Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs bokslutskommuniké 2021: Ett år med tillväxt och starkt kassaflöde

Saab presenterar resultatet för helåret 2021.

20220211-en-4182479-1.jpg

Höjdpunkter Kv4 2021

  • Orderingång på MSEK 12 218, med en stark tillväxt i små och medelstora ordrar på 41% respektive 50%. Orderstocken uppgick till SEK 105 miljarder (100).
  • Försäljningsintäkter uppgick till MSEK 11 943 (12 491) med fortsatt god aktivitet inom försvarsverksamheten medan den civila flygverksamheten var fortsatt svag.
  • EBITDA förbättrades och uppgick till MSEK 1 587 (1 229), motsvarande en marginal på 13,3% (9,8). EBITDA förbättrades också jämfört med justerad EBITDA på MSEK 1 544 i fjärde kvartalet 2020 med en marginal på 12,5%.
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 076 (766), och motsvarade en marginal på 9,0% (6,1). Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med det justerade rörelse-resultatet på 8,8% i det fjärde kvartalet 2020. 
  • Det operationella kassaflödet i kvartalet var MSEK 1 522 (2 901) och för helåret uppgick det operationella kassaflödet till MSEK 3 276 (2 773).
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2021 om 4,90 kr (4,70) per aktie.
  • Prognos 2022: en organisk tillväxt på cirka 5%, en förbättring av rörelseresultatet mellan 8-12% och ett positivt operationellt kassaflöde för 2022, men på en lägre nivå jämfört med 2021.

Kommentar från Micael Johansson, vd och koncernchef Saab:

Under 2021 stärkte vi vår bas för framtida tillväxt genom att fortsätta öka vår orderingång. Detta trots att man i HX-kampanjen i Finland valde amerikansk förmåga över ett starkt svenskt erbjudande. Med ett tydligt fokus på förbättrad projektexekvering och effektivitet, levererade vi enligt våra mål för 2021. Vi uppnådde en försäljningstillväxt på 11 procent, en resultatförbättring motsvarande en rörelsemarginal på 7,4 procent och vi fortsatte att leverera ett starkt positivt kassaflöde för det andra året i rad. Till skillnad från 2020, påverkades Saabs resultat inte av några jämförelsestörande poster under 2021.

I det fjärde kvartalet var efterfrågan på våra produkter fortsatt hög, med en ökning av små och medelstora kontrakt med 41 respektive 50 procent. Orderingången var särskilt stark i Sverige och Europa i kvartalet. Detta ökade vår orderbok, som nu uppgår till SEK 105 miljarder (100). Viktiga beställningar under kvartalet var kontrakt på ny materiel för Gripen E till Sverige, flera Carl-Gustaf ordrar inklusive nästa generations ammunition till Sverige och ett lanseringskontrakt för den nya G1X radarn i luftvärnssegmentet.

Försäljningsintäkterna minskade i det fjärde kvartalet och sjönk -4 procent, i linje med vår prognos. Aeronautics och Kockums rapporterade tillväxt medan Dynamics och Surveillance hade lägre försäljning. Inom Surveillance minskade försäljningen främst på grund av de höga volymerna relaterade till GlobalEye i fjärde kvartalet 2020, och inom Dynamics till följd av ett jämnare försäljningsmönster under 2021. Vårt huvudfokus framöver kommer vara att tillvarata den starka marknadsefterfrågan, att leverera på vår orderstock och arbeta med att återställa stabiliteten i den civila flygverksamheten. För helåret 2022 förväntar vi oss att den organiska försäljningstillväxten blir omkring 5 procent.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 076 i kvartalet och motsvarade en marginal på 9,0 procent. Även om försäljningsintäkterna i kvartalet var lägre, bidrog effektivitet i verksamheten till en förbättrad bruttomarginal. För 2022 förväntar vi oss fortsatt tillväxt och högre effektivitet, vilket kommer att stödja resultattillväxten. Vi förväntar oss att EBIT kommer att växa mellan 8 procent och 12 procent för helåret 2022.

