Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommuniké från Saabs årsstämma 2023

Saabs årsstämma hölls den 5 april 2023 i Stockholm. Anföranden av Saabs VD och koncernchef Micael Johansson och av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg kommer att finnas tillgängliga på Saabs webbplats: www.saab.com/arsstamma.

20230405-en-4510811-1.jpg

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 5,30 kronor per aktie och tisdagen den 11 april 2023 som avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 14 april 2023.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag valdes Sebastian Tham som ny styrelseledamot samt omvaldes Lena Erixon, Henrik Henriksson, Micael Johansson, Danica Kragic Jensfelt, Sara Mazur, Johan Menckel, Bert Nordberg, Erika Söderberg Johnson, Marcus Wallenberg och Joakim Westh som styrelseledamöter. Daniel Nodhäll hade avböjt omval. Marcus Wallenberg omvaldes till styrelseordförande. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Bert Nordberg till vice ordförande i styrelsen.

Revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska vara 2 140 000 kronor till styrelseordföranden, 780 000 kronor till vice ordföranden och 700 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för arbete i revisionsutskottet skall vara 295 000 kronor till ordförande och 190 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet skall vara 165 000 kronor till ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2022.

Långsiktigt incitamentsprogram 2024 samt förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2024 (”LTI 2024”) bestående av tre delar: Aktiesparprogram 2024, Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 och Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024. LTI 2024 omfattar högst 1 300 000 B-aktier.

Aktiesparprogram 2024 omfattar alla tillsvidareanställda. Deltagarna kan spara upp till fem procent av kontant baslön för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår tilldelas den anställde motsvarande antal B-aktier vederlagsfritt av Saab. Detta program omfattar högst 850 000 B-aktier.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 riktas till högst 200 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Deltagarna kan spara upp till 7,5 procent av kontant baslön för köp av B-aktier i Saab. Om de köpta aktierna behålls under tre år och anställningen i Saab-koncernen kvarstår, har den anställde rätt till vederlagsfri matchning av prestationsaktier om prestationsmålen uppnåtts. Programmet ger den anställde rätt till högst 4-7 prestationsaktier för varje inköpt aktie beroende på grupptillhörighet. Antalet prestationsaktier kopplas till fyra prestationsmål: organisk försäljningstillväxt (20-40% viktning), rörelsemarginal efter avskrivningar (20-40% viktning), fritt kassaflöde (20-40% viktning) och CO2-minskning (10% viktning) under räkenskapsåret 2024. Sammantaget kommer de finansiella prestationsmålen att omfatta en maximal tilldelning om 90% och det icke-finansiella prestationsmålet en tilldelning om 10%. Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 omfattar högst 300 000 B-aktier i Saab.

Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 riktas till högst 100 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören. Prestationsprogram Särskilda Projekt 2024 utgör ett komplement till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024. Deltagande i programmet förutsätter även deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 eller Aktiesparprogram 2024. Programmet ger den anställde rätt till prestationsaktier motsvarande högst 15-52,5 procent av kontant baslön för räkenskapsåret 2024 beroende på grupptillhörighet, förutsatt att anställningen kvarstår under tre år och att prestationsmålen uppnås. Tilldelning av prestationsaktier baseras på tio likaviktade prestationsmål under 2024 kopplade till Saabs särskilda projekt inom produktområdena Gripen, luftburna radarsystem (AEW&C), ubåtar, avancerade vapensystem, stridsledningssystem och avancerade pilotträningssystem. För VD och övriga medlemmar i koncernledningen kan tilldelning av aktier i programmet och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2024 tillsammans totalt uppgå till högst 75 procent av kontant baslön för VD och 60 procent av kontant baslön för övriga i koncernledningen. Programmet omfattar högst 150 000 B-aktier i Saab.

Årsstämman beslutade även att Saab skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor för att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende LTI 2024, varvid den tredje parten i eget namn skall kunna förvärva och överlåta aktier av serie B i Saab till anställda som deltar i LTI 2024.

Årsstämman biföll inte styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser till deltagarna i LTI 2024 av egna aktier.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av B-aktier upp till max tio procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att även fortsättningsvis kunna använda återköpta aktier i samband med eventuella företagsförvärv och för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen bemyndigades vidare att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med företagsförvärv. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid finansiering av företagsförvärv.

Beslut fattades även om att bolaget skall äga rätt att i anledning av tidigare år inrättade incitamentsprogram, före nästa årsstämma, över börs överlåta högst
660 000 B-aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Avtal med Vectura

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna aktieöverlåtelseavtal och hyresavtal med Vectura. Syftet med avtalen är att få tillgång till nya kontors- och industrilokaler i Lund för affärsområdet Kockums och dotterbolaget Combitech AB. I korthet innebär överenskommelsen att de nya lokalerna ska ägas, produceras och finansieras av Vectura-koncernen, för att sedan hyras ut till Saab. Vectura-koncernen ägs av Patricia Industries AB som i sin tur är ett dotterbolag till Investor AB, varför bolagsstämmogodkännande krävdes enligt aktiebolagslagens regler om vissa närståendetransaktioner.

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 135 845 847 aktier, varav 2 383 903 aktier av serie A med tio röster per aktie och 133 461 944 aktier av serie B med en röst per aktie, vilka sammantaget representerar 157 300 974 röster. Bolaget innehar 3 174 870 egna aktier av serie B motsvarande 3 174 870 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com
Twitter: @Saab
Facebook: @Saab 
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19,000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Downloads

Bild
5 april 2023
20230405-sv-4510814-1.jpg