Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Delårsrapport januari - juni 2000

DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2000 *Nettoomsättningen uppgick till 8.337 Mkr (4.810, proforma 8.484). *Rörelseresultatet ökade med 19% till 656 Mkr (549, proforma 598). *Vinsten per aktie var 3,90 kr (4,57, pro forma 3,69). *Räntabilitet på eget kapital 16,7% och på sysselsatt kapital 13,1%. *Beslut om svenskt deltagande i robotprojektet Meteor. *Flera viktiga order har erhållits under andra kvartalet - bl a mobil stridsträningsanläggning till Holland och studiebeställning från FMV inom det så kallade RMA-området och i juli seriebeställningen på luftvärnsroboten Bamse. *Som ett led i struktureringen av Saab har Bofors Weapon Systems avyttrats till United Defense. Verkställande Direktörens kommentar "Andra kvartalet blev ett nytt händelserikt kvartal för Saab. Vi har erhållit flera mycket betydelsefulla order och kärnverksamheten har utvecklas planenligt. Samtidigt har vi fortsatt att hålla ett högt tempo i strukturomvandlingen av Gruppen. I maj tillkännagav den brittiska regeringen att den valt den europeiska radarjaktroboten Meteor och i juni meddelade Sveriges försvarsminister att Sverige kommer att delta i detta sex-nationers projekt. För Saab innebär det en andel på ca 12 procent i ett projekt vars värde kan uppskattas till sammanlagt närmare 100 miljarder kronor under dess hela livslängd. Saabs arbete inom projektet kommer att vara dels på överordnad systemnivå, dels på delsystemnivå, främst inom sensor- och signalbehandlingsområdena. Meteorbeslutet är också oerhört betydelsefullt för Gripens långsiktiga exportpotential. Under andra kvartalet erhöll vi också några mycket betydelsefulla order. Holland valde Saab Training Systems som leverantör till sin mobila stridsträningsanläggning, en order värd drygt 560 miljoner kronor. Saab Training Systems tar med denna beställning ett stort steg uppåt i värdekedjan. Blickar vi framåt kan vi konstatera att flera länder är intresserade av liknande träningsanläggningar och inbrytningen i Holland ger förutsättningar för en ny tillväxtperiod för bolaget. Vi erhöll också i början av juli från FMV den första seriebeställningen på luftvärnsroboten Bamse. Genom beställningen av Bamse och beslutet om Meteor är grunden lagd för en internationellt livskraftig och långsiktigt uthållig robotindustri inom Saab. Arbetet med att renodla Gruppen i linje med vår strategi fortgår med hög intensitet. Under andra kvartalet har försäljningar genomförts av Bofors Weapon Systems, ett antal fastigheter och elektronikproduktionen i Karlskoga. Vi har också avyttrat Combitech Network till CSC samtidigt som vi avtalat om ett långsiktigt samarbete och omfattande produktivitetsförbättringar avseende vår IT-infrastruktur. Vi har därutöver också tecknat ett avtal om försäljning av en av de två oljeriggarna. Min bedömning är att vi kommer att nå vårt mål om att ha genomfört större delen av renodlingen före årets slut. Vi har under året dessutom gjort mindre förvärv och vi kommer fortsätta att växa inom kärnverksamheten både organiskt och genom förvärv. Årets första sex månader har inneburit stora förändringar för Saab. Vi har skapat norra Europas ledande högteknologiska företag och tagit hem flera betydelsefulla order. Men vi har också flera intressanta utmaningar framför oss, som till exempel den nu allt mer troliga lanseringen av superjumbon A3XX och vårt deltagande i den. Resultatet under första halvåret har varit i nivå med våra förväntningar. Under andra halvåret förväntas omsättningen öka och rörelseresultatet kommer därmed att påverkas positivt." Affärsområden Saab består av kärnaffärsområdena Infomatics, Aerospace, Technical Support & Services, Dynamics och Space samt Aviation Services och Other operations. Processen att söka andra ägare till Aviation Services pågår. Infomatics Inom affärsområde Infomatics finns verksamheter inom informations-, lednings- och simuleringssystem, avionik samt civil verksamhet inom IT och elektronik. Nettoomsättningen uppgick till 2.080 Mkr (proforma 2.062). Rörelseresultatet var 100 Mkr (proforma 56), vilket innebär en rörelsemarginal på 4,8 procent. Det högre rörelseresultatet är främst hänförligt till förbättrat resultat i flera av bolagen samt lägre kostnader för civila utvecklingsprojekt. Orderingången, som under första halvåret har varit mycket god för flertalet affärsenheter, uppgick till 2.458 Mkr (proforma 1.107), varav 1.503 Mkr i andra kvartalet avseende bland annat en mobil stridsträningsanläggning till Holland på drygt 560 Mkr, servosystem för Gripen till ett värde av 250 Mkr samt uppgradering av anti-tank systemet HeliTOW till danska arméns helikoptrar på ca 200 Mkr. I juli erhöll Barracuda en viktig order från FMV på multispektrala, mobila maskeringssystem för Leopard 2 stridsvagnar till ett värde av 75 Mkr. Aerospace Affärsområde Aerospace utvecklar och tillverkar militära flygsystem och deltar som partner och leverantör av delsystem till tillverkare av stora civila flygplan. Affärsenhet Gripen är den största affärsenheten inom affärsområdet. Gripen är världens enda operativa stridsflygplan i den fjärde generationen. Nettoomsättningen uppgick till 1.871 Mkr (proforma 2.146), varav Commercial Programs inklusive reservdelar till Saab Aircraft var 113 (105) Mkr. Minskningen beror bland annat på lägre takt i vidareutvecklingsprogrammet för Gripen. Under första halvåret har 9 (9) Gripenflygplan levererats. Därmed har 90 flygplan levererats av de totalt 204 flygplan som Försvarets Materielverk, FMV, beställt. Gripen levereras för närvarande med en takt av 17 flygplan per år till FMV. Rörelseresultatet var 174 Mkr (proforma 194), innebärande en rörelsemarginal på 9,3 (9,0) procent. Periodens investering i exportversionen av Gripen är högre än föregående år och den beräknas bli högre även på helårs basis. Kostnaden för denna satsning har belastat periodens resultat. Orderingången var 10.688 Mkr (proforma 1.167), varav Sydafrikas beställning av 28 Gripen flygplan med tillhörande kringutrustning, utbildning m.m. uppgick till 9,3 miljarder kronor. Orderingången under andra kvartalet uppgick till 343 Mkr och omfattade bland annat en mindre studiebeställning avseende RMA-konceptet, Revolution in Military Affairs, från FMV. Technical Support & Services Saab har under de senaste åren vuxit såväl organiskt som genom förvärv inom området avancerade tjänster och service som vi bedömer vara en intressant framtidsmarknad. Affärsområde Technical Support and Services tillhandahåller avancerade tjänster till såväl civila som militära kunder. Affärsområdet domineras av AerotechTelub, som bildades 1 januari i år och ägs till 57 procent av Saab och till 43 procent av Tieto Enator. Det är ett avancerat tjänsteföretag framförallt inriktat mot tekniktjänster, drift och underhåll samt system inom test, simulering, trafikledning och kundanpassade informationssystem. I affärsområdet ingår också Saab Nyge Aeros verksamhet inom flygplansunderhåll, mål- och specialflyg. Nettoomsättningen uppgick till 1.171 Mkr (proforma 1.136). Rörelseresultatet uppgick till 72 Mkr (proforma 86), innebärande en rörelsemarginal på 6,1 procent. Orderingången var 1.530 Mkr (proforma 999), varav 823 Mkr i andra kvartalet omfattade bland annat en order värd ca 140 Mkr från Telia Mobile avseende medverkan i byggande och installation av nya basradiostationer för mobiltelefoni i Sverige. Man erhöll också en order värd ca 180 Mkr från Bombardier till Nyge Aero avseende modifiering av amfibieflygplan samt en beställning från FMV avseende nytt ledningssystem till Flygtaktiska kommandot. Dynamics Saabs verksamheter inom precisionsverkan har samlats i affärsområde Dynamics, som utvecklar och tillverkar robotsystem, bärbara pansarvärnssystem och undervattenssystem för användning till lands, till sjöss och i luften. Nettoomsättningen uppgick till 1.018 Mkr (proforma 1.543). Faktureringen har minskat inom flera delar av verksamheten, men minskningen beror främst på stora leveranser av STRIX under 1999. Rörelseresultatet var fortsatt negativt och uppgick till -27 Mkr (proforma -49). Ett kraftfullt