Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kallelse till årsstämma i Saab AB

Aktieägarna i Saab Aktiebolag (org.nr 556036-0793) kallas till årsstämma i Bankvalvet, Sergel Hub, Sveavägen 10A, Stockholm, onsdagen den 5 april 2023, kl. 15.00.

20230224-en-4476152-1.jpg

Insläpp och registrering sker från kl. 13.30.

 

Aktieägarna har även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

 

Styrelsen har beslutat att det ska vara möjligt att följa årsstämman via webbsändning på bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma.

 

Årsstämman kommer att hållas på svenska.

 

RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

 

Deltagande i stämmolokalen

 

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

 • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per den 28 mars 2023,
 • dels senast den 30 mars 2023 anmäla sig

 

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två stycken). Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman och senast den 3 april 2023. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma.

Poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska 

 • dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per den 28 mars 2023,
   
 • dels senast den 30 mars 2023 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

 

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Saab AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Poströsten ska vara Saab AB c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 30 mars 2023.

 

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

 

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 28 mars 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 30 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

DAGORDNING

 

 1. Val av ordförande vid stämman

 

 1. Godkännande av röstlängden

 

 1. Godkännande av dagordningen

 

 1. Val av justeringsmän

 

 1. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

 

 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

 

 1. Anförande av verkställande direktören

 

 1. Beslut om

a)    Fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b)   Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda

 balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

c)    Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

 

 1. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antal revisorer och revisorssuppleanter

 

 1. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

 

 1. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

a)     Nyval av Sebastian Tham

b)     Omval av Lena Erixon

c)     Omval av Henrik Henriksson

d)     Omval av Micael Johansson

e)     Omval av Danica Kragic Jensfelt

f)       Omval av Sara Mazur

g)     Omval av Johan Menckel

h)     Omval av Bert Nordberg

i)        Omval av Erika Söderberg Johnson

j)        Omval av Marcus Wallenberg

k)     Omval av Joakim Westh

l)        Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande

 

 1. Val av revisorer och revisorssuppleanter

 

 1. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

 

 1. Beslut om styrelsens förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram 2024 samt förvärv och överlåtelse av egna aktier 

a)     Införande av LTI 2024 – Aktiesparprogram 2024,  Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024

b)     Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2024 av egna aktier

c)     Aktieswapavtal med tredje part

 

 1. Beslut om styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier

a)     Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

b)     Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv

c)     Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram

 

 1. Beslut om godkännande av avtal med Vectura

 

 1. Stämmans avslutande

 

BESLUTSFÖRSLAG:

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN (punkt 1)

 

I valberedningen ingår Petra Hedengran, Investor AB (ordförande); Peter Wallenberg Jr, Wallenberg Investments AB; Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder; Anders Jonsson, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt; samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.

 

Valberedningen föreslår advokat Eva Hägg som ordförande på årsstämman.

 

GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN (punkt 2)

 

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmo-aktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (punkt 8 b)

 

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,30 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 11 april 2023. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 14 april 2023.

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE, REVISOR OCH ARVODEN (punkt 9-12)

 

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

 

Valberedningen föreslår elva styrelseledamöter och inga suppleanter.

 

Valberedningen föreslår att till revisor skall utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant.

 

Arvode åt styrelse och revisor (punkt 10)

 

Valberedningen föreslår en höjning av styrelsearvodet till 2 140 000 (2 065 000) kronor till styrelseordföranden, till 780 000 (755 000) kronor till vice ordföranden och till 700 000 (675 000) kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

 

Valberedningen föreslår vidare en höjning av ersättningen för arbete i revisionsutskottet till 290 000 (285 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och till 190 000 (185 000) kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Avseende ersättning för arbete i ersättningsutskottet föreslås en höjning till 165 000 (160 000) kronor till ordförande i ersättningsutskottet och en oförändrad ersättning om 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

 

Valberedningen föreslår att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande (punkt 11)

 

Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter: Lena Erixon, Henrik Henriksson, Micael Johansson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Johan Menckel, Bert Nordberg, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh.

 

Valberedningen föreslår nyval av Sebastian Tham. Daniel Nodhäll har avböjt omval.

 

Sebastian Tham är Managing Director, Noterade Bolag på Investor AB. Sebastian Tham har tidigare varit Analytiker och Investment Manager på Investor AB. Sebastian Tham är civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm samt Fil kand i statskunskap, Stockholms universitet, och han är född 1984.

 

Valberedningen föreslår även omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB.

 

Val av revisorer och revisorssuppleanter (punkt 12)

 

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024 (omval).

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM 2024 SAMT FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (punkt 14)

 

Bakgrund och skäl för förslagen

 

Bolagsstämma i Saab AB (”Saab” eller ”Bolaget”) har under ett antal år beslutat om ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTI”) bestående av tre delar: ett Aktiesparprogram, ett Prestationsrelaterat Aktieprogram och ett Prestationsprogram Särskilda Projekt.

