Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Delårsrapport Januari-September 1999

DELÅRSRAPPORT Januari - september 1999 *Nettoomsättningen ökade med 27% till 6.733 (5.288) Mkr. *Rörelseresultat ökade till 725 (400) Mkr. *Nettovinsten var 640 (427) Mkr och vinsten per aktie 6,01 (4,01) kr. *Utsikterna för helåret är fortsatt goda. Verkställande Direktörens kommentar Tredje kvartalet 1999 blev ett nytt bra kvartal med fortsatt gynnsam utveckling av den operativa verksamheten inom samtliga affärsområden. Avvecklingen av regionalflygsproduktionen har också gått betydligt bättre än planerat. Jag bedömer att också på helåret såväl omsättning som rörelseresultat kommer att bli betydligt bättre än föregående år. Till detta kommer effekten av de företagsanknutna medlen från SPP. En viktig milstolpe passerades den 15 september då Sydafrika som första land utanför Sverige beslutade köpa 28 Gripen med tillhörande kringutrustning, utbildning m m. Avtalet slutförhandlas för närvarande och avses utgöra del av ett avtal, som också omfattar 24 Hawk-flygplan från British Aerospace. Aktiviteterna på exportmarknaden är intensiva också inom andra affärsområden, och flera samarbetsavtal har under kvartalet tecknats med utländska partners. En annan viktig händelse var den första leveransen till Aérospatiale Matra avsedd för Airbus A340-500/600. Våra förvärv har stärkt oss inom områden som vi bedömer som intressanta ur tillväxtsynpunkt. Det handlar om t ex underhåll, modifiering och kvalificerade flygtjänster men också om signaturanpassningsteknik som en del av informationskrigföring. Samtidigt har vi fortsatt renodlingen av Combitech, vilket ökat fokuseringen på kärnverksamheten och förbättrat lönsamheten. Vi fortsätter att satsa stora resurser på forskning och utveckling vid teknikfronten. Det är en viktig anledning till att Saab idag är en grupp som med god lönsamhet kan tillhandahålla avancerade produkter och system baserade på sofistikerad informationsteknologi. Det gör vi inom områdena militärt och civilt flyg, försvarselektronik, industriell elektronik och informationsteknologi, robotsystem samt rymdtillämpningar. Vi avser att finna sätt att växa inom dessa områden organiskt och/eller genom förvärv. Affärsområden Saab består idag av de fem affärsområdena Military Aerospace, Space, Training Systems, Commercial Aircraft och Combitech. Regional Aircraft är under avveckling. Military Aerospace. Affärsenheten Gripen har till och med september levererat 12 (11) Gripenplan och därmed har totalt 77 flygplan levererats av de 204 som Försvarets Materielverk, FMV, beställt. Dynamics, vars verksamhet omfattar högteknologiska produkter inom styrda vapen och optroniska system, tecknade under tredje kvartalet en överenskommelse med tyska BGT om export samarbete avseende sjömålsroboten RBS15. Avionics som utvecklar och tillverkar presentations- och spaningssystem samt telekrigsystem hade en god orderingång under tredje kvartalet. Orderingången under tredje kvartalet för Military Aerospace var 614 Mkr och omfattade bland annat order på telekrigsystem och störutrustning till Avionics. Space utvecklar och tillverkar omborddatorer, antenner och annan utrustning till rymdindustrin. Orderingången under året var fortsatt god och uppgick under tredje kvartalet till 170 Mkr och omfattade bland annat ett datorbaserat sensorinstrument som ska placeras ombord på USAs nya satellitsystem för väderövervakning. Training Systems är världsledande inom simuleringssystem baserade på laserteknik för direktriktade vapen. Tredje kvartalets orderingång uppgick till 86 Mkr, avseende främst ytterligare beställningar från de tyska och amerikanska arméerna. Commercial Aircraft består av tre affärsenheter, Collaborative Programs, Customer Support (Saab Aircraft AB) och Saab Aircraft Leasing. Genom försäljning av fyra flygplan under tredje kvartalet och genom att leasingkontrakten löpt ut tidigare under året för två flygplan som därmed har återlämnats till investeraren har Saab Aircraft Leasings leasingportfölj minskat till 310 Saab 340 och Saab 2000 vid periodens utgång jämfört med 316 flygplan vid årsskiftet. Vid periodens slut var 11 flygplan inte kontrakterade med flygbolag jämfört med åtta vid årsskiftet. Orderingången under tredje kvartalet för Commercial Aircraft uppgick till 181 Mkr och avsåg främst tilläggsbeställningar från Airbus och reservdelar till Saab 340 och Saab 2000. Combitechs verksamhet omfattar produkter inom civila, högteknologiska nischer. Gruppen består nu av fem företag sedan Combitech Electronics under tredje kvartalet har avyttrats till det norska företaget Kitron. Det största bolaget inom affärsområdet, Saab Marine Electronics, fortsätter att utvecklas gynnsamt med ökande marknadsandelar på både den marina marknaden och oljeterminal- marknaden. Orderingång för Combitech uppgick till 247 Mkr under tredje kvartalet. Regional Aircraft levererade under tredje kvartalet de två sista regionalflygplanen, två Saab 340 till Japan Air Commuter. Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning ökade med 27 procent till 6.733 (5.288) Mkr. Omsättningen ökade avseende Gripen samt i Training Systems och Space genom högre volymer. Inom Combitech ökade faktureringen främst genom volymökning för Traffic Systems och genom tillväxt i IT-bolagen. Omsättningen i Gruppen ökade också genom att Avionics från och med i år ingår i koncernens omsättning och genom förvärven av Nyge Aero och Barracuda Technologies. Resultat Rörelseresultatet ökade till 725 (400) Mkr. Alla affärsområden förbättrade sitt resultat, med undantag av Military Aerospace som, enligt plan, visar högre utvecklingskostnader för exportversionen av Gripen. Förbättringen i Space beror på högre volymer med bibehållna marginaler och i Training Systems på både högre volymer och marginaler. Förbättringen av resultatet i Combitech beror på genomgående högre volymer och marginaler samt på att Traffic Systems inte har påverkat resultatet negativt under årets första nio månader då reserveringar för det förväntade underskottet gjordes redan 1998. Rearesultatet i Combitech från avyttring av bolag var lägre, -6 Mkr jämfört med 71 Mkr föregående år. Periodens resultat har också förbättrats med 174 Mkr genom upplösning av reserv avseende avvecklingen av Regional Aircraft i samband med att produktionen avslutades. Övriga rörelseintäkter på 144 (200) Mkr består i huvudsak av realisationsvinst vid avyttring av bolag 32 (71) Mkr, upplösning av reserv motsvarande förlusten i Customer Support 25 (60) Mkr samt tradingresultat inom Treasuryverksamheten, reavinster och kursvinster m m, vilka uppgick till 87 (69) Mkr. Övriga rörelsekostnader på -52 (-43) Mkr består bland annat av reaförlust från försäljningen av Combitech Electronics. Projekträntor avseende ej upparbetade förskott uppgick till 166 (173) Mkr. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 239 (215) Mkr. Föregående års finansnetto belastades av en engångspost på 45 Mkr. Den genomsnittliga avkastningen på likvida medel uppgick till 4,85 (5,35) procent. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 964 (615) Mkr. Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till -289 (-172) Mkr, vilket motsvarar en effektiv skatt på 30 procent på resultatet efter finansiella poster. Finansiering och likviditet Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har sedan 1 januari, minskat med 1.241 Mkr till 11.750 (12.991) Mkr. Minskningen beror främst på fortsatt hög upparbetning inom Gripenprogrammet, avvecklingen av regionalflygstillverkningen, stora momsinbetalningar samt utbetalning av utdelning på 213 Mkr. Gruppens finansiella ställning är stark och nettolikviditeten efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till 9.787 Mkr, jämfört med 11.026 Mkr vid årets början. SPP har meddelat att Saabs andel i SPPs överskott uppgår till 372 Mkr. Orderläge Gruppens orderingång uppgick under de första nio månaderna till 3.674 (4.309) Mkr. Orderstocken vid periodens slut var 22.739 (25.032) Mkr. Investeringar Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 367 (319) Mkr. Av periodens nettoinvesteringar på 353 Mkr utgör 75 Mkr goodwill avseende förvärven av Nyge Aero, Barracuda Technologies och Saab Celsius Transpondertech. Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 8.003 personer jämfört med 8.577 personer 1 januari 1999. Ägare Största ägare i Saab är Investor AB, British Aerospace, amerikanska fonder, Wallenbergstiftelserna och AMF. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper, med undantag av att Redovisningsrådets rekommendation nr 8 nu tillämpas. Förändringen består i att integrerade utlandsverksamheter nu omräknats i enlighet med den monetära metoden. Tidigare perioder har ej omräknats, då effekten av byte av omräkningsmetod har bedömts som immateriell. Linköping den 9 november 1999 Bengt Halse Koncernchef och verkställande direktör Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Datum för ekonomisk information: Bokslutskommuniké för 1999 publiceras den 18 februari 2000. Kontaktpersoner för information: Lars Jagerfelt, Informationschef, tel 013 - 18 71 65 Agneta Kammeby, Investor Relations, tel 013 - 18 71 25 (VD Bengt Halse finns tillgänglig för frågor per telefon idag mellan kl 17.45 - 18.15) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00220/bit0002.pdf