Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab delårsrapport jan-mars 2000

DELÅRSRAPPORT Januari - mars 2000 * Nettoomsättningen ökade med 125% till 4.498 Mkr (1.995, proforma 4.182). * Rörelseresultatet ökade med 53% till 256 Mkr (167, proforma 196). * Nettovinsten var 170 (150) Mkr och vinsten per aktie 1,60 (1,41) kr. * Orderingången uppgick till 13,8 miljarder kronor, varav 9,3 miljarder avseende 28 Gripen till Sydafrika * Förvärvet av Celsius är nu genomfört och verksamheten bedrivs sedan i mars i den nya organisationen. Verkställande Direktörens kommentar "Saab har de senaste fem åren visat en oavbruten tillväxt inom kärnverksamheten och tar genom förvärvet av Celsius, vilket fördubblar vår storlek, ett kvantumsteg i denna utveckling. Genom samgåendet skapar vi den högteknologiska kompetensbredd som krävs för att vi även i framtiden ska kunna stödja våra kunder och bli deras naturliga förstaval. Vi kommer fortsätta att delta i internationella samarbetsprogram och stå starka i den snabba omstrukturering som pågår internationellt - men har också skapat förutsättningar för betydande kostnads- och marknadssynergier. Vi befinner oss nu i ett intensivt integrationsarbete som tar såväl ekonomiska som personella resurser i anspråk, men vår målsättning är att i denna nya konstellation inom ca tre år återigen nå upp till våra rörelsemarginalmål. Vi arbetar för närvarande aktivt med att renodla Gruppen, bland annat genom avyttringar av verksamheter utanför kärnverksamheten, för att frigöra såväl kapital som ledningsresurser. Under första kvartalet har försäljningar genomförts av Traffic Systems samt två reparationsvarv. I april avyttrades Combitech Network till den amerikanska IT-koncernen Computer Sciences Corporation i samband med att vi bildade ett partnerskap inom IT-området. Men vi ska också fortsätta att växa både organiskt och genom förvärv inom kärnverksamheten. De marknader där vi är aktiva har goda möjligheter att växa, vissa på kort sikt, andra på längre sikt. Det här är vårt första bokslut i den nya konstellationen och det uppfyller våra förväntningar så här snart efter förvärvet. " Affärsområden Saab består efter förvärvet av Celsius av kärnaffärsområdena Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support & Services och Space samt Aviation Services och Other operations. Processen med att söka andra ägare till Aviation Services har inletts. Infomatics Inom affärsområde Infomatics finns verksamheter inom informations-, lednings- och simuleringssystem, avionik och telekrig samt civil verksamhet inom IT och elektronik. Nettoomsättningen uppgick till 1.027 Mkr (proforma 886). I stort sett alla enheter inom affärsområdet har ökat sin fakturering jämfört med föregående år, framförallt gäller det verksamheter inom områdena lednings- respektive simuleringssystem samt telekrig. Rörelseresultatet var 61 Mkr (proforma - 13), vilket innebär en rörelsemarginal på 5,9 procent. Det ökade rörelseresultatet är främst hänförlig till betydligt lägre satsningar inom vissa civila utvecklingsprojekt. Orderingången var 955 Mkr (proforma 444) och avsåg bland annat ledningssystem till ytterligare två korvetter av typ Visby och lasersimulatorer till USA. I mitten av april erhölls också en order på drygt 200 Mkr avseende uppgradering av anti-tank systemet HeliTOW till danska arméns helikoptrar. Aerospace Affärsområde Aerospace utvecklar och tillverkar militära flygsystem och deltar som partner och leverantör av delsystem till tillverkare av stora civila flygplan. Affärsenhet Gripen är den största affärsenheten inom affärsområdet. Gripen är världens enda operativa stridsflygplan i den fjärde generationen. Nettoomsättningen uppgick till 923 Mkr (proforma 861), varav Commercial Programs inklusive reservdelar till