 

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Saab. I linje härmed har styrelsen sedan tidigare också infört en policy med krav på visst aktieinnehav för ledande befattningshavare. Vidare innefattar Saabs befintliga orderstock några särskilda projekt vars exekvering fortsatt är mycket viktig och för att möta detta krävs dels att Saab kan behålla de bästa kompetenserna och deras lojalitet, dels att Bolagets ledning och andra nyckelpersoner fortsatt levererar resultat och prestationer på mycket hög nivå. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen årsstämman nedanstående långsiktiga incitamentsprogram för anställda (”LTI 2024”).

 

Förslaget utgörs, i likhet med förslaget till den senaste årsstämman, av tre delar: Aktiesparprogram 2024, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024. LTI 2024 föreslås omfatta högst 1 300 000[1] aktier av serie B i Saab samt ha motsvarande villkor som det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2022, med undantag för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024. Styrelsen föreslår för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 (i) att antalet deltagargrupper minskas från fyra till tre genom att tidigare grupp 1 och grupp 2 slås samman till en deltagargrupp (grupp 1), och (ii) att nya grupp 1 – som består av högst 186 högre befattningshavare, anställda i ledningsgrupper, vissa specialister och projektledare – kan få rätt till en utökad prestationsmatchning av upp till fyra aktier för varje inköpt aktie (vilket tidigare endast gällde för deltagare i grupp 2), istället för två aktier för varje inköpt aktie. I syfte att öka programmets effektivitet som incitament föreslår styrelsen därutöver att den maximala tilldelningen för vart och ett av de tre finansiella prestationsmålen ska fastställas inom intervallet 20 till 40 procent för att kunna optimera balansen mellan de finansiella prestationsmålen med hänsyn till tidsperioden mellan årsstämman och prestationsmätningsperiodens början. Sammantaget kommer de finansiella prestationsmålen att omfatta en maximal tilldelning om 90 procent och det icke- finansiella prestationsmålet en tilldelning om 10 procent.

 

Avseende Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 föreslår styrelsen att produktområdet missiler byts ut till avancerade vapensystem med hänsyn till att Bolaget nu har särskilda projekt inom fler områden än tidigare.

 

LTI 2024 möjliggör för nuvarande och framtida anställda att bli aktieägare i Saab och innefattar krav på egen investering i aktier i Saab. Syftet med LTI 2024 är att stimulera anställda till fortsatt långsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer samt att öka Saab-koncernens attraktivitet som arbetsgivare. Mot bakgrund av detta bedöms LTI 2024 ha en positiv påverkan på Saabs framtida utveckling och därmed vara till fördel för såväl aktieägare som de anställda i Saab-koncernen.

 

Styrelsens avsikt är att föreslå långsiktiga incitamentsprogram även till kommande årsstämmor.

 

Kostnader, utspädning och effekter på nyckeltal

 

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till cirka 693 miljoner kronor ojämnt fördelade över åren 2024–2028. Kostnaderna skall ses i relation till Saab-koncernens totala lönekostnader som under 2022 uppgick till ca 14 300 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter.

 

Beräkningarna bygger på förutsättningarna att samtliga tillgängliga aktier i LTI 2024 kommer att utnyttjas och på en aktiekurs om 410 kronor[2]. Kostnaderna är beroende av den framtida utvecklingen av Bolagets aktiekurs. Vid en högre aktiekurs kommer ett lägre antal av tillgängliga aktier i LTI 2024 att utnyttjas.

 

Påverkan på resultaträkningen och kassaflödet

 

Kompensationskostnader, motsvarande värdet på aktier som överlåts till anställda, uppskattas till cirka 533 miljoner kronor. Kompensationskostnaderna fördelas över åren 2024–2028.

 

Sociala avgifter, som ett resultat av aktieöverlåtelser till anställda baserat på en antagen aktiekurs om 410 kronor, beräknas uppgå till cirka 160 miljoner kronor. Kostnader för sociala avgifter fördelas över åren 2024–2028.

 

Förvärvsutgiften för återköp av egna aktier som påverkar kassaflödet beräknas uppgå till maximalt 533 miljoner kronor vid en antagen aktiekurs på 410 kronor och maximalt 1 300 000 aktier.

 

Utspädning och effekter på nyckeltal

 

Bolaget har cirka 136 miljoner utgivna aktier. Per den 31 december 2022 innehade Bolaget 3 356 963 aktier av serie B. För att inrätta LTI 2024 erfordras sammanlagt 1 300 000 aktier av serie B, motsvarande cirka 0,96 procent av det totala antalet utgivna aktier.

