Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
swe-market-page-sverige-spons-fw.jpg

Sponsorskap

Saab ägnar sig åt sponsring och socialt engagemang för att stärka företagets varumärke, relationer, förtroende, och rekrytering.

Saab har en policy med riktlinjer och en strategi för sponsring och socialt engagemang, som utan undantag gäller för hela Saab-koncernen. I policyn framgår klart att Saab inte ägnar sig åt politisk verksamhet och att aktiviteterna inte får användas för att dölja mutor eller korruption. Som alltid ska verksamheten följa Saabs uppförandekod och tillämpliga lagar och regler.

Saabs arrangemang ska alltid vara långsiktiga och måste följa processerna för utvärdering och mätning. Beslutande organ bedömer den övergripande strategin och följer riktlinjerna för sponsring och socialt engagemang – det finns även lokala organ som har behörighet att fatta beslut kopplade till vissa områden och tröskelvärden. Initiativ över dessa tröskelvärden eller utanför dessa områden ska vidarebefordras till kommunikationsstyrelsen, ett centraliserat beslutande organ i Saab-koncernen.

Alla beslut som fattas av ett lokalt organ rapporteras till kommunikationsstyrelsen, som sammanställer Saabs engagemang globalt.