Saab Aircraft var 69 (64) Mkr. Ökningen beror främst på att under perioden levererades fyra Gripenflygplan jämfört med tre motsvarande period föregående år samt större leveranser av reservdelar och support. Därmed har 85 flygplan levererats av de totalt 204 flygplan som Försvarets Materielverk, FMV, beställt. Gripen levereras för närvarande med en takt av 17 flygplan per år till FMV. Rörelseresultatet var 94 Mkr (proforma 82), innebärande en rörelsemarginal på 10,2 (9,5) procent. Resultatförbättringen är hänförlig till fler levererade Gripen samt den högre reservdels- och supportförsäljningen. Periodens kostnad för exportsatsningen för Gripen är högre än föregående år och den beräknas bli högre även på helårs basis. Orderingången var 10.329 Mkr (proforma 723), varav Sydafrikas beställning av 28 Gripen flygplan med tillhörande kringutrustning, utbildning m.m. uppgick till 9,3 miljarder kronor. Dynamics Saabs verksamheter inom precisionsverkan har samlats i affärsområde Dynamics, som utvecklar och tillverkar robotsystem, bärbara pansarvärnssystem och undervattenssystem för användning till lands, till sjöss och i luften. Nettoomsättningen uppgick till 572 Mkr (proforma 678). Faktureringen har minskat inom alla delar av verksamheten, men minskningen beror främst på stora leveranser av STRIX under 1999. Rörelseresultatet var fortsatt negativt och uppgick till -23 Mkr (proforma -12). Ett kraftfullt integrationsarbete har startat inom affärsområdet för att realisera kostnadssynergier. Orderingången var 438 Mkr (proforma 618) och omfattade bland annat order på AK4 till Sverige, Carl Gustaf ammunition till flera länder samt beställningar på RBS 70 från bland annat Australien och USA. Technical Support & Services Affärsområde Technical support and services tillhandahåller avancerade tjänster för såväl civila som militära kunder. Affärsområdet domineras av AerotechTelub, som bildades 1 januari i år och ägs till 57 procent av Saab som har en option att under hösten 2001 köpa resterande 43 procent som idag ägs av Tieto Enator. Det är ett avancerat tjänsteföretag framförallt inriktat mot tekniktjänster, drift och underhåll samt system inom test, simulering, trafikledning och kundanpassade informationssystem. I affärsområdet ingår också Saab Nyge Aeros verksamt inom flygplansunderhåll, mål- och specialflyg samt verksamhet avseende uppgradering och modifiering av tidigare Saab flygplan. Nettoomsättningen uppgick till 622 Mkr (proforma 548). Ökningen jämfört med föregående år beror främst på förvärvet av Nyge som skedde andra kvartalet 1999 samt förvärv inom AerotechTelub under 2000. Saab har under de senaste åren vuxit såväl organiskt som genom förvärv inom området avancerade tjänster och service som vi bedömer vara en intressant framtidsmarknad. Rörelseresultatet uppgick till 46 Mkr (proforma 44), innebärande en rörelsemarginal på 7,4 (8,0) procent. Försämringen av rörelsemarginalen är hänförlig till normala variationer mellan kvartalen. Orderingången var 723 Mkr (proforma 556) och avser ett stort antal mindre beställningar. Space Space, som ägs till 60 procent av Saab och 40 procent av Ericsson, utvecklar och tillverkar omborddatorer, antenner och annan elektronisk och mekanisk utrustning till rymdindustrin. Nettoomsättningen uppgick till 163 (176) Mkr och avsåg bland annat ett antal omborddatorer till både satelliter och bärraketer. Drygt hälften av faktureringen var till den kommersiella telekommarknaden och 95 procent av den totala faktureringen var till marknader utanför Sverige. Den något lägre faktureringen jämfört med föregående år är hänförlig till normala variationer mellan kvartalen. Rörelseresultatet var 16 (17) Mkr, innebärande en rörelse marginal på 9,8 procent vilket är i nivå med föregående år. Orderingången uppgick till 167 (216) Mkr och omfattade bland annat ytterligare beställningar inom både det europeiska och det amerikanska vädersatellitprogrammet samt till den vetenskapliga satelliten Rosetta. Hälften av orderingången avsåg marknader utanför den institutionella marknaden. Aviation Services Celsius Aviation Services, CAS, är ett civilt flygunderhållsföretag med tyngdpunkten i USA. CAS ligger utanför den strategi och inriktning som Saab valt för framtiden och åtgärder för att finna andra ägare har påbörjats. Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 820 (629) Mkr och rörelseresultatet var 26 (47) Mkr. Det försämrade resultatet beror dels på variationer över året samt som tidigare rapporterats en ökad konkurrens på den amerikanska marknaden. Orderingången under kvartalet uppgick till 836 (631) Mkr. Other operations Inom Other operations finns långsiktiga åtaganden i form av leasingportföljen och underhållsverksamheten för Saabs regionalflygplan, men också Bofors Weapon Systems och ett antal mindre nischbolag. För att klara långsiktig kapitalförsörjning för dessa bolag och för att realisera värden söker vi strukturlösningar för flera av dessa verksamheter. Bland annat pågår sedan en tid förhandlingar om försäljning av Bofors Weapon Systems och under april avyttrades Combitech Network. B2B-handel I mars offentliggjorde vi tillsammans med nio andra ledande svenska företag den hittills största europeiska satsningen på e-handelslösningar mellan företag, så kallad B2B-handel. Vårt främsta motiv för att satsa 10 miljoner Euro, knappt 90 miljoner kronor, är att genom kunskapsutbyte möjliggöra både framtida tillväxtmöjligheter och kostnadsbesparingar. Omsättning, resultat och orderläge Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning ökade med 125 procent till 4.498 Mkr (1.995, proforma 4.182). Kärnverksamheten fakturerade 3.094 Mkr (proforma 2.950). Tillväxten inom flera av kärnaffärsområdena motverkades av den krympande faktureringen inom Dynamics. För övrig verksamhet hänför sig ökningen främst till CAS och Saab Aircraft. Resultat Rörelseresultatet ökade med 53 procent till 256 Mkr (167, proforma 196), innebärande en rörelsemarginal på 5,7 procent. Rörelseresultatet för kärnaffärsområdena uppgick till 255 Mkr (proforma 133), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,2 (4,5) procent. Det förbättrade rörelseresultatet är framförallt hänförlig till lägre satsningar på vissa civila utvecklingsprojekt inom Infomatics, på realisationsvinsten om 55 Mkr från försäljningen av Traffic Systems samt lägre overhead kostnader. Projekträntor avseende ej upparbetade förskott ingår i bruttoresultatet med 48 (71) Mkr. Periodens resultat avseende den fortsatta avvecklingen av Regional Aircraft på -105 (-89) Mkr och avseende Saab Aircraft Leasing på -35 (-22) Mkr har planenligt tagits mot avvecklingsreserven respektive förlustriskreserveringen. Marknadsföringsaktiviteteterna har generellt varit högre under första kvartalet innevarande år jämfört med samma period föregående år. Kostnaden för forskning och utveckling uppgick till 210 Mkr (proforma 177) och ökningen är bland annat hänförlig till utvecklingen av exportversionen av Gripen. I övriga rörelseintäkter ingår bland annat realisationsvinst från avyttring av bolag med 55 (5) Mkr. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 12 Mkr (proforma -25). Förbättringen är främst hänförlig till att resultatandelen i HDW, som uppgick till 21Mkr, redovisas som finansiell intäkt. Den genomsnittliga avkastningen på likvida medel uppgick till 3,14 (4,6) procent. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 268 Mkr (proforma 171). Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till -77 Mkr (proforma -52), vilket motsvarar en effektiv skatt på 29 procent på resultatet efter finansiella poster. Orderläge Gruppens orderingång uppgick under det första kvartalet till 13.790 Mkr (proforma 3.485), innefattande bland annat 28 Gripenflygplan med tillhörande kringutrustning, utbildning m.m. till Sydafrika till ett värde av 9,3 miljarder kronor. Orderstocken vid periodens slut var 41.914 Mkr jämfört med 31.871 Mkr vid årets början. Likviditet, finansiering och investeringar Finansiering och likviditet Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har jämfört med proforma ingående balans minskat med 791 Mkr till 5.633 (6.424) Mkr. Minskningen beror främst på fortsatt hög upparbetning inom Gripenprogrammet och avvecklingen av regionalflygtillverkningen. Gruppens finansiella ställning är stark och nettolikviditeten efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till 2.025 Mkr, jämfört med 2.820 Mkr i proforma ingående balans. Investeringar Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 85 Mkr (proforma 128). Minskningen beror bland annat på minskade byggnadsinvesteringar och några större investeringar inom Commercial programs under 1999. Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 16 795 personer jämfört med 17 213 personer vid årets början. Ägare Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS, amerikanska fonder, Wallenbergstiftelserna, 5:e AP-fonden, AMF och Skandia. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Celsius ingår i Saab-gruppen från 1 januari 2000. Proforma räkningarna avser Saab-gruppen inklusive Celsius för helåret 1999 och första kvartalet 1999 för jämförbarhet. Proforma räkningarna förändras i takt med att omstruktureringen av Gruppen genomförs. Linköping den 27 april 2000 Bengt Halse Koncernchef och verkställande direktör Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Datum för ekonomisk information: Delårsrapport för januari - juni 2000 publiceras den 13 juli. Delårsrapport för januari - september 2000 publiceras den 25 oktober. Kontaktpersoner för information: Lars Jagerfelt, Informationschef, tel 013 - 18 71 65 Agneta Kammeby, Investor Relations, tel 013 - 18 71 25 (VD Bengt Halse finns tillgänglig för frågor per telefon idag mellan kl 17.30 - 18.00) Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.se Resultaträkning Proform Proform 3 mån 3 mån a a Mkr 2000 1999 3 mån 12 mån 1999 1999 Nettoomsättning 4.498 1.995 4.182 19.264 Kostnad för sålda varor -3.398 -1.431 -3.209 -14.841 Bruttoresultat 1.100 564 973 4.423 Försäljningskostnader -405 -169 -328 -1.528 Administrationskostnader -331 -147 -348 -1.333 Forsknings- och -210 -113 -177 -893 utvecklingskostnader Jämförelsestörande poster 0 0 0 255 Övriga rörelseintäkter 132 31 88 347 Övriga rörelsekostnader -28 0 -1 -65 Andel av intressebolagens -2 1 -11 24 resultat 1) Rörelseresultat 256 167 196 1.230 Finansiella intäkter och 12 60 -25 -31 kostnader Resultat efter finansiella 268 227 171 1.199 poster Skatter -77 -66 -52 -380 Minoritetens andel -21 -11 -11 -29 Nettovinst 170 150 108 790 2) Vinst per aktie i kr 1,60 1,41 1,01 7,42 Vinst per aktie efter full 1,56 1,37 0,99 7,23 3) konvertering, kr 1) Avskrivningar ingår med -330 -214 -319 -1.349 varav avskrivningar på -140 -118 -118 -511 leasingtillgångar 2) Antal aktier 106.459.675 per 31 mars, 2000 3) Antal aktier efter full konvertering 109.247.175 Nettoomsättning per affärsområde Proforma Proforma 3 mån 3 mån Helår Mkr 2000 1999 Förändrin 1999 g Infomatics 1.027 886 16% 4.294 Aerospace 923 861 7% 3.803 Dynamics 572 678 -16% 3.393 Technical Support & 622 548 14% 2.528 Services Space 163 176 -7% 676 Internfakturering -213 -199 -797 3.094 2.950 5% 13.897 CAS 820 629 30% 3.009 Other operations 584 603 -3% 2.358 Saab-gruppen 4.498 4.182 8% 19.264 Rörelseresultat per affärsområde Proforma