Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-juni 2022: Väl positionerade för att tillvarata långsiktig tillväxt

Saab presenterar resultatet för januari-juni 2022.

20220721-en-4313944-1.jpg

Höjdpunkter Q2 2022

  • Stark orderingång på MSEK 17 363 (9 875) motsvarande en ordertillväxt på 76%, drivet av stora och medelstora ordrar i flera affärsområden.
  • Försäljningsintäkter var i linje med samma period föregående år och uppgick till MSEK 10 171 (10 131).
  • EBITDA uppgick till MSEK 1 255 (1 196) med en EBITDA-marginal på 12,3% (11,8).
  • Rörelseresultatet ökade 3% och uppgick till MSEK 738 (715), motsvarande en rörelsemarginal på 7,3% (7,1).
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 433 (514) och påverkades av orealiserade negativa marknadsvärdesförändringar på kortfristiga placeringar.
  • Det operationella kassaflödet var MSEK 531 (3 152) i kvartalet och enligt vår plan för milstolpebetalningar i år.

Kommentar från Micael Johansson, vd och koncernchef Saab:

Väl positionerade för att tillvarata långsiktig tillväxt

Säkerhetsläget har under året förändrats dramatiskt till följd av det tragiska kriget i Ukraina samtidigt som det har påverkat de geopolitiska spänningarna. Många europeiska länder, däribland Sverige, ökar sina försvarsutgifter vilket leder till ännu starkare nationella försvar. Sverige och Finland har också beslutat att gå med i Nato. Allt detta påverkar givetvis Saab som försvarsföretag.

Vi är väl positionerade att möta efterfrågan inom våra kärnområden och ser idag ett stort intresse för våra träningssystem, avancerade vapensystem och sensorer. Vi tar initiativ för att öka vår framtida kapacitet och jobbar tätt med våra partners för att säkra resurser och materiel för att kunna skala upp vår produktion. Ett svenskt Natomedlemskap innebär ökade möjligheter för Saab att förse alliansen och dess medlemsländer med avancerad försvars-förmåga och ger Saab tillgång till Natos forskningsprogram.

I det andra kvartalet ökade Saabs orderingång med 76 procent, drivet av både stora och medelstora ordrar. En viktig order under kvartalet var Sveriges beställning av två GlobalEye-flygplan. Det kommer ge Sverige en flygburen spanings- och ledningsförmåga i världsklass. Vi erhöll även flera beställningar på Carl-Gustaf från såväl Sverige som kunder internationellt samt tecknade kontrakt med Sverige för uppgradering av Gripen C/D.

Utvecklingen inom verksamheten är god och vi har hittills inte haft någon betydande negativ påverkan på våra leveranser kopplade till utmaningar i leverantörskedjan. Däremot är inflation, tillgången på visst material och transporter fortsatt utmanande.

Under perioden höll Saab en stapelbäddsceremoni för den första svenska A26-ubåten där ubåtens första skrovsektioner sammanfogades. Det är en viktig milstolpe i konstruktionen av en av världens mest avancerade konventionella ubåtar. En annan milstolpe i kvartalet var den sista leveransen i EMD-fasen av fem installerade bakkroppar till T-7A för vår partner Boeing. Vi förbereder nu vår tillverkning inför nästa fas och fortsätter att rekrytera personal till vår nya verksamhet i West Lafayette, Indiana i USA.

Försäljningsintäkterna i det andra kvartalet var i linje med motsvarande kvartal förra året och uppgick till SEK 10 171 miljoner (10 131). Hittills i år är försäljningstillväxten 1 procent. Vi förväntar oss att tillväxttakten ökar i det andra halvåret baserat på vår starka orderstock. Vi står fast vid vår prognos om en organisk försäljningstillväxt omkring 5 procent för helåret.

Rörelseresultatet ökade med 3 procent i det andra kvartalet jämfört med föregående år och uppgick till SEK 738 miljoner (715) med en rörelsemarginal på 7,3 procent (7,1). För helåret förväntar vi oss en förbättring av rörelseresultatet i den högre delen av spannet i vår prognos på 8-12 procent.

Det operationella kassaflödet uppgick till SEK 531 miljoner (3 152) i kvartalet. Jämförelse-perioden förra året innehöll stora milstolpebetalningar kopplade till GlobalEye. Kassaflödet ligger i linje med vår plan för milstolpebetalningar för året och vi förväntar oss också att det kommer vara fortsatt positivt för helåret 2022, i enlighet med vår prognos.

Vi är övertygade om att länders försvarsförmåga är grundläggande för fred och demokrati, vilket är fundamentalt för hållbarhet och FNs globala mål för hållbar utveckling. Vi fortsätter att exekvera på vår nya hållbarhetsstrategi. Under kvartalet har vi fokuserat på att stärka styrningen och initierat Climate Task Forces inom ramen för vårt Science Based Target-projekt.

Våra möjligheter till tillväxt har ökat i takt med att länder höjer sina försvarsanslag i syfte att skydda sina invånare och samhällen. Med vår starka produktportfölj och internationella närvaro som grund står vi beredda att möta våra kunders ökade efterfrågan.

Finansiell översikt

MSEK Jan-jun 2022 Jan-jun 2021  Förändring, % Kv2 2022 Kv2 2021  Förändring, % Helår 2021 
Orderingång 25 478 15 746 62 17 363 9 875 76 43 569
Orderstock 112 367 96 714 16 105 177
Försäljningsintäkter 19 389 19 219 1 10 171 10 131 0 39 154
Bruttoresultat 4 156 4 047 3 2 122 2 113 0 8 205
Bruttomarginal, % 21,4 21,1 20,9 20,9 21,0
EBITDA 2 403 2 262 6 1 255 1 196 5 4 826
EBITDA-marginal, % 12,4 11,8 12,3 11,8 12,3
Rörelseresultat (EBIT) 1 392 1 312 6 738 715 3 2 888
Rörelsemarginal, % 7,2 6,8 7,3 7,1 7,4
Periodens resultat 805 910 -12 433 514 -16 2 025
varav moderbolagets aktieägares andel 775 897 -14 421 505 -17 1 926
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 5,80 6,73 3,15 3,78 14,45
Räntabilitet på eget kapital, % ¹⁾ 7,8 5,2 9,0
Operationellt kassaflöde 352 2 992 531 3 152 3 276
Fritt kassaflöde 34 2 763 395 3 028 2 737
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 0,25 20,72 2,95 22,69 20,53
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 547 690 133 351 912 133 782 303 133 446 047 133 293 340
¹⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till  http://saab.com/investors/financial-data/key-ratios/

Presentation av Saabs delårsrapport januari-juni 2022

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs delårsrapport för januari-juni 2022.

Datum:        Torsdagen den 21 juli, klockan 10.00.

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag på http://www.saab.com.   

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Direkt webbsändning: https://www.saab.com/investors/webcast/q2-2022.

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

Sverige:                           +46 (0)8 5051 0031

Storbritannien:                +44 (0) 207 107 06 13

USA:                                +1 (1) 631 570 56 13

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på http://www.saab.com/investors.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rådström, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Merton Kaplan, chef för investerarrelationer

+46 (0)734 182 071

merton.kaplan@saabgroup.com

www.saab.com

Följ oss på Twitter: @saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 07.30 CET.