Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat januari-september 2022: Redo att möta det ökade behovet av försvarsförmågor

Saab presenterar resultatet för januari-september 2022.

20221028-en-4386350-1.jpg

Höjdpunkter Q3 2022

  • Orderingång på MSEK 7 772 (15 605), tillväxt i små och medelstora ordrar.
  • Försäljningsintäkter ökade 9,5%, varav 6,9% organiskt, och uppgick till MSEK 8 751 (7 992), till följd av höga leveransvolymer i Dynamics i kvartalet.
  • EBITDA ökade och uppgick till MSEK 1 115 (977). EBITDA-marginalen var 12,7% (12,2) med förbättringar i flera affärsområden.
  • Rörelseresultatet förbättrades 13,6% och uppgick till MSEK 568 (500), motsvarande en rörelsemarginal på 6,5% (6,3).
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 324 (324).
  • Operationellt kassaflöde förbättrades och var MSEK 559 (-1 238) i kvartalet.

Kommentar från Micael Johansson, vd och koncernchef Saab:

Redo att möta det ökade behovet av försvarsförmågor

Intresset för Saabs produktportfölj har varit fortsatt högt under kvartalet. Ökade försvarsutgifter i många länder, i kombination med Sveriges ansökan om Nato-medlemskap, har skapat stora marknadsmöjligheter för Saab. Även om det tar tid för upphandlingsprocesser att omsättas till ordrar, förbereder vi verksamheten för att möta framtida efterfrågan genom att investera i utökad kapacitet och att rekrytera rätt kompetens.

Under det tredje kvartalet fattade vi beslut om att etablera en tillverkningsanläggning i Indien för granatgeväret Carl-Gustaf M4. Den nya anläggningen kommer att användas för produktion samt komponentförsörjning för användare globalt. Vi har också fortsatt att investera i att öka vår framtida kapacitet inom Ground Combat i Sverige, och i vår verksamhet i USA. Jag är även glad att rapportera att vi i år har ökat antalet medarbetare med mer än 500 personer globalt, trots att konkurrensen om kompetens är hård.

Orderingången i kvartalet uppgick till SEK 7 772 miljoner (15 605), drivet av tillväxt i både små och medelstora ordrar. Motsvarande period förra året innehöll två större ordrar. Orderingången för årets första nio månader ökade med 6,1% jämfört med motsvarande period förra året och vår orderstock uppgår till SEK 112 miljarder. Under kvartalet mottogs viktiga beställningar från Sverige på ubåtsuppgraderingar och från USA på Carl-Gustaf-ammunition och pansarskottet AT4. Vi fick även en produktionsorder på bakkroppar till skolflygplan från vår partner Boeing. Detta är ett viktigt steg för flygverksamheten vid vår anläggning i West Lafayette, Indiana i USA.

Försäljningsintäkterna ökade under det tredje kvartalet med 9,5%, varav 6,9% var organisk tillväxt. Alla affärsområden bidrog positivt till detta. Försäljningsintäkterna för de första nio månaderna ökade med 3,4%, varav organisk tillväxt var 1,3%. Vi står fast vid vår prognos om en organisk försäljningstillväxt omkring 5% för helåret.

Rörelseresultatet ökade med 13,6% under kvartalet, till SEK 568 miljoner (500) med en rörelsemarginal på 6,5% (6,3). Dynamics bidrog starkt till resultatet för såväl kvartalet som de första nio månaderna. Hittills i år har rörelseresultatet förbättrats 8,2% till SEK 1 960 miljoner (1 812) med en marginal på 7,0% (6,7).

Verksamheten är fortsatt stabil, trots att utmaningar avseende inflation, tillgång på vissa typer av material och transporter kvarstår. Vi arbetar för att hantera dessa tillsammans med våra partners och kunder.

Vi står fast vid vår helårsprognos om en förbättring av rörelseresultatet i den högre delen av spannet på 8-12 procent.

Det operationella kassaflödet i kvartalet uppgick till SEK 559 miljoner (-1 238), och SEK 911 miljoner (1 754) för de första nio månaderna. Kassaflödet är i linje med vår plan för milstolpebetalningar för året och vi förväntar oss att det förblir fortsatt positivt för helåret 2022, i enlighet med vår prognos.

Lanseringar av nya innovativa produkter är grunden i det vi gör på Saab. Ett aktuellt exempel är den lyckade lanseringen och testerna av vårt mobila luftvärnssystem MSHORAD som vi demonstrerade för representanter från 15 länder. Systemet bygger på en kombination av vår radar Giraffe 1X och nästa generations mobila eldenhet RBS 70, sammankopplade med vårt markbaserade ledningssystem. Lösningen, som nu är i drift, stärker vårt erbjudande inom missiler ytterligare.

Ett annat fokusområde för Saab är att driva hållbar utveckling, bland annat genom partnerskap och samarbeten. Under kvartalet gick Saab tillsammans med flera andra aktörer i flygbranschen in som minoritetsägare i det svenska elflygföretaget Heart Aerospace. Investeringen stödjer vårt engagemang för innovativ teknologi och övergången till hållbart flyg.

Vi står fast vid våra långsiktiga strategiska prioriteringar och förbereder oss för att tillvarata ökade tillväxtmöjligheter. Jag är övertygad om att Saab kommer att fortsätta skapa långsiktigt värde för våra aktieägare och intressenter.

Finansiell översikt

MSEK Jan-sep 2022 Jan-sep 2021  Förändring, % Kv3 2022 Kv3 2021  Förändring, % Helår 2021 
Orderingång 33 250 31 351 6 7 772 15 605 -50 43 569
Orderstock 112 025 104 570 7 105 177
Försäljningsintäkter 28 140 27 211 3 8 751 7 992 9 39 154
Bruttoresultat 6 037 5 793 4 1 881 1 746 8 8 205
Bruttomarginal, % 21,5 21,3 21,5 21,8 21,0
EBITDA 3 518 3 239 9 1 115 977 14 4 826
EBITDA-marginal, % 12,5 11,9 12,7 12,2 12,3
Rörelseresultat (EBIT) 1 960 1 812 8 568 500 14 2 888
Rörelsemarginal, % 7,0 6,7 6,5 6,3 7,4
Periodens resultat 1 129 1 234 -9 324 324 - 2 025
varav moderbolagets aktieägares andel 1 080 1 193 -9 305 296 3 1 926
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 8,08 8,95 2,27 2,22 14,45
Räntabilitet på eget kapital, % ¹⁾ 7,6 8,5 9,0
Operationellt kassaflöde 911 1 754 559 -1 238 3 276
Fritt kassaflöde 432 1 360 398 -1 403 2 737
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 3,23 10,20 2,97 -10,53 20,53
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 608 085 133 361 072 133 842 175 133 198 087 133 293 340
¹⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till  http://saab.com/investors/financial-data/key-ratios/

Presentation av Saabs delårsrapport januari-september 2022

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs delårsrapport för januari-september 2022.

Datum:       Fredag 28 oktober, klockan 10.00.

Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag på http://www.saab.com.   

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Direkt webbsändning: https://www.saab.com/investors/webcast/q3-2022.

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer): 

Sverige:                          +46 (0)8 5051 0031

Storbritannien:               +44 (0) 207 107 06 13

USA:                               +1 (1) 631 570 56 13

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på http://www.saab.com/investors.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rådström, presschef
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Merton Kaplan, chef för investerarrelationer
+46 (0)734 182 071
merton.kaplan@saabgroup.com

www.saab.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 07.30 CET.