Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-september 2021: Stärkt orderstock för fortsatt tillväxt

Saab presenterar resultatet för januari-september 2021.

20211022-sv-4095614-1.jpg

Höjdpunkter Kv3 2021

  • Stark orderingång som uppgick till MSEK 15,605, en ökning med 54%, främst från Sverige och övriga Europa. Orderstocken uppgår nu till SEK 105 miljarder (95).
  • Försäljningen ökade 32% och uppgick till MSEK 7 992, till följd av hög aktivitet inom den försvarsrelaterade verksamheten. Tredje kvartalet 2020 inkluderade justeringar på projektestimat om SEK -1,5 miljarder. Justerat för detta ökade försäljningen 6%.
  • EBITDA uppgick till MSEK 977 (-314), vilket motsvarade en marginal på 12,2%. EBITDA förbättrades jämfört med justerad EBITDA tredje kvartalet 2020 som uppgick till MSEK 794, med en justerad marginal på 10,5%.
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 500 (-663), med en marginal på 6,3%. Rörelseresultatet förbättrades jämfört med det justerade rörelseresultatet i tredje kvartalet 2020 som uppgick till MSEK 445, med en justerad marginal på 5,9%. 
  • Operationella kassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till SEK -1,238 miljarder (-363) och SEK 1,754 miljarder (-128) för de första nio månaderna 2021.
  • Den nya organisationsstrukturen med fyra affärsområden trädde i kraft 1 juli.
  • Saab anslöt sig till ”Race to Zero”-initiativet för att minska klimatpåverkan och antog ett långsiktigt klimatmål om nettonollutsläpp till år 2050.

Kommentar från Micael Johansson, vd och koncernchef Saab:

Stärkt orderstock för fortsatt tillväxt

Saab fortsatte att vinna viktiga kontrakt och levererade ytterligare ett kvartal med tillväxt. Ordrarna ökade med 54 procent i tredje kvartalet och med 29 procent under de första nio månaderna 2021. Det är glädjande att se ordrarna växa i Sverige, i övriga Europa och i USA, vilket ytterligare stärker Saabs position på viktiga marknader. Vår orderstock är nu SEK 105 miljarder och återspeglar styrkan i vår portfölj och vår kapacitet inom våra fem kärnområden. I och med invigningen av den nya amerikanska produktionsanläggningen i West Lafayette, Indiana, i oktober, tog Saab ett viktigt steg i sin internationella expansion.

Försäljningsintäkterna ökade med 32 procent under det tredje kvartalet. Jämförelseperioden föregående år inkluderade justeringar på projektestimat om SEK -1,5 miljarder och justerat för detta var försäljningsökningen 6 procent. Ökningen berodde på god projektexekvering i den försvarsrelaterade verksamheten, delvis motverkad av den svaga försäljningsutvecklingen inom den civila flygverksamheten, som fortsatte att minska under kvartalet. Försäljningen under de första nio månaderna ökade med 19 procent och 11 procent jämfört med den justerade försäljningen under 2020.

Förbättrade försäljningsintäkter bidrog positivt till EBITDA under kvartalet, som ökade med 23 procent jämfört med justerat EBITDA under tredje kvartalet 2020. EBITDA-marginalen förbättrades till 12,2 procent. Rörelseresultatet under kvartalet ökade 12 procent jämfört med förra årets justerade rörelseresultat och marginalen förbättrades från 5,9 procent till 6,3 procent. Resultatet drevs främst av Dynamics genom Ground Combat och Training and Simulation under kvartalet. Inom Aeronautics är vi inne i den sista delen av tillverknings- och utvecklingsfasen i T-7A-programmet. T-7A- verksamheten påverkar marginalerna negativt tills produktionen i West Lafayette påbörjas. Surveillance resultat förbättrades jämfört med föregående år, där ökad försäljning delvis motverkades av högre avskrivningskostnader. Kockums fortsatte att visa förbättrad lönsamhet i kvartalet.

Medan samhället och företag återgår till det normala efter pandemin, kvarstår riskerna i den globala leverantörskedjan, inklusive bristen av elektroniska komponenter på marknaden. Vi för en nära dialog med våra leverantörer för att motverka potentiella framtida effekter av leveransbrister samt för att säkra leveranser av produkter.

