Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Anti-corruption

Hållbarhet – en del av vår strategi

Saabs hållbarhetsåtagande bygger på vårt uppdrag att göra människor och samhällen säkra genom att bidra till försvars- och säkerhetsförmågan. Hållbarhet integreras i varje del av vår strategi och lägger grunden för företagets långsiktiga utveckling och tillväxt.

Våra tre huvudåtaganden

1. Försvars- och säkerhetsförmåga

När Saab grundades för 80 år sedan var det en turbulent tid i världen. Sverige behövde trygga försörjningen till sitt försvar för att hävda sin självständighet. Sedan dess har Saab utvecklats till en internationell partner som bidrar till säkerhets- och försvarsförmågan över hela världen.

Prioriteringar:

• Industrisamarbete
• Produktsäkerhet
• Forskning och utveckling

Innovation och kunskapsspridning
Långsiktigt mål: Samarbete med universitet är en viktig del av Saabs innovationskapacitet. Saab ska ha minst 30 anställda per år som arbetar som doktorander.

2. Ledande efterlevnadsprogram

Områdena för antikorruption, exportefterlevnad och informationssäkerhet är avgörande för oss. Därför arbetar vi hela tiden med att utveckla bättre rutiner och processer. Målet är att ha branschledande efterlevnadsprogram.

Prioriteringar:
• Antikorruption
• Exportefterlevnad
• Informationssäkerhet
Nolltolerans mot korruption
Långsiktigt mål: Saabs antikorruptionsprogram ska vara bland de bästa i branschen. Alla anställda ska förstå vikten av och främja öppenhet och integritet.


3. Ansvar för människor och miljö

Inget företag kan leva isolerat. Vi är alla beroende av ett välfungerande samhälle för att överleva. För Saab är det givet att vi ska ta ansvar för människor och miljö inom hela värdekedjan.
Prioriteringar:
• Mångfald
• Miljö
• Hälsa och säkerhet
• Minska klimatpåverkan

Långsiktigt mål: Minska Saabs utsläpp av växthusgaser med 33 % till 2030 (jämfört med 2017).

Jämställdhet och mångfald

Långsiktigt mål: Minst 25 % av de anställda och 30 % av cheferna ska vara kvinnor år 2025