 

Antalet aktier som per den 31 december 2022 beräknas komma att överlåtas till anställda inom ramen för samtliga pågående långsiktiga incitamentsprogram uppgår till cirka 2 403 000 aktier (exklusive LTI 2023 som påbörjades i januari 2023), motsvarande cirka 1,77 procent av det totala antalet utgivna aktier. LTI 2023 omfattar 1 730 000 aktier, motsvarande cirka 1,27 procent av det totala antalet utgivna aktier, och ingår ej i ovanstående beräkning då det startade i januari 2023.

 

Samtliga 1 300 000 aktier av serie B som erfordras för LTI 2024 kan överföras vederlagsfritt till de anställda och kan leda till en utspädning av vinst per aktie om cirka 0,96 procent.

 

Säkringsåtgärder

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, som ett huvudalternativ, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm, vilka senare kan komma att överlåtas till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i LTI 2024. De närmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgår nedan.

 

För den händelse erforderlig majoritet enligt punkten 14 b) nedan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att Saab skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, i enlighet med punkten 14 c) nedan.

 

Förslagens beredning

 

LTI 2024 har beretts av ersättningsutskottet och i samråd med styrelsen. Förslagen har antagits av styrelsen.

 

Styrelsens förslag

 

Styrelsens förslag till beslut enligt nedan innebär att årsstämman fattar beslut om a) att införa LTI 2024, b) att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm samt att förvärvade egna aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTI 2024, eller, i den händelse att erforderlig majoritet enligt b) inte uppnås, c) att Saab skall ha möjlighet att ingå aktieswapavtal med tredje part.

 

14 a) Införande av LTI 2024

 

LTI 2024 utgörs av tre delar: Aktiesparprogram 2024, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024. Deltagande i LTI 2024 förutsätter egen investering i aktier i Saab. Investering som sker inom ramen för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 tillgodoräknas även deltagaren inom ramen för Aktiesparprogram 2024, dock upp till ett belopp om maximalt 5 procent av kontant baslön.

 

Aktiesparprogram 2024

 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett långsiktigt Aktiesparprogram 2024 omfattande högst 850 000 aktier av serie B i Saab, enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer.

 

 1. Alla tillsvidareanställda inom Saab-koncernen, inklusive anställda som omfattas av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 och/eller Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024, med undantag för vad som anges i punkt 3 nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2024.

 

 1. Anställda som deltar i Aktiesparprogram 2024 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av kontant baslön för köp av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under en tolvmånadersperiod. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Saab-koncernen inte upphört under hela denna treårsperiod, kommer den anställde att av Saab-koncernen tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Styrelsen kan medge begränsade undantag från kravet på anställning under hela treårsperioden.

 

 1. Deltagande i Aktiesparprogram 2024 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för anställda i sådana länder där deltagande i Aktiesparprogram 2024 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Aktiesparprogram 2024.

 

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024

 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 för ett antal nyckelpersoner omfattande högst 300 000 aktier av serie B i Saab. Förslagets huvudsakliga riktlinjer framgår nedan.

 

 1. Upp till 200 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören, med undantag för vad som anges i punkt 4 nedan, kommer att erbjudas deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024.
   
 2. Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 7,5 procent av kontant baslön för köp av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under en tolvmånadersperiod. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Saab-koncernen inte upphört under hela denna treårsperiod, kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier, enligt nedan. Styrelsen kan medge begränsade undantag från kravet på anställning under hela treårsperioden.
   

Grupp 1 Högst 186 högre befattningshavare, anställda i ledningsgrupper, vissa specialister och projektledare kan få rätt till prestationsmatchning av upp till fyra aktier för varje inköpt aktie.

 

Grupp 2 Medlemmar inom koncernledningen (för närvarande 13) kan få rätt till prestationsmatchning av upp till fem aktier för varje inköpt aktie.

 

Grupp 3 Verkställande direktören kan få rätt till prestationsmatchning av upp till sju aktier för varje inköpt aktie.

 

 1. Antalet prestationsaktier kopplas till av styrelsen fastställda prestationsmål. Villkoren för prestationsmatchning baseras på fyra av varandra oberoende mål: organisk försäljningstillväxt[3], rörelsemarginal efter avskrivningar[4], fritt kassaflöde[5] samt CO2-minskning[6]. Den relativa viktningen mellan målen är:

 

 • upp till 20 till 40 procent av den maximala tilldelningen kommer att vara hänförlig till organisk försäljningstillväxt under räkenskapsåret 2024,
 • upp till 20 till 40 procent av den maximala tilldelningen kommer att vara hänförlig till rörelsemarginalen efter avskrivningar under räkenskapsåret 2024,
 • upp till 20 till 40 procent av den maximala tilldelningen kommer att vara hänförlig till fritt kassaflöde under räkenskapsåret 2024, samt
 • 10 procent av den maximala tilldelningen är hänförlig till CO2-minskning under räkenskapsåret 2024.