Det operationella kassaflödet i tredje kvartalet uppgick till SEK -1,2 miljarder (-0,4). Det minskade kassaflödet berodde på en tillfällig lageruppbyggnad i Dynamics och Surveillance. Det operationella kassaflödet under de första nio månaderna 2021 var SEK 1,8 miljarder (-0,1). Vi upprepar vår prognos om positivt kassaflöde för helåret.

Saabs tillväxtresa vägleds av vårt grundläggande hållbarhetsåtagande, att stötta nationer i deras uppdrag att skydda människor och samhällen. Detta är i linje med FNs globala mål 16 för fredliga och inkluderande samhällen. I arbetet att bidra till ett hållbart samhälle finns ett brådskande behov av fokus på klimat. Saab ökar därför sina ansträngningar för att minska klimatpåverkan från utsläpp i våra verksamheter, produkter och i värdekedjan. Under kvartalet, anslöt Saab sig till initiativet "Race to Zero" för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050, och kommer att mäta framstegen med metoden Science Based Targets. Detta åtagande är ett steg i vårt arbete med att möta de ökade utmaningarna inom hållbarhet, klimatförändring och utsläppsmål. Saabs minskning av koldioxidutsläpp, inom ’scope 1’ och ’scope 2’, under de första nio månaderna, jämfört med föregående år var 15%.

Med vissa restriktioner för Covid-19 upphävda har vi nu möjlighet att träffas och interagera med våra kunder igen. Vi har en spännande tid framför oss med flera pågående marknadskampanjer, inklusive möjligheter för Gripen, GlobalEye, Ground Combat och inom undervattenområdet. Jag har stort förtroende för vår förmåga att uppnå våra långsiktiga mål och skapa ett hållbart värde för alla våra aktieägare

Finansiell översikt

MSEK Jan-sep 2021 Jan-sep 2020  Förändring, % Kv3 2021 Kv3 2020  Förändring, % Helår 2020 
Orderingång 31 351 24 222 29 15 605 10 152 54 42 328
Orderstock 104 570 94 652 10 99 816
Försäljningsintäkter 27 211 22 940 19 7 992 6 064 32 35 431
Bruttoresultat 5 793 3 537 64 1 746 -174 n/a 5 676
Bruttomarginal, % 21,3 15,4 21,8 -2,9 16,0
EBITDA 3 239 1 604 102 977 -314 n/a 2 833
EBITDA-marginal, % 11,9 7,0 12,2 -5,2 8,0
Rörelseresultat (EBIT) 1 812 549 230 500 -663 n/a 1 315
Rörelsemarginal, % 6,7 2,4 6,3 -10,9 3,7
Justerat rörelseresultat ¹⁾ 1 812 1 657 9 500 445 12 2 738
Justerad rörelsemarginal, % ¹⁾ 6,7 6,8 6,3 5,9 7,4
Periodens resultat 1 234 489 152 324 -371 n/a 1 092
varav moderbolagets aktieägares andel 1 193 475 151 296 -380 n/a 1 073
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 8,95 3,55 2,22 -2,83 8,01
Räntabilitet på eget kapital, % ²⁾ 8,5 7,0 5,1
Operationellt kassaflöde 1 754 -128 -1 238 -363 2 773
Fritt kassaflöde 1 360 698 -1 403 676 3 753
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 10,20 5,21 -10,53 5,04 28,03
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 361 072 133 861 996 133 198 087 134 048 466 133 877 141
¹⁾ Jämförelsestörande poster, se not 5
²⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till  http://saab.com/investors/financial-data/key-ratios/

Presentation av Saabs delårsrapport januari-september 2021

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs delårsrapport för januari-september 2021.

Datum:        Fredag den 22 oktober, klockan 10.00.

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag på http://www.saab.com

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Direkt webbsändning: http://saab-interimreport.creo.se/211022

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

Sverige: +46 8 505 583 73

Storbritannien: +44 333 300 9266

USA: +1 631 913 1422 (Endast USA, PIN: 22450724#)

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saab.com/investors.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rådström, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Merton Kaplan, chef för investerarrelationer

+46 (0)734 182 071

merton.kaplan@saabgroup.com

www.saab.com

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 07.30 CET.