Det operationella  kassaflödet i kvartalet uppgick till SEK 1,5 miljarder (2,9). För helåret var det operationella kassaflödet positivt och uppgick till SEK 3,3 miljarder (2,8). Detta berodde främst på högre EBITDA och kassaflöde från stora milstolpebetalningar under året. Det operationella kassaflödet förväntas vara fortsatt positivt framöver men på en lägre nivå jämfört med 2021, under de kommande två åren. Baserat på Saabs finansiella resultat och framtidsutsikter, föreslår styrelsen en höjning av utdelningen till 4,90 (4,70) SEK per aktie för 2021.

Riskerna relaterade till den globala pandemin kvarstår till viss del och det finns fortsatta risker inom resurs- och försörjningskedjan. Vi hanterar utmaningarna proaktivt genom nya arbetssätt som implementerades under pandemin. Genom detta har vi till stor del motverkat påverkan på verksamheten. Saab fortsätter att vara eftertänksam i sin planering och har en nära dialog med leverantörer för att motverka potentiella framtida effekter.

Vidare accelererar vi vår hållbarhetsagenda och är fast övertygade om att försvars- och säkerhetsförmågor är en förutsättning för fred, säkerhet och stabilitet. Vi påminns särskilt om detta i tider då geopolitiska spänningar och säkerhetshot ökar. Vårt hållbarhetsengagemang bygger på Saabs uppdrag att skydda människor och samhällen, och vi bidrar till det globala samhället genom att fokusera på FN:s mål för hållbar utveckling som identifierats i vår hållbarhetsstrategi. Under perioden har vi gjort ytterligare framsteg i vårt arbete med att hantera hållbarhetsrisker och beslutade att implementera en Responsible Sales Policy. Saabs åtagande inför framtida hållbarhetsutmaningar har hög prioritet och inkluderar företagets klimatåtgärder genom att sätta vetenskapsbaserade mål (Science-Based Targets) och genom en transparent rapportering. Jag är övertygad om att denna resa kommer att stödja långsiktigt värdeskapande för alla våra intressenter.

Slutligen, vill jag tacka våra över 18 000 medarbetare för deras engagemang och hårda arbete under ett utmanande men framgångsrikt 2021.

Finansiell översikt

MSEK Helår  2021 Helår 2020  Förändring, % Kv4 2021 Kv4 2020  Förändring, %
Orderingång 43 569 42 328 3 12 218 18 106 -33
Orderstock 105 177 99 816 5
Försäljningsintäkter 39 154 35 431 11 11 943 12 491 -4
Bruttoresultat 8 205 5 676 45 2 412 2 139 13
Bruttomarginal, % 21,0 16,0 20,2 17,1
EBITDA 4 826 2 833 70 1 587 1 229 29
EBITDA-marginal, % 12,3 8,0 13,3 9,8
Rörelseresultat (EBIT) 2 888 1 315 120 1 076 766 40
Rörelsemarginal, % 7,4 3,7 9,0 6,1
Justerat rörelseresultat ¹⁾ 2 888 2 738 5 1 076 1 081 0
Justerad rörelsemarginal, % ¹⁾ 7,4 7,4 9,0 8,8
Periodens resultat 2 025 1 092 85 791 603 31
varav moderbolagets aktieägares andel 1 926 1 073 79 733 598 23
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 14,45 8,01 5,52 4,48
Räntabilitet på eget kapital, % ²⁾ 9,0 5,1
Operationellt kassaflöde 3 276 2 773 1 522 2 901
Fritt kassaflöde 2 737 3 753 1 377 3 055
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 20,53 28,03 10,36 22,87
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 293 340 133 877 141 132 861 467 133 553 781
¹⁾ Jämförelsestörande poster, se not 5
²⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till  http://saab.com/investors/financial-data/key-ratios/

Presentation av Saabs bokslutskommuniké 2021

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs bokslutskommuniké för 2021.

Datum:        Fredag den 11 februari, klockan 10.00.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Direkt webbsändning: https://www.saab.com/investors/webcast/Q4-2021

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer):

Sverige: +46 8 566 427 06

Storbritannien: +44 333 300 9261

USA: +1 631 913 1422 (PIN: 51345232#)

Presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saab.com/investors.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rådström, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Merton Kaplan, chef för investerarrelationer

+46 (0)734 182 071

merton.kaplan@saabgroup.com

www.saab.com

Följ oss på Twitter: @saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 kl. 07.30 CET.