Före prestationsmätningsperiodens början kommer styrelsen att besluta om den exakta relativa viktningen mellan de finansiella prestationsmålen inom ramen för de intervall som anges ovan (dvs. den maximala tilldelningen för vart och ett av de finansiella prestationsmålen). Den maximala tilldelningen för de tre finansiella prestationsmålen sammantagna kommer att vara upp till 90 procent, och 10 procent är hänförligt till det icke-finansiella prestationsmålet. De tre finansiella prestationsmålen (dvs. organisk försäljningstillväxt, rörelsemarginal efter avskrivningar och fritt kassaflöde) kommer att fastställas av styrelsen med en miniminivå och en maximinivå för respektive prestationsmål. Av aktiemarknads- och konkurrensmässiga skäl anges inte miniminivåer och maximinivåer för respektive finansiellt prestationsmål. Prestationsmål för CO2-minskning avser minskning av växthusgaser inom följande områden: (i) Scope 1 och (ii) Scope 2, i enlighet med Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Tröskelvärdet som genererar prestationsmatchning avseende CO2-minskningsmålet skall vara en minskning om minst -4.2 procent, i linje med Science Based Target initiative (SBTi) som Saab har anslutit sig till.

 

Styrelsen kommer att besluta om utfallet av prestationsmatchningen efter utgången av den ettåriga prestationsmätningsperioden, dvs. räkenskapsåret 2024. Information om prestationsmålen kommer att lämnas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. Om de respektive maximinivåerna för de finansiella prestationsmålen uppnås eller överskrids och tröskelvärdet för CO2-minskningen uppnås eller överskrids, kommer prestationsmatchning att uppgå till (men inte överskrida) det högsta antalet aktier om 300 000. Om respektive utfall avseende de finansiella prestationsmålen understiger maximinivåerna men överstiger miniminivåerna, kommer en linjär proportionerad prestationsmatchning att ske för varje mål. Ingen prestationsmatchning kommer att ske för respektive finansiellt prestationsmål om respektive utfall uppgår till eller understiger miniminivåerna. Ingen prestationsmatchning kommer att ske för CO2-minskningsmålet om tröskelvärdet inte uppnås. Prestationsaktier tilldelas tre år efter investeringen enligt punkt 2 ovan, dvs. normalt under 2027 och i februari 2028.

 

 1. Deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för anställda i sådana länder där deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024.

 

 1. Innan prestationsmatchningen slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om prestationsmatchningen är rimlig i förhållande till Bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och andra omständigheter. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall styrelsen reducera antalet prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

 

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024

 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om långsiktigt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 för ett antal nyckelpersoner omfattande högst 150 000 aktier av serie B i Saab. Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024. Förslagets huvudsakliga riktlinjer framgår nedan.

 

 1. Upp till 100 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören, med undantag för vad som anges i punkt 5 nedan, kommer att erbjudas deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024.

 

 1. Deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 förutsätter sparande inom ramen för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 eller Aktiesparprogram 2024 för köp av aktier av serie B. För verkställande direktören och medlemmar inom koncernledningen krävs, för rätt till tilldelning av prestationsaktier, sparande med ett belopp motsvarande 7,5 procent av kontant baslön enligt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 (dvs. maximalt sparande). För utvalda affärsenhetschefer och särskilt utvalda nyckelpersoner krävs, för rätt till tilldelning av prestationsaktier, deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024, eller (om personen inte omfattas av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024) deltagande i Aktiesparprogram 2024. Deltagare i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 kommer att ha rätt till vederlagsfri tilldelning av prestationsaktier enligt följande.

 

Grupp A Verkställande direktören kan, enligt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024, få rätt till tilldelning av prestationsaktier motsvarande upp till 52,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2024. Värdet av tilldelade prestationsaktier i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 kan sammanlagt högst uppgå till 75 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2024. Om totalt möjligt utfall för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 överstiger 75 procent, skall prestationsmatchning av faktiskt utfall ske enligt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 och tilldelning av prestationsaktier i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 reduceras så att totalt utfall ej överstiger 75 procent.

 

Grupp B Medlemmar inom koncernledningen (för närvarande 13) kan, enligt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024, få rätt till tilldelning av prestationsaktier motsvarande upp till 37,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2024. Värdet av tilldelade prestationsaktier i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 kan sammanlagt högst uppgå till 60 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2024. Om totalt möjligt utfall för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 överstiger 60 procent, skall prestationsmatchning av faktiskt utfall ske enligt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 och tilldelning av prestationsaktier i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 reduceras så att totalt utfall ej överstiger 60 procent.

 

Grupp C Högst 86 utvalda affärsenhetschefer och särskilt utvalda nyckelpersoner kan, enligt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024, få rätt till tilldelning av prestationsaktier motsvarande upp till 15 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2024.

