Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsstämma hölls den 6 april 2022 i Linköping

På Saabs webbplats kommer det att finnas möjlighet att ta del av Saabs VD och koncernchef Micael Johanssons anförande liksom anförande av styrelsens ordförande, Marcus Wallenberg.

20220406-en-4231859-1.jpg

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 4,90 kronor per aktie och fredagen den 8 april 2022 som avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 13 april 2022.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag valdes Lena Erixon som ny styrelseledamot samt omvaldes Henrik Henriksson, Micael Johansson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Johan Menckel, Daniel Nodhäll, Bert Nordberg, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh som styrelseledamöter. Cecilia Stegö Chilò hade avböjt omval. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Bert Nordberg till vice ordförande i styrelsen.

Revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska vara 2 065 000 kronor till styrelseordföranden, 755 000 kronor till vice ordföranden och 675 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet skall vara 285 000 kronor till ordförande och 185 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall vara 160 000 kronor till ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021.

Långsiktigt incitamentsprogram 2023 samt förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2023 (”LTI 2023”) bestående av tre delar: Aktiesparprogram 2023, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2023 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2023. LTI 2022 omfattar högst 1 730 000 B-aktier.

Aktiesparprogram 2023 omfattar alla tillsvidareanställda. Deltagarna kan spara upp till fem procent av kontant baslön för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår tilldelas den anställde motsvarande antal B-aktier vederlagsfritt av Saab. Detta program omfattar högst 1 200 000 B-aktier.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2023 riktas till högst 200 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan spara upp till 7,5 procent av kontant baslön för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår, har den anställde rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier om prestationsmålen uppnåtts. Programmet ger den anställde rätt till högst 2-7 prestationsaktier för varje inköpt aktie beroende på grupptillhörighet. Ett nytt kompletterande prestationsmål införs i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2023, i linje med Bolagets målsättning att minska sin klimatpåverkan. Det nya prestationsmålet avser CO2-minskning, dvs. minskning av växthusgaser, och har en viktning om 10 procent. Det finansiella prestationsmålet fritt kassaflöde har fått en minskad viktning från 40 till 30 procent. Antalet prestationsaktier kopplas därmed till fyra prestationsmål: organisk försäljningstillväxt (30% viktning), rörelsemarginal efter avskrivningar (30% viktning), fritt kassaflöde (30% viktning) och CO2-minskning 10% viktning) under räkenskapsåret 2023. Prestationsrelaterat Aktieprogram 2023 omfattar högst 300 000 B-aktier i Saab.

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2023 riktas till högst 100 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Prestationsprogram Särskilda Projekt 2023 utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2023. Deltagande i programmet förutsätter även deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2023 eller Aktiesparprogram 2023. Programmet ger den anställde rätt till prestationsaktier motsvarande högst 15-52,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2023 beroende på grupptillhörighet, förutsatt att anställningen kvarstår under tre år och att prestationsmålen uppnås. Tilldelning av prestationsaktier baseras på tio likaviktade prestationsmål under 2023 kopplade till Saabs särskilda projekt inom produktområdena Gripen, luftburna radarsystem (AEW&C), ubåtar, missiler, stridsledningssystem och avancerade pilotträningssystem. För VD och övriga medlemmar i koncernledningen kan tilldelning av aktier i programmet och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2023 tillsammans totalt uppgå till högst 75 procent av kontant baslön för VD och 60 procent av kontant baslön för övriga i koncernledningen. Programmet omfattar högst 230 000 B-aktier i Saab.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst 1 730 000 B-aktier i Saab för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs incitamentsprogram. Stämman beslutade vidare att högst 1 730 000 B-aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2023. Överlåtelser sker normalt under räkenskapsåret 2026 och i februari 2027 enligt villkoren för LTI 2023.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av B-aktier upp till max tio procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen bemyndigades vidare att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i samband företagsförvärv. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv.

Beslut fattades även om att bolaget skall äga rätt att i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram, före nästa årsstämma, över börs överlåta högst
960 000 B-aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 135 845 847 aktier, varav 2 383 903 aktier av serie A med tio röster per aktie och 133 461 944 aktier av serie B med en röst per aktie, vilka sammantaget representerar 157 300 974 röster. Bolaget innehar 3 880 588 egna aktier av serie B motsvarande 3 880 588 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @Saab 

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem.

Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.