Proforma 3 mån 3 mån Helår Mkr 2000 1999 1999 Infomatics 61 -13 199 Aerospace 94 82 422 Dynamics -23 -12 -39 Technical Support & 46 44 174 Services Space 16 17 65 Koncerngemensamt 61 15 -40 255 133 781 CAS 26 47 212 Other operations -25 16 237 Saab-gruppen 256 196 1.230 Balansräkning 31/3 31/3 Proforma Mkr 2000 1999 31/12 1999 Tillgångar Goodwill och andra immateriella 1.831 330 1.835 tillgångar Maskiner, inventarier och 4.258 2.660 4.365 fastigheter m m Leasingtillgångar 8.830 8.611 8.963 Långfristiga räntebärande 1.237 1.240 fordringar Andelar och värdepappersinnehav 1.233 44 1.215 Fordringar för uppskjutna 964 676 959 skatter Varulager m m 4.097 2.760 3.965 Kortfristiga räntebärande 336 243 fordringar Övriga fordringar 6.123 2.282 6.845 Likvida placeringar 6.777 12.476 8.281 Summa tillgångar 35.686 29.839 37.911 Eget kapital och skulder Eget kapital 4.872 4.186 4.700 Minoritetsandel i dotterbolag 760 149 752 Avsättningar för pensioner 3.608 1.972 3.604 Övriga avsättningar 6.502 6.093 6.876 Skulder till kreditinstitut 2.499 46 3.123 Konvertibelt förlagslån 218 210 217 Leasingåtaganden 4.544 4.901 4.591 Förskott från kunder, netto 4.432 5.430 4.954 Övriga skulder 8.251 6.852 9.094 Summa eget kapital och skulder 35.686 29.839 37.911 Fördelad balansräkning, per 31 mars 2000 Regiona Elimin Saab- Mkr Saab l SAL e- gruppe Aircraf ringar n t Tillgångar Goodwill och andra immateriella 1.831 0 0 0 1.831 tillgångar Maskiner, inventarier och 4.257 0 1 0 4.258 fastigheter m m Leasingtillgångar 772 0 8.058 0 8.830 Långfristiga räntebärande 1.237 0 0 0 1.237 fordringar Andelar och värdepappersinnehav 2.733 0 0 -1.500 1.233 Fordringar för uppskjutna 572 636 0 -244 964 skatter Varulager m m 4.097 0 0 0 4.097 Kortfristiga räntebärande 336 0 0 0 336 fordringar Övriga fordringar 5.159 0 964 0 6.123 Likvida placeringar 3.453 1.635 1.689 0 6.777 Summa tillgångar 24.447 2.271 10.712 -1.744 35.686 Eget kapital och skulder Eget kapital 4.527 0 1.845 -1.500 4.872 Minoritetsandel i dotterbolag 756 0 4 0 760 Avsättningar för pensioner 3.608 0 0 0 3.608 Övriga avsättningar 1.629 2.271 2.846 -244 6.502 Skulder till kreditinstitut 2.499 0 0 0 2.499 Konvertibelt förlagslån 218 0 0 0 218 Leasingåtaganden 110 0 4.434 0 4.544 Förskott från kunder, netto 4.432 0 0 0 4.432 Övriga skulder 6.668 0 1.583 0 8.251 Summa eget kapital och skulder 24.447 2.271 10.712 -1.744 35.686 Nyckeltal Proforma Proforma 3 mån 3 mån 12 mån 2000 1999 1999 Rörelsemarginal före 10,4% 9,5% 11,0% avskrivningar Rörelsemarginal efter 5,7% 4,7% 6,4% avskrivningar Soliditet, exkl Regional 18,5% - 17,3% Aircraft och SAL Soliditet 13,7% - 12,4% Kassaflödesanalys i sammandrag 3 mån 3 mån Helår 1) Mkr 2000 1999 1999 Kassaflöde från verksamheten Resultat efter finansiella poster, exkl 270 226 1.380 resultatandel i intressebolag Av och nedskrivningar 330 214 918 Jämförelsestörande poster -255 Skatter -82 -2 -182 Kassaflöde från den löpande verksamheten 518 438 1.861 före förändring av rörelsekapital Rörelsekapital Varulager m m -132 -519 524 Fordringar 722 228 8 Förskott från kunder, netto -522 239 -1.136 Övriga skulder -843 -786 -554 Leasingåtaganden -47 -52 -362 Avsättningar -374 -133 -929 Förändring av rörelsekapital -1.196 -1.023 -2.449 Kassaflöde från den löpande -678 -585 -588 verksamheten Investeringar i immateriella -42 -13 -104 anläggningstillgångar Investeringar i aktier och andelar -20 -1 -1.285 m.m. Investeringar i materiella -37 -59 -280 anläggningstillgångar Investeringar i leasingtillgångar -7 -65 -83 Förändring av långfristiga fordringar -15 -28 Kassaflöde från -106 -153 -1.780 investeringsverksamheten Operativt kassaflöde -784 -738 -2.368 1) Förändring mot proforma balansräkning per 31 december 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00970/bit0002.pdf