 

 1. Villkoren för tilldelning av prestationsaktier baseras på uppnåendet av tio likaviktade prestationsmål, bestående av operativa mål och milstolpar i särskilda projekt inom Saabs produktområden Gripen, luftburna radarsystem (AEW&C), ubåtar, avancerade vapensystem, stridsledningssystem och avancerade pilotträningssystem. Av aktiemarknads- och konkurrensmässiga skäl anges inte de specifika prestationsmålen utan bestäms i stället av styrelsen. Prestationsmålen kan relateras till t.ex. konstruktions- och designgodkännande, kundgodkännande, delleveranser eller systemimplementering. Varje prestationsmål utgör 10 procent av de sammanlagda prestationsmålen. Prestationsmätningsperioden är räkenskapsåret 2024. Samtliga deltagare kommer att tilldelas prestationsaktier baserat på uppfyllandet av samma prestationsmål.

 

 1. Styrelsen kommer efter utgången av den ettåriga prestationsmätningsperioden, dvs. räkenskapsåret 2024, att besluta om huruvida prestationsmålen har uppfyllts eller ej samt om tilldelning av prestationsaktier. Vid denna tidpunkt kommer styrelsen att bedöma om begränsningen för maximal tilldelning enligt punkt 2 ovan aktualiseras. Information om prestationsmålen kommer att lämnas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. Tilldelning av prestationsaktier och bedömning avseende begränsningen för maximal tilldelning enligt punkt 2 ovan kommer, vad gäller de prestationsaktier som tilldelas enligt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024, att ske baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Saabs aktie under tio handelsdagar efter dagen för offentliggörandet av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2024. Om samtliga prestationsmål i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 uppnås kan tilldelning av prestationsaktier uppgå till högst 150 000 aktier, dock med eventuell reducering enligt punkt 2 ovan. Om inte samtliga prestationsmål uppnås, men minst ett prestationsmål uppnås, kommer en proportionell tilldelning av prestationsaktier att ske i förhållande till antalet uppfyllda prestationsmål, dock med eventuell reducering enligt punkt 2 ovan. Prestationsaktier i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 kommer att levereras i februari 2027. Leverans av prestationsaktier förutsätter att anställningen inom Saab-koncernen inte upphört under perioden fram till leveranstillfället i februari 2027 samt att den anställde fortfarande deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 eller Aktiesparprogram 2024. Styrelsen kan medge begränsade undantag från kravet på anställning under ovan nämnd period.

 

 1. Deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för anställda i sådana länder där deltagande i Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024.

 

 1. Innan tilldelning av prestationsaktier slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om tilldelningen är rimlig i förhållande till Bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och andra omständigheter. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet, skall styrelsen reducera antalet prestationsaktier som skall tilldelas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt. 

 

14 b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2024 av egna aktier

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Saab på Nasdaq Stockholm

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Saab på Nasdaq Stockholm i enlighet med följande villkor.

 

 • Förvärv av aktier av serie B i Saab får ske endast på Nasdaq Stockholm.
 • Högst 1 300 000 aktier av serie B i Saab får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt.
 • Förvärv av aktier av serie B i Saab på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2024.

Beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2024 av förvärvade egna aktier av serie B

 

Överlåtelser av aktier av serie B i Saab får ske på följande villkor.

 

 • Överlåtelser får ske endast av aktier av serie B i Saab, varvid högst 1 300 000 aktier av serie B i Saab får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i LTI 2024.
 • Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Saab skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma sådana personer inom Saab-koncernen som är deltagare i LTI 2024. Vidare skall dotterbolag till Saab, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Saab, varvid sådant bolag skall vara skyldigt att, enligt villkoren för LTI 2024, överlåta aktierna till sådana personer inom Saab-koncernen som deltar i LTI 2024.
 • Överlåtelser av aktier av serie B i Saab skall ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTI 2024 har rätt att förvärva aktier, dvs. normalt under räkenskapsåret 2027 och i februari 2028.
 • Antalet aktier av serie B i Saab som kan komma att överlåtas inom ramen för LTI 2024, skall omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder.

14 c) Aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkten 14 b) ovan ej kan uppnås, fattar beslut om att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende LTI 2024 genom att Saab skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn skall kunna förvärva och överlåta aktier av serie B i Saab till sådana anställda som deltar i LTI 2024. Tillkommande kostnad för sådant aktieswapavtal uppgår till cirka 84 miljoner kronor.

Villkor

 

Bolagsstämmans beslut att införa LTI 2024 i enlighet med punkten 14 a) ovan är villkorat av att stämman antingen beslutar i enlighet med förslaget att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Saab på Nasdaq Stockholm och beslutar om överlåtelser till deltagarna i LTI 2024 av förvärvade egna aktier av serie B i enlighet med punkten 14 b) ovan eller att aktieswapavtal med tredje part kan ingås i enlighet med punkten 14 c) ovan.

