Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Delårsrapport januari-juni

DELÅRSRAPPORT Januari - juni 1999 * Nettoomsättningen ökade med 23% till 4.810 Mkr. * Rörelseresultat ökade med 60% till 549 Mkr. * Nettovinsten var 486 (332) Mkr och vinsten per aktie 4,57 (3,11) kr. * Utsikterna för helåret är fortsatt goda. * Saab förvärvade i juli Barracuda Technologies AB som sysslar med motmedelsteknik * Survey Systems, Pronesto och Combitech Electronics har avyttrats Verkställande Direktörens kommentar "Den operativa verksamheten utvecklas gynnsamt. Projekten följer plan och arbetet med kostnadsrationaliseringar är framgångsrikt. Avvecklingen av regionalflygproduktionen har gått bättre än planerat. Sammantaget visar såväl omsättning som resultat en positiv utveckling och är väsentligt bättre än samma period föregående år. Även för helåret bedöms rörelseresultatet bli bättre än föregående år. Training Systems behåller sin ledande ställning inom sin nisch. Två nya produktområden fick sina första order under perioden - Gamer, Gunnery and Maneuvre Exercise System, till den amerikanska 7:e armén (där första leveransen redan skett) och den nya eldhandvapensimulatorn BT47 till Österrike. Genom omförhandling av leveranskontraktet för Gripen med FMV har utrymme skapats för beställning av varnings- och motverkanssystem och en initial beställning till ett värde av 100 MSEK erhölls i juli. Systemet har stora likheter med det system vi erbjuder till exportversionen av Gripen. Avvecklingen av regionalflygtillverkningen går fortsatt bra och väl inom ramen för de reserveringar som gjorts, samtidigt som vi har lyckats bibehålla värdet på den befintliga flygplansflottan på en tillfredsställande nivå. Under andra kvartalet tillverkades de sista regionalflygplanen. I och med att produktionen nu är avslutad har vi kunnat göra en säkrare bedömning av kostnaderna, vilket har möjliggjort en reservupplösning med 174 miljoner kronor i halvårsbokslutet. Ytterligare strukturåtgärder återstår planenligt. Förvärvet av Barracuda Technologies, som arbetar med skydd mot upptäckt och identifiering genom signaturanpassning, stärker vår kompetens inom motmedels- teknologi, med tillämpning på flera av våra andra militära produktområden. Renodlingen av Combitech fortsätter och ytterligare tre bolag har genom avyttring placerats i nya miljöer. Det nyligen förvärvade Nyge Aero har sammanförts med Saab Helikopter. Nyge Aero bidrar redan, även efter förvärvskostnader, positivt till resultatet. Den 15 juni presenterade Försvarsmakten sitt förslag till ny materielplan. Förslaget innebär bl a att Gripens roll som en hörnsten i ett försvar baserat på snabb informations- och ledningskrigföring bekräftas. Däremot saknas enligt planen för närvarande medel för deltagande i vissa relaterade utvecklingsprojekt, bl a framtagande av radarjaktroboten Meteor, trots att projektet ges hög prioritet och drivs som ett internationellt samarbete med svenskt deltagande sedan flera år. Beslut kommer efter politisk behandling att fattas av Riksdagen. När det gäller exportversionen av Gripen har en ökning av investeringarna i utveckling och anpassning av bland annat lufttankning, tropikalisering och NATO-anpassning skett under året. Investeringarna har planenligt påverkat resultatet för Military Aerospace. I samarbete med svenska regeringen har möjlighet skapats att kunna hyra ut Gripen till exportkunder, villkorat till senare köp av nya flygplan. Polen har i juli erbjudits en sådan lösning, som skulle innebära lån av 18 flygplan och senare leverans av 60 nya Gripen. I det långsiktiga arbetet med att marknadsföra Gripen på export har vi också bl a, som svar på formella förfrågningar, lämnat ytterligare information till Chile och en formell förfrågan från Tjeckien bearbetas för närvarande. Sedan november 1998 pågår slutförhandlingar med Sydafrika, som valt att förhandla med Saab-BAe om leverans av 28 flygplan." Affärsområden Saab är verksamt främst inom bl a flyg-, rymd- och försvarsindustrin och erbjuder avancerade produkter och system baserade på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. Regional Aircraft är under avveckling. Military Aerospace. Affärsenheten Gripen levererade under första halvåret 9 (9) Gripenplan och därmed har totalt 74 flygplan levererats av de 204 som Försvarets Materielverk, FMV, beställt. Dynamics verksamhet omfattar högteknologiska produkter inom styrda vapen och optroniska system. Avionics, som ägs till 50,1%, utvecklar och tillverkar presentations- och spaningssystem samt telekrigsystem. Orderingången under andra kvartalet för Military Aerospace var 440 Mkr och omfattade bland annat order på vidareutveckling och reservdelar till Gripen. Space, som ägs till 60 procent av Saab och 40 procent av Ericsson, utvecklar och tillverkar omborddatorer, antenner och annan utrustning till rymdindustrin. Under andra kvartalet uppgick orderingången till 172 Mkr och omfattade bland annat datasystem till den obemannade försörjningsfarkost som utvecklas för den nya internationella rymdstationen. Förhandlingar om fler datasystem pågår. Training Systems är världsledande inom simuleringssystem baserade på laserteknik för direktriktade vapen. Under andra kvartalet var orderingången 113 Mkr, avseende bl a den första ordern på den nya eldhandvapensimulatorn BT47. Commercial Aircraft består av tre affärsenheter, Collaborative Programs, Customer Support (Saab Aircraft AB) och Saab Aircraft Leasing. Inga förändringar har skett under andra kvartalet av Saab Aircraft Leasings leasingportfölj som därmed omfattade 314 Saab 340 och Saab 2000 jämfört med 316 flygplan vid årsskiftet. Vid halvårsskiftet var sex flygplan inte