integrationsarbete pågår inom affärsområdet för att realisera kostnadssynergier och koncentrera verksamheten. Orderingången var 909 Mkr (proforma 1.249), varav 471 Mkr i andra kvartalet omfattande bland annat flera beställningar på Carl Gustaf ammunition. I juli erhölls från FMV den första seriebeställningen på luftvärnsroboten Bamse. Space Space, som ägs till 60 procent av Saab och 40 procent av Ericsson, utvecklar och tillverkar omborddatorer, antenner och annan elektronisk och mekanisk utrustning till rymdindustrin. Nettoomsättningen uppgick till 339 (329) Mkr och avsåg i andra kvartalet bland annat separationssystem och utrustning till det europeiska vädersatellitprogrammet METOP. Nära hälften av faktureringen var till den kommersiella telekommarknaden och 95 procent av den totala faktureringen avsåg marknader utanför Sverige. Rörelseresultatet var 30 (33) Mkr, innebärande en rörelsemarginal på 8,8 procent. Orderingången uppgick till 329 (388) Mkr, varav 162 Mkr i andra kvartalet omfattande bland annat elektronik till telekomsatelliter och tilläggsorder avseende den vetenskapliga satelliten Rosetta. Mer än hälften av orderingången avsåg marknader utanför den institutionella marknaden. Aviation Services Celsius Aviation Services, CAS, är ett civilt flygunderhållsföretag med tyngdpunkten i USA. CAS ligger utanför den strategi och inriktning som Saab valt för framtiden och är under försäljning. Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 1.565 (1.445) Mkr och rörelseresultatet var 66 (100) Mkr. Det försämrade resultatet beror på variationer över året, men har också konjunkturella orsaker. En strejk inom en del av verksamheten påverkade också resultatet. Orderingången uppgick till 1.727 (1.451) Mkr. Other operations Inom Other operations finns långsiktiga åtaganden i form av leasingportföljen och underhållsverksamheten för Saabs regionalflygplan, samt ett antal nischbolag. För att klara långsiktig kapitalförsörjning för dessa bolag och för att realisera värden söker vi strukturlösningar för flera av dessa verksamheter. Bland annat pågår sedan en tid förhandlingar om försäljning av Celsius Materialteknik, oljeriggar och fastigheter. Under första halvåret har bland annat Bofors Weapon Systems, Combitech Network, Combitech Traffic Systems, fastigheter och två reparationsvarv avyttrats. Omsättning, resultat och orderläge Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning ökade med 73 procent till 8.337 Mkr (4.810, proforma 8.484). Kärnverksamheten fakturerade 6.016 Mkr (proforma 6.820). Tillväxten inom flera av kärnaffärsområdena motverkades av den krympande faktureringen inom Dynamics samt lägre fakturering för Aerospace. För övrig verksamhet hänför sig ökningen främst till CAS och Saab Aircraft. Resultat Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 656 Mkr (549, proforma 598), innebärande en rörelsemarginal på 7,9 procent. Rörelseresultatet för kärnaffärsområdena uppgick till 678 Mkr (proforma 343), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,3 (5,0) procent. Det förbättrade rörelseresultatet är framförallt hänförligt till lägre satsningar på vissa civila utvecklingsprojekt inom Infomatics och på realisationsvinster på sammanlagt 353 Mkr från försäljningen av Combitech Network och Traffic Systems. Projekträntor avseende ej upparbetade förskott ingår i bruttoresultatet med 82 (127) Mkr. Återbetalning av överskottsmedel från SPP kommer att redovisas i tredje kvartalet och ingår således ej i halvårsbokslutet. Periodens resultat avseende den fortsatta avvecklingen av Regional Aircraft på -304 (-409) Mkr och avseende Saab Aircraft Leasing på -72 (- 59) Mkr har planenligt tagits mot avvecklingsreserven respektive förlustriskreserveringen. Marknadsföringsaktiviteterna var generellt högre under första kvartalet i år jämfört med samma period föregående år, medan de varit på ungefär samma nivå jämfört med 1999 under andra kvartalet. Kostnader för forskning och utveckling uppgick till 433 Mkr (proforma 395) och ökningen är bland annat hänförlig till utvecklingen av exportversionen av Gripen. I övriga rörelseintäkter ingår bland annat realisationsvinst från avyttring av bolag med 353 (19) Mkr. Resultateffekten från försäljningen av Bofors Weapon Systems har justerat förvärvsanalysen och därmed ej påverkat periodens resultat. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -27 Mkr (proforma 2). Försämringen är främst hänförlig till lägre likvida medel och lägre räntenivå. Resultatandelen i HDW, som uppgick till 19 (0) Mkr, redovisas som finansiell intäkt. Den genomsnittliga avkastningen på likvida medel uppgick till 3,6 (5,2) procent. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 629 Mkr (proforma 600). Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till -183 Mkr (proforma -180), vilket motsvarar en effektiv skatt på 29 procent på resultatet efter finansiella poster. Orderläge Gruppens orderingång uppgick under det första halvåret till 17.889 Mkr (proforma 6.548), innefattande bland annat 28 Gripenflygplan med tillhörande kringutrustning, utbildning m.m. till Sydafrika till ett värde av 9,3 miljarder kronor. Orderingången under andra kvartalet uppgick till 4.214 Mkr. Orderstocken vid periodens slut var 40.124 Mkr jämfört med 29.891 Mkr vid årets början. Likviditet, finansiering och investeringar Finansiering och likviditet Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har jämfört med proforma ingående balans minskat med 530 Mkr till 5.246 (5.776) Mkr. Minskningen beror främst på fortsatt hög upparbetning inom Gripenprogrammet, utbetalningar med anledning av avvecklingen av regionalflygtillverkningen på 304 Mkr, nettoeffekt av försäljningen av Bofors Weapon Systems om 237 Mkr och utbetald utdelning på 266 Mkr. Gruppens finansiella ställning är dock fortsatt stark och nettolikviditeten efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till 1.792 Mkr, jämfört med 2.370 Mkr i proforma ingående balans. Investeringar Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 175 Mkr (proforma 424). Minskningen beror bland annat på minskade byggnadsinvesteringar och några större investeringar under 1999. Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 16.037 personer jämfört med 16.665 personer vid årets början. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 1.871 (2.764) Mkr. Rörelseresultatet var 179 (321) Mkr och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader var 455 (463) Mkr. Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, uppgick till 3.123 Mkr jämfört med 6.392 Mkr vid årsskiftet. Bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning uppgick till 59 (88) Mkr. Antalet anställda var vid periodens slut 4.259 personer jämfört med 4.298 vid årets början. Ägare Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS, Wallenbergstiftelserna, amerikanska fonder, 5:e AP-fonden, AMF, UBS Schweiz och Skandia, som tillsammans representerar cirka 85 procent av kapitalet och 90 procent av rösterna. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Celsius ingår i Saab-gruppen från 1 januari 2000. Proforma räkningarna avser Saab-gruppen inklusive Celsius för helåret 1999 och kvartalen 1999 för jämförbarhet. Proforma räkningarna förändras i takt med att omstruktureringen av Gruppen genomförs och har följaktligen justerats för försäljningen av Bofors Weapon Systems. Linköping den 13 juli 2000 Bengt Halse Koncernchef och verkställande direktör Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Linköping den 13 juli 2000 Gunnar Widhagen Caj Nackstad Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Ernst & Young AB KPMG Bohlins AB Datum för ekonomisk information: Delårsrapport för januari - september 2000 publiceras den 25 oktober. Kontaktpersoner för information: Lars Jagerfelt, Informationschef, tel 013 - 18 71 65 Agneta Kammeby, Investor Relations, tel 013 - 18 71 25 Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.se Resultaträkning ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00400/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/07/13/20000713BIT00400/bit0002.pdf Hela rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020