nedstängningar. Trots detta fortsatte Saab att stärka konkurrenskraften på den globala försvarsmarknaden. Orderingången för helåret ökade med 56 procent och orderstocken nådde cirka 100 miljarder kronor. Saabs internationella expansion fortsätter och utanför Sverige växte ordrarna med 52 procent. Den starka orderstocken i kombination med kundernas växande försvarsbehov innebär ett fortsatt stöd för Saabs tillväxtresa.

Inom den civila flygverksamheten var efterfrågan fortsatt svag jämfört med föregående år och under kvartalet tillkännagav några stora kunder betydligt lägre produktionsvolymer. Detta hade en negativ inverkan på den verksamhet som designar och tillverkar kompositdörrar och vingdelar till civila flygplan. Som ett resultat av detta, tog affärsområdet IPS en engångskostnad på MSEK -315 under kvartalet. Den försvarsrelaterade verksamheten utvecklades bra och fem av sex affärsområden visade positiv försäljningstillväxt. Saabs försäljning under fjärde kvartalet ökade 18 procent, samtidigt som försäljningen för helåret låg i linje med föregående år. Noterbart är att försäljningen, justerat för projektkalkylkorrigeringarna relaterad till Covid-19, ökade med 4 procent för helåret trots nedgången på den civila flygmarknaden. För 2021 förväntas organiska försäljningstillväxten vara i linje med vårt långsiktiga mål på 5 procent.

Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till MSEK 1 081 under kvartalet och motsvarade en marginal om 8,8 procent (11,3). Rapporterad rörelsemarginal var 6,1 procent. Minskningen var i huvudsak kopplad till Covid-19 och dess effekt på den civila verksamheten. Justerad rörelsemarginal för helåret 2020 var 7,4 procent (8,3). Rapporterad rörelsemarginal för helåret var 3.7 procent. För 2021, förväntas EBIT-marginalen att vara i linje med den justerade marginalen för 2020. Osäkerheten kring Covid-19 och dess framtida effekter är fortsatt hög.

Under året uppnåddes flera viktiga milstolpar, leverans av första och andra GlobalEye till Förenade Arabemiraten, leverans av den första Gripen E till Brasilien och den andra uppgraderade ubåten i Gotlandsklass till Sverige. Dessutom genomfördes den första flygningen av vår nya AESA-radar för stridsflygplan, vilket stärker Saabs sensorförmågor ytterligare.

För 2020 var ambitionen att det operationella kassaflödet skulle vara positivt efter två år av negativt kassaflöde. Det operationella kassaflödet för året uppgick till MSEK 2 773 (-1 300). Kassaflödet drevs av en god projektexekvering och leveranser i flera av Saabs program. Under 2021 förväntas operationella kassaflödet för helåret att vara fortsatt positivt. Saab rapporterar en solid balansräkning med en nettoskuld/EBITDA på 1,5x. Baserat på Saabs finansiella position och utveckling kommer styrelsen att föreslå en utdelning om SEK 4,70 per aktie för 2020.

Som ett försvars- och säkerhetsföretag är vårt engagemang för hållbarhet och FN:s globala mål av yttersta vikt. Under året intensifierades hållbarhetsarbetet, bland annat inrättades Saabs klimatfond för hållbara innovationer och lösningar. Jag är övertygad om att Saab fortsatt är väl positionerat för att fortsätta växa och skapa långsiktigt hållbart värde för alla våra intressenter.

Prognos för 2021*:

Försäljningstillväxt: Organisk försäljningstillväxt i linje med vårt långsiktiga mål om 5 procent

Rörelseresultat: EBIT-marginal för helåret i linje med justerad marginal om 7,4 procent för 2020

Operationellt kassaflöde: Positivt för helåret

*Osäkerheten kring Covid-19 och dess framtida effekter är fortsatt hög.

Finansiell översikt

MSEK  2020 2019  Förändring % Kv4 2020 Kv4 2019  Förändring %
Orderingång 42 328 27 216 56 18 106 8 123 123
Orderstock 99 816 93 293 7
Försäljningsintäkter 35 431 35 433 0 12 491 10 578 18
Bruttoresultat 5 676 8 035 -29 2 139 2 569 -17
Bruttomarginal, % 16,0 22,7 17,1 24,3
EBITDA 2 833 4 305 -34 1 229 1 563 -21
EBITDA-marginal, % 8,0 12,1 9,8 14,8
Rörelseresultat (EBIT) 1 315 2 937 -55 766 1 198 -36
Rörelsemarginal, % 3,7 8,3 6,1 11,3
Justerat rörelseresultat ¹⁾ 2 738 2 937 -7 1 081 1 198 -10
Justerad rörelsemarginal, % ¹⁾ 7,4 8,3 8,8 11,3
Periodens resultat 1 092 2 025 -46 603 904 -33
varav moderbolagets aktieägares andel 1 073 1 983 -46 598 883 -32
Resultat per aktie efter utspädning, SEK ²⁾ 8,01 14,81 4,48 6,60
Räntabilitet på eget kapital, % ³⁾ 5,1 10,0
Operationellt kassaflöde 2 773 -1 300 2 901 3 056
Fritt kassaflöde 3 753 -2 036 3 055 2 955
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 28,03 -15,20 22,87 22,13
¹⁾ Justerat för jämförelsestörande poster
²⁾ Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 877 141 133 929 292 133 553 781 133 553 690
³⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till

https://www.saab.com/investors/financial-data/key-ratios

Presentation av Saabs bokslutskommuniké 2020

Saabs koncernchef och VD Micael Johansson och finansdirektör och vice VD Christian Luiga presenterar Saabs bokslutskommuniké 2020 torsdagen den 11 februari, klockan 10.00.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor via webben och i telefonkonferensen.

Direkt webbsändning: http://saab-interimreport.creo.se/210211

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

Sverige:                                                  +46856642703

Storbritannien:                                       +443333009265

USA:                                                       +18335268398

Presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på https://www.saab.com/investors  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Merton Kaplan, Chef för investerarrelationer

+46 (0)734 182 071

merton.kaplan@saabgroup.com

Mattias Rådström, Presschef

+46 (0)734 18 00 18

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl. 07.30 CET.