kontrakterade med flygbolag jämfört med åtta vid årsskiftet. Orderingången under andra kvartalet för Commercial Aircraft uppgick till 204 Mkr. Combitechs verksamhet omfattar produkter inom civila, högteknologiska nischer. Under andra kvartalet har Pronesto och Survey Systems avyttrats med positiv resultateffekt och en överenskommelse om avyttring av Combitech Electronics har träffats med det norska företaget Kitron. Marine Electronics har tecknat ett världsomspännande leveransavtal avseende radarbaserade nivåmätsystem till oljetankterminaler med ett av världens största oberoende tankterminalbolag, Van Ommeren. Combitechs orderingång uppgick till 297 Mkr under andra kvartalet. Regional Aircraft levererade tre Saab 2000 till Crossair och en Saab 340 AEW till FMV under andra kvartalet. Kvarvarande leveranser under 1999 utgörs av två, redan färdigställda, Saab 340 till Japan Air Commuter. Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning ökade med 23 procent till 4.810 (3.921) Mkr. Omsättningen ökade avseende Dynamics, bland annat leveranser av Strix till Schweiz, och i Training Systems genom stora leveranser av simulatorer till Tyskland. Inom Combitech ökade faktureringen framförallt för Traffic Systems avseende Melbourne, men också för databolagen Software och Network. Omsättningen ökade också genom att Avionics från och med i år ingår i koncernens omsättning och genom förvärvet av Nyge Aero. Resultat Rörelseresultatet ökade med 60 procent till 549 (344) Mkr. Alla affärsområden förbättrade sitt resultat, utom Military Aerospace beroende främst på högre planerade utvecklingskostnader för exportversionen av Gripen. Förbättringarna i Space och Training Systems är främst resultatet av högre volymer. Förbättringen av resultatet i Combitech beror på att Traffic Systems inte har påverkat resultatet negativt under första halvåret 1999 då reserveringar för det förväntade underskottet gjordes redan 1998. Resultatet i Traffic Systems har emellertid förbättrats jämfört med föregående år. Reavinster i Combitech från avyttring av bolag var lägre, 19 Mkr jämfört med 70 Mkr föregående år. Periodens resultat har också förbättrats med 174 Mkr genom upplösning av reserv avseende avvecklingen av Regional Aircraft. Övriga rörelseintäkter på 86 (191) Mkr består i huvudsak av realisationsvinst vid avyttring av bolag 19 (70) Mkr, upplösning av reserv motsvarande förlusten i Customer Support 14 (61) Mkr samt tradingresultat inom Treasuryverksamheten och kursvinster m m, vilka uppgick till 53 (60) Mkr. Projekträntor avseende ej upparbetade förskott uppgick till 113 (115) Mkr. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 172 (131) Mkr. Föregående års finansnetto belastades av en engångspost på 44 Mkr. Den genomsnittliga avkastningen på likvida medel uppgick till 5,17 (5,25) procent. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 721 (475) Mkr. Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till -209 (-133) Mkr, vilket motsvarar en effektiv skatt på 29 procent på resultatet efter finansiella poster. Finansiering och likviditet Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har sedan 1 januari, minskat med -1.533 Mkr till 11.458 (12.991) Mkr. Minskningen beror främst på högre upparbetning inom Gripenprogrammet, avvecklingen av regionalflygstillverkningen, stora momsinbetalningar samt utbetalning av utdelning på 213 Mkr. Gruppens finansiella ställning är stark och nettolikviditeten efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till 9.526 Mkr, jämfört med 11.026 Mkr. Orderläge Gruppens orderingång uppgick under första halvåret till 2.565 (3.289) Mkr. Orderstocken vid periodens slut var 23.485 (25.683) Mkr. Investeringar Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 294 (223) Mkr. Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 8.214 personer jämfört med 8.577 personer 1 januari 1999. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 2.764 (3.536) Mkr. Rörelseresultatet var 321 (217) Mkr och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader var 463 (424) Mkr. Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, uppgick till 11.160 Mkr jämfört med 12.487 Mkr vid årsskiftet. Bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning uppgick till 88 (89) Mkr. Antalet anställda var vid periodens slut 4.863. Ägare Största ägare i Saab är Investor AB, British Aerospace, amerikanska fonder, Wallenbergstiftelserna och AMF. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper, med undantag av att Redovisningsrådets rekommendation nr 8 tillämpas från och med denna rapport. Förändringen består i att integrerade utlandsverksamheter nu omräknats i enlighet med den monetära metoden. Tidigare perioder har ej omräknats, då effekten av byte av omräkningsmetod har bedömts som immateriell. Linköping den 20 augusti 1999 Bengt Halse Koncernchef och verkställande direktör Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt Börs- och Aktiebolagslagarna. Linköping den 20 augusti 1999 Gunnar Widhagen Caj Nackstad Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Datum för ekonomisk information: Delårsrapport för januari - september 1999 publiceras den 9 november 1999 Bokslutskommuniké för 1999 publiceras den 18 februari 2000. Kontaktpersoner för information: Lars Jagerfelt, Informationschef, tel 013 - 18 71 65 Agneta Kammeby, Investor Relations, tel 013 - 18 71 25 (VD Bengt Halse finns tillgänglig för frågor per telefon idag mellan kl 14.30 - 15.30) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/20/19990820BIT00280/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/08/20/19990820BIT00280/bit0002.pdf Hela rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020