 

Majoritetsregler

 

Stämmans beslut för införande av LTI 2024 enligt punkten 14 a) ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut att bemyndiga styrelsen att förvärva aktier på Nasdaq Stockholm och beslut om överlåtelser till deltagare i LTI 2024 enligt punkt 14 b) ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut att möjliggöra för Saab att ingå aktieswapavtal med tredje part enligt punkt 14 c) ovan, erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

 

Information om övriga aktierelaterade incitamentsprogram

 

För en beskrivning av Saabs övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 8 i Saabs årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

 

Styrelsen har även beslutat om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, plan för nyckelanställda.

Plan för nyckelanställda utgör ett nytt komplement till Saabs långsiktiga incitamentsprogram och syftar till att behålla nyckelpersoner. Årligen kan upp till 1 500 nyckelanställda inom Saab-koncernen, exklusive styrelsen, verkställande direktören, medlemmar inom koncernledningen och andra högre chefer, erbjudas deltagande i planen för nyckelanställda. Deltagarna kommer att bli utvalda utifrån kritiska färdigheter, prestation och/eller potential.

 

Deltagarna i planen för nyckelanställda kommer att få en tilldelning av ett potentiellt kontantbelopp, som omvandlas till ett antal syntetiska aktier baserat på aktiekursen för Saabs aktie av serie B på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för tilldelningen. Antalet syntetiska aktier ska vid tilldelningen motsvara ett kontantbelopp uppgående till 15 procent av deltagarens årliga kontanta baslön vid tidpunkten för tilldelning. Planen har en treårig total intjänandeperiod och 2023 års plan för nyckelanställda inleds i maj 2023 och avslutas efter cirka tre år (”intjänandeperioden”). Det totala kontantbeloppet som kan betalas ut får inte överstiga 30 procent av deltagarens årliga kontanta baslön vid tidpunkten för tilldelning av de syntetiska aktierna. För att erhålla full utbetalning behöver deltagaren fortsatt vara anställd inom Saab-koncernen under hela intjänandeperioden. Kontant utbetalning kommer att genomföras vid två tillfällen under intjänandeperioden; den första efter cirka två år från planens början (50 procent av tilldelningen) och den andra efter cirka tre år från planens början (resterande 50 procent av tilldelningen).

 

Storleken på det kontantbelopp som deltagarna kan erhålla styrs av kursutvecklingen för Saabs aktie av serie B under intjänandeperioden. Vid respektive utbetalningstillfälle omvandlas de syntetiska aktierna till ett kontantbelopp baserat på aktiekursen vid utbetalningstillfället. Detta belopp betalas ut kontant till deltagarna efter avdrag för skatt.

 

Plan för nyckelanställda 2023 kommer inte att leda till någon utspädning av befintliga aktieägares aktier i Saab utan endast medföra en kostnad för Bolaget. Den totala effekten på resultaträkningen beräknas till cirka 182 miljoner kronor fördelat på åren 2023-2026.

Det är styrelsens avsikt att årligen besluta om ett långsiktigt incitamentsprogram som motsvarar plan för nyckelanställda 2023.

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (punkt 15)

 

15 a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor.

  

 • Förvärv skall avse bolagets aktier av serie B.

 

 • Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm.

 

 • Förvärv får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.

 

 • Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

 

 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

 

Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

 

15 b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv

 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av företagsförvärv i enlighet med följande villkor.

 

 • Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.

 

 • Överlåtelse får ske enligt reglerna i 19 kap. 35-37 §§ aktiebolagslagen, dvs. på annat sätt än på börs.

 

 • Överlåtelse i samband med förvärv av företag eller verksamhet skall ske till ett pris som väsentligen motsvarar marknadsvärdet för bolagets aktie vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen.

 

 • Högst så många aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut får överlåtas med stöd av detta bemyndigande.

 

 • Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar.

 

 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

 

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv.

 

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa alternativa betalningsformer vid förvärv av bolag eller verksamhet.

 

15 c) Överlåtelse av egna aktier för att täcka kostnader i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om överlåtelse av egna aktier i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram i enlighet med följande villkor.

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget skall äga rätt att, före årsstämma 2024, överlåta högst 660 000 aktier av serie B, i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av Aktiesparprogram 2020 och 2021, Prestationsrelaterade Aktieprogram 2020 och 2021, samt Prestationsprogram Särskilda Projekt 2020 och 2021. Överlåtelse av aktier skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.

