Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Double Eagle

Skapa hållbara lösningar - vårt miljöansvar

En viktig del av Saabs arbete för att minska sin miljöpåverkan är forsknings- och utvecklingssamarbeten som syftar till att skapa hållbara lösningar. Genom ny, resurseffektiv teknik kan vi bidra till att minska miljöpåverkan, vilket är nödvändigt för att skydda miljön och konkurrera på en global marknad.

Miljöstrategi

Vår miljöstrategi är fokuserad på att minska utsläppen av växthusgaser, öka resurseffektiviteten och fasa ut farliga ämnen. Saabs miljömål är att minska utsläppen av växthusgaser från verksamheten med 33 procent till 2030 (jämfört med 2017), öka resurseffektiviteten genom cirkulära flöden och minimera farliga ämnen genom att fasa ut många av dem ur våra produkter. Vi rapporterar vår påverkan, till exempel koldioxidutsläpp, enligt GHG-protokollet. Dessutom redovisar vi våra klimatrisker och åtgärder för CDP, där vår rapport kan läsas. Saab har fått toppklassificeringen A- för vår senaste CDP-rapport (2019).

Vårt klimatmål: 33 % mindre utsläpp av växthusgaser till 2030
I de flesta fall hanterar och kräver kunderna mycket striktare miljökrav än de som finns i miljölagstiftningen och bestämmelserna för produkter och tjänster. För att uppfylla och hantera dessa miljökrav har Saab infört metoder och arbetssätt som är integrerade i ledningssystemet och i Saabs organisation.

Portfölj för klimatpåverkan

Saabs breda produktportfölj innehåller produkter och tjänster som minskar miljöpåverkan. Exempel på sådana lösningar är de system för avgångsassistans som implementerats på många av världens mest trafikerade flygplatser, rengöring av fartyg under vatten för att minska motståndet och därmed öka bränsleeffektiviteten samt deltagande i projekt för hållbar gruvbrytning under jord och för att skapa cement med mikrovågsteknik. Alla dessa kan bidra eller bidrar redan till att minska utsläppen från våra kunders verksamhet.


Den låga livscykelkostnaden för våra produkter är många gånger förknippad med en lägre än genomsnittlig klimatpåverkan och ett sätt att konstruera våra produkter som vi har vant oss vid sedan företaget bildades. Vi deltar också i flera forsknings- och utvecklingspartnerskap för att skapa hållbara lösningar för framtiden. Ett exempel är CleanSky, där Saab är en av huvudleverantörerna till Europas största forskningsprogram för att minska utsläppen från flygplan.
Läs mer här

Saabs klimatfond

Under 2019 inrättade Saab en klimatfond för att ytterligare främja utvecklingen av miljömässigt hållbara innovationer och därigenom bidra till att minska klimatpåverkan. Varje flygning som bokas för affärsresor genererar en summa till fonden. Fonden används för att utveckla miljömässigt hållbara innovationer. Dessa sträcker sig från förbättring av befintliga produkter till att utveckla helt nya produktidéer inriktade på att minska klimatpåverkan.

Vad vi gör för att minska vår klimatpåverkan

Här nedan finns ytterligare några exempel på våra strategier för att minska vår påverkan på klimatet i den dagliga verksamheten:

 • Optimera användningen av energi, värme och kyla vid våra produktions- och testanläggningar
 • Använda icke-fossila bränslen för uppvärmning och drift av anläggningar
 • Minimera användningen av fossila bränslen för person- och godstransporter
 • Sträva efter att fasa ut enbart fossildrivna bilar från affärsresor med bil
 • Detaljerad uppföljning av våra affärsresor genom användning av vårt eget Travel Carbon Tool
 • Underlätta resefria möten genom användning av digitala verktyg, inklusive AR/VR

 

Vad vi gör för att minimera vårt totala miljöavtryck

Vi har som mål att skapa cirkulära flöden genom ökad återvinning från produktionen och att minska miljöavtrycket från våra produkter genom att:

 • Minimera avfall
 • Använda vatten på ett ansvarsfullt sätt vid våra produktions- och testanläggningar
 • Stödja utveckling av hållbara produkter och innovationer
 • Identifiera och fasa ut farliga ämnen som innebär oacceptabla risker
 • Analysera krav i samarbete med leverantörer och kunder för att implementera ny teknik som kan ersätta farliga ämnen och material
 • Genom att systematiskt arbeta för att minska koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet och genom att utveckla hållbara innovationer kan Saab bidra till FN:s mål för hållbar utveckling nummer 13: Klimatåtgärder. 

Två case ur vår produktportfölj

Ships with AIS and VDES network
Story

Mot grönare och säkrare sjötransporter

Att göra sjöresor mer effektiva är avgörande för kampen mot den globala uppvärmningen. Med sitt nya VDES-paket tar Saab nästa steg inom säkerhet, navigering och sjötrafikledning. Detta skapar grönare och säkrare sjötransporter över hela världen. 

Läs story
Clean SKy
Story

Mot säkrare, smartare och mer hållbara luftrum

Saab spelar en nyckelroll i Clean Sky-forskningsprogrammen som genomförts av EU-kommissionen och den europeiska flygindustrin sedan 2008. Göran Bengtsson, styrelseledamot i Clean Skys och Saab-medarbetare, förklarar varför dessa initiativ är så viktiga för Saab, branschen och samhället som helhet. 

Läs story