 

Majoritetsregler

 

Beslut enligt 15 a), 15 b) respektive 15 c) ovan fordrar för giltighet att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL GODKÄNNANDE AV AVTAL MED VECTURA (punkt 16)

 

Bakgrund och motiv

 

Saab har ett ökat behov av lokaler för affärsområdet Kockums och dotterbolaget Combitech AB i södra Sverige. Styrelsen bedömer att en geografisk konsolidering av verksamheterna i Skåne kommer att leda till såväl kostnadsmässiga som verksamhetsmässiga fördelar. Styrelsen har därför beslutat om att det mest lämpliga är att verksamheterna får tillgång till nya kontors- och industrilokaler i Lund. Efter en utvärderingsprocess av olika alternativ har styrelsen konstaterat att det mest fördelaktiga och kostnadseffektiva sättet att genomföra detta är att ingå avtal med ett helägt dotterbolag till Vectura Fastigheter AB (ett fastighetsbolag som ägs av Patricia Industries AB som i sin tur är ett dotterbolag till Investor AB) på de huvudsakliga villkor som anges nedan. I korthet innebär överenskommelsen att de nya lokalerna ska ägas, produceras och finansieras av Vectura-koncernen, för att sedan hyras ut till Saab.

 

Enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551) ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen föreslår härmed att årsstämman fattar beslut att godkänna Aktieöverlåtelseavtalet och Hyresavtalet (definierade nedan) och lämnar en redogörelse enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen.

 

Transaktioner med Vectura

 

Saab har den 20 januari 2023 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Vectura Kom Holding 2 AB (org.nr 559261-3102) (”Vectura”), avseende försäljning av samtliga aktier i Saabs dotterbolag Fastighets AB Brunnshög (org.nr 559332-8684) (”Fastighetsbolaget” respektive ”Aktieöverlåtelseavtalet”). Fastighetsbolaget, vilket idag inte har några väsentliga tillgångar, kommer före tillträdet av aktierna (”Tillträdet”) att ingå ett avtal med Lunds kommun om förvärv av fastigheten Lund Höjdpunkten 5 (”Fastigheten”). För aktierna kommer Saab att erhålla sammanlagt 75 miljoner kronor.

 

Vectura ska producera och finansiera ett nybyggnadsprojekt med anpassade lokaler för Saab på Fastigheten (”Projektet”). Bolag inom Vectura-koncernen kommer innan Tillträdet ingå ett totalentreprenadavtal med Skanska Sverige AB avseende Projektet.

 

Saab har den 23 januari 2023 ingått ett hyresavtal med Fastighetsbolaget avseende de nya lokalerna (”Hyresavtalet”). Avsikten är att lokalerna, som planeras få en area om cirka 22 000 kvm, ska bli bas för Saabs verksamhet i Skåne-regionen. Tillträde till lokalerna förväntas ske under slutet av 2025. Hyresavtalet har en initial löptid om 20 år och en årsbashyra om cirka 55 miljoner kronor (hyran styrs av den slutliga storleken på lokalerna)[7]. Saab har dock rätt till en hyresrabatt om cirka 113 miljoner kronor under de tre första åren, varvid hyresrabatten på samma sätt som årsbashyran är föremål för indexuppräkning enligt konsumentprisindex. Hyresåtagandet över 20 år uppgår till cirka 985 miljoner kronor i nominella belopp. Styrelsen bedömer att hyran är marknadsmässig. De nya lokalerna innebär en årlig hyresreduktion om cirka 20 miljoner kronor jämfört med Saabs sammanlagda årsbashyra för regionen idag.

 

Aktieöverlåtelseavtalet är bland annat villkorat av att Fastighetsbolaget erhåller bygglov för Projektet och att Saabs bolagsstämma fattar beslut att godkänna transaktionerna i enlighet med 16 a kap. aktiebolagslagen. Om villkoren inte uppfylls senast den 30 september 2023 ska Aktieöverlåtelseavtalet upphöra att gälla. Fastighetsbolaget kommer då att kvarbli i Saabs ägande som, under förutsättning att bygglov för Projektet beviljas, kommer driva Projektet vidare i egen regi eller hitta annan köpare än Vectura. Enligt Saabs bedömning är det inte sannolikt att en lösning i egen regi eller med annan köpare är lika fördelaktig och kostnadseffektiv som överenskommelsen med Vectura.

 

Aktieöverlåtelseavtalet liksom Hyresavtalet innehåller sanktionsbestämmelser som syftar till att förhindra att ägandet i Vectura, Vectura Fastigheter AB, Fastighetsbolaget eller Fastigheten ändras på ett sätt som strider mot Saabs intressen.

 

Det totala nuvärdet av transaktionerna med Vectura uppgår till cirka 610 miljoner kronor. Nuvärdet av transaktionerna har beräknats på det totala hyresbeloppet, hyresrabatt och köpeskilling för aktierna med tillämpning av en kalkylränta (WACC) samt antaganden om inflation. Förutsatt att Projektet genomförs som föreslagits har Saab inte någon projektrisk (t.ex. byggkostnader) och får inte heller någon direkt kassaflödeseffekt. 

Styrelsen bedömer att nya lokaler i Skåne är nödvändigt för att möta Saabs utökade behov i regionen och att ingåendet av Aktieöverlåtelseavtalet och Hyresavtalet är det mest fördelaktiga och kostnadseffektiva sättet att uppnå detta. Det har inte funnits andra intressenter som kunnat erbjuda motsvarande eller bättre villkor än Vectura. Styrelsen har även inhämtat en oberoende värdering från Newsec AB som bekräftar att hyran är marknadsmässig. Ett utlåtande från Newsec AB finns tillgängligt på bolagets webb www.saab.com/arsstamma. Styrelsens bedömning är slutligen att transaktionerna är marknadsmässiga samt att avtalen innehåller sedvanliga villkor.

 

Närståendetransaktion

 

Vectura Kom Holding 2 AB är ett helägt dotterbolag till Vectura Fastigheter AB. Vectura Fastigheter AB är i sin tur (genom Patricia Industries AB) ett indirekt helägt dotterbolag till Investor AB som innehar cirka 39,7 procent av rösterna och 30,2 procent av aktierna i Saab. Även Fastighetsbolaget kommer därmed, efter Tillträdet, att vara ett indirekt helägt dotterbolag till Investor AB. Mot bakgrund av Investor AB:s aktieinnehav anses såväl Vectura Kom Holding 2 AB som Fastighetsbolaget (efter Tillträdet) vara närstående till Saab enligt 16 a kap. 3 § aktiebolagslagen. Med beaktande av värdet på transaktionerna måste därför Aktieöverlåtelseavtalet och Hyresavtalet underställas bolagsstämman i Saab för godkännande.

 

Mot bakgrund av ovanstående har styrelseledamöterna Marcus Wallenberg och Daniel Nodhäll, vilka ej anses oberoende i förhållande till bolag inom Investor-koncernen, varken deltagit i beredningen av transaktionerna eller i styrelsens beslut avseende transaktionerna.

 

Förslag till beslut

 

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Aktieöverlåtelseavtalet samt Hyresavtalet.

 

Majoritetsregler

 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de avgivna rösterna. De aktier och röster som innehas, direkt eller indirekt, av Investor AB eller företag i samma koncern, inklusive Patricia Industries AB, Vectura Fastigheter AB och Vectura Kom Holding 2 AB, kommer inte beaktas.

 

AKTIER OCH RÖSTER

 

I bolaget finns per den 24 februari 2023 totalt 135 845 847 aktier, varav 2 383 903 aktier av serie A med tio röster per aktie och 133 461 944 aktier av serie B med en röst per aktie, vilka sammantaget representerar 157 300 974 röster. Bolaget innehar per samma dag 3 178 900 egna aktier av serie B motsvarande 3 178 900 röster som inte kan företrädas vid stämman.

 

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Saab AB, Årsstämma 2023, Box 7808, 103 96 Stockholm, eller med e-post till agm@saabgroup.com.

 

HANDLINGAR

 

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslagen under punkterna 14 b) och 15 a), samt utlåtande från Newsec AB med anledning av förslaget under punkten 16 finns tillgängliga på bolagets huvudkontor på Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm och på bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma.

 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse inklusive styrelsens förslag under punkten 8 b) jämte styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022 kommer att hållas tillgängliga enligt ovan senast den 10 mars 2023.

 

I övrigt framgår fullständiga förslag, inklusive styrelsens redogörelse enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget under punkten 16, under respektive punkt i kallelsen.

 

Information om de föreslagna styrelseledamöterna och valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på bolagets webbplats www.saab.com/arsstamma.

 

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Linköping i februari 2023

 

Styrelsen i Saab Aktiebolag (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

 

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @Saab 

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

 

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

 

 

[1] Antalet aktier som kan överföras vederlagsfritt till anställda har minskat från 1 730 000 till 1 300 000 jämfört med föregående års program på grund av aktiekursens utveckling.

[2] 410 kr avser aktiekursen den 31 december 2022

[3] Justerat för förvärv och avyttringar samt valutakursdifferenser.

[4] Justerat för förvärv och avyttringar samt engångsposter.

[5] Justerat för förvärv och avyttringar samt engångsposter.

[6] Justerat för förvärv och avyttringar, samt andra extraordinära händelser eller engångsposter.

[7] Antal kvadratmeter och årshyra är något lägre i utlåtandet från Newsec AB då byggnaden ej var slutprojekterad vid tidpunkten för utlåtandet. Hyra per kvadratmeter är dock oförändrad.

Downloads

Bild
24 februari 2023
20230224-sv-4476156-1.jpg
Bild
24 februari 2023
20230224-sv-4476156-2.png