Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Delårsrapport januari - juni 2001

DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2001 · Orderingången första halvåret uppgick till 8 miljarder kronor. · Nettoomsättningen uppgick till 7.840 Mkr (8.337), en ökning med 7% för jämförbara enheter. · Rörelseresultatet uppgick till 1.059 Mkr (656). · Vinsten per aktie var 7,47 kr (3,90). · Räntabilitet på eget kapital var 25,4% och på sysselsatt kapital 17,9%. · Renodlingen av Gruppen och utvecklingen av kärnverksamheten har fortsatt enligt plan. · Verkställande Direktörens kommentar "Verksamheten fortsätter att utvecklas väl och exklusive sålda bolag och reavinster har både omsättning och rörelseresultat ökat. Orderingången andra kvartalet var också fortsatt god. Till exempel erhöll Training Systems ytterligare en stridsträningsanläggningsorder, värd cirka en halv miljard kronor, denna gång från det norska försvaret och Finland har beställt uppgradering av sjömålsroboten Rbs15. Vi har därmed fortfarande en orderstock på drygt 40 miljarder kronor, motsvarande ca två och ett halvt års fakturering. Under andra kvartalet blev det också klart att Saab kommer att delta som industriell partner i Airbus A380-projektet. Intäkterna kan uppskattas till mer än 10 miljarder kronor under de kommande tjugo åren. Avtalet innebär att vi ska utveckla och tillverka avancerade delar av vingarna. Renodlingen och utvecklingen av Gruppen har fortsatt också under andra kvartalet. Förutom värderealiseringen från den militära teknologin, har Celsius Aerotech i USA och Hawker Pacific i Australien avyttrats. Samarbetet med sydafrikanska Grintek, runt vårt joint venture Avitronics, har utökats inom området kommunikation och nätverksförsvar. Vi har också förvärvat Ericssons 50-procentiga andel i Ericsson Saab Avionics, som numera är ett helägt dotterbolag med namnet Saab Avionics. Tillträde till Fokker Space beräknas kunna ske inom någon månad. Den under året nybildade Venture Capital funktionen har stärkt och ytterligare fokuserat vår strategi att fortlöpande skapa värden genom tillämpning av försvarsteknologi på civila marknader. Under andra kvartalet har tre intressanta teknologier utanför Saabs kärnområden, med god tillväxtpotential, fått nya huvudmän samtidigt som vi är kvar som minoritetsägare eller royaltytagare och kan ta del av framtida värdeökningar. I enlighet med bedömningen vid bokslutsrapporten i februari inleddes året något svagare än förra året, vad beträffar rörelseresultat före reavinster. Vi ser nu efter sex månader att rörelseresultatet förbättrats jämfört med samma period föregående år och vi räknar fortfarande med att vinsten per aktie för hela året kommer att vara väl i nivå med förra året." Viktiga händelser och strukturaffärer Under andra kvartalet har Celsius Aerotech i USA avyttrats till Reliance Aviation-Tennessee Inc. och den militära delen i australiensiska Hawker Pacific till EADS. En överenskommelse har också träffats om en stegvis avyttring av Hawker Pacific till Lynton International, som till en början övertar 25 procent av aktierna och managementansvaret för bolaget. Därutöver har bland annat delar av Saab Aviocomps holländska verksamhet avyttrats. Resultateffekten av dessa försäljningar har beaktats i den förvärvsanalys som gjordes i samband med förvärvet av Celsius och påverkar inte Saab-gruppens resultat. Nettolikviditeten har genom andra kvartalets avyttringar påverkats positivt med närmare 200 miljoner kronor. Tre bolag har också avyttrats genom den nya Venture Capital funktionen. Saabs andel i intressebolaget Triangle Equipment A/S, vars produkt för oljeindustrin bygger på teknologi utvecklad av Saab Avionics, har sålts till det på Oslobörsen noterade Global Geo Services, GGS, mot såväl kontant betalning som aktier motsvarande ca tre procent i GGS. 60 procent av dotterbolaget A2 Acoustics AB, verksamt inom aktiv ljudkontroll, har avyttrats till WM-Data och dotterbolaget Sanguistech, verksamt inom system för blodcentrifugering, har avyttrats till Gambro. Med effekt från 1 januari i år har minoritetsandelen i Ericsson Saab Avionics förvärvats från Ericsson för 225 miljoner kronor. Förvärvet påverkar inte omsättning och rörelseresultat, men beräknas ha en positiv effekt på nettovinsten. Fokker Space, som efter tillträde inom någon månad kommer att ingå i affärsområde Saab Ericsson Space, har en årlig omsättning på cirka en halv miljard kronor och 400 anställda. Tidigare under året har Saab Marine Electronics avyttrats med en realisationsvinst av 650 miljoner kronor. Avyttringarna av Celsius Amtec och Kockums maskinverkstad har skett utan resultateffekt. Dessa affärer har tillsammans haft en positiv effekt på nettolikviditeten med ca 1.300 miljoner kronor. Verksamheten Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten omfattar framförallt väl avgränsade områden inom förvarselektronik, missilsystem och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll. Verksamheten är organiserad i affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab Aerospace, Saab Technical Support & Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space och Saab Aviation Services. En kortfattad beskrivning av affärsområdenas verksamhet finns sist i rapporten. Omsättning, resultat och orderläge Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning minskade till 7.840 Mkr (8.337) till följd av försäljningar av bolag och verksamheter inom främst Systems and Electronics och Aviation Services. För jämförbara enheter ökade faktureringen med 7 procent. Under första halvåret levererades åtta (nio) Gripen, varav sex (fem) i andra kvartalet. Omsättningsökningen för Technical Support & Services är främst hänförlig till den försvarsrelaterade verksamheten inom AerotechTelub. Ökningen för Dynamics är framförallt relaterad till pansarvärnsvapen och för Space fortsätter volymtillväxten. Av nettoomsättningen avsåg 67 procent försvarsverksamhet och exportandelen var 45 procent av den totala nettoomsättningen. Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.059 Mkr (656). I årets resultat ingår realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics med 650 Mkr och i förra årets resultat ingick realisationsvinster på 353 Mkr. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster var 409 Mkr (303), vilket är en ökning med 35 procent som främst är hänförlig till struktureringen av Dynamics och fortsatt god lönsamhet för Saab Aviation Services. Rörelsemarginalen för den kvarvarande verksamheten inom Systems & Electronics är i nivå med föregående år. Aerospace har främst till följd av färre leveranser ett något lägre rörelseresultat jämfört med motsvarande period föregående år, med marginal på samma nivå. Technical Support & Services är i nivå med föregående år, men har till följd av variationer över året en något lägre rörelsemarginal. För Dynamics har den positiva trenden från förra årets rationaliseringsarbete fortsatt. Space rörelsemarginal är i andra kvartalet åter på tidigare nivå, men är för hela perioden fortfarande något låg till följd av egenfinansierade utvecklingskostnader. Saab Aviation Services, vars kärnverksamhet utgörs av leasing och customer support verksamhet för Saabs regionalflygplan samt ännu inte avyttrade delar av Celsius Aviation Services, redovisar fortsatt god lönsamhet. Projektränta avseende ej upparbetade förskott ingår i bruttoresultatet med 49 Mkr (82). Rörelsekostnaderna är generellt något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Övriga rörelseintäkter består innevarande och föregående år i huvudsak av realisationsvinster, tradingresultat inom Treasuryverksamheten och kursvinster m.m. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -8 Mkr (-27). Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar var 4,89 procent. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.051 Mkr (629). Aktuella och uppskjutna skatter var -215 Mkr (-183). Skattens andel av resultatet efter finansiella poster har påverkats av att vissa realisationsvinster bedömts vara skattefria och att vissa realisationsförluster bedömts vara ej avdragsgilla. Skattesatsen för året exklusive dessa engångsposter har beräknats till 29 procent. Periodens nettoresultat var 795 Mkr (415), vilket motsvarar en vinst per aktie på 7,47 kronor (3,90). Orderläge Gruppens orderingång uppgick under det första halvåret till 7.920 (17.889) Mkr, varav andra kvartalet 3.922 (4.325) Mkr. Orderingången under andra kvartalet innefattade bland annat komplett stridsträningsanläggning från Norge, uppgradering av sjömålsrobot RBS 15 från Finland, separatbeställningar avseende det svenska Gripen programmet, en första studiebeställning avseende svenska försvarets framtida ledningssystem, ögonsäker laseravståndsmätare från Thales för franskt stridsflygplan, uppgradering av eldledningskapaciteten på svenska försvarets korvetter typ Göteborg, tillverkning av nästa generations separationssystem för Lockheed Martins nya Atlas V raket och Sveriges första kommersiella TETRA system (digital plattform för tvåvägsradio) från Göteborgs stad. Orderstocken vid periodens slut var 40.748 Mkr jämfört med 41.091 Mkr vid årets början. Likviditet, finansiering och investeringar Finansiering och likviditet Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har jämfört med vid årets början minskat med 125 Mkr till 3.817 (3.942) Mkr. Minskningen är främst ett netto av hög upparbetning inom Gripenprogrammet, utnyttjande av strukturreserver, utbetald utdelning och förvärv samt inbetalningar från försäljningar av bolag. Gruppens nettolikviditet efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till 222 Mkr, jämfört med 415 Mkr vid årets början. Gruppens soliditet uppgick till 20,4 procent (14,0), jämfört med 18,2 procent vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 6.295 (4.849) Mkr, vilket motsvarar 59,13 kr (45,55) kr per aktie, jämfört med 53,26 kr vid årets början. Kassaflöde Gruppens kassaflöde från den löpande verksamheten var fortsatt gott. Rörelsekapitalet minskade bland annat till följd av utnyttjande av delar av fjolårets avsättningar inom Dynamics, upparbetning av förskott avseende Gripenprogrammet, utbetalningar avseende regionalflygverksamheten och minskade leasingåtaganden till följd av försäljningen av Amtec. Kassaflödet från investeringsverksamheten var positivt till följd av försäljningen av Amtec och där ingående leasingtillgångar. Det operativa kassaflödet var positivt och uppgick till 164 Mkr (-302). Investeringar Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 197 (175) Mkr. Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14.552 personer jämfört med 15 453 vid årets början. Minskningen är främst hänförlig till avyttringar av verksamhet. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 1.800 (1.871) Mkr. Rörelseresultatet var 113 (179) Mkr och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader var 132 (455) Mkr. Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, uppgick till 780 Mkr jämfört med 1.785 Mkr vid årsskiftet. Bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning uppgick till 54 (59) Mkr. Antalet anställda var vid periodens slut 4.168 personer jämfört med 4.230 vid årets början. Ägare Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS, Wallenbergstiftelserna, Fidelity fonder, AMF, 3:e AP-fonden, MFS fonder och Skandia. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Det innebär att avyttrade bolag som Saab Marine Electronics, Celsius Amtec och Celsius Aerotech ej ingår i Gruppen under någon del av 2001. Uppgifterna för 2000 har inte justerats för externa förvärv och avyttringar gjorda under 2001. Däremot har fakturering och rörelseresultat per affärsområde för 2000 justerats för interna omorganisationer. Linköping den 12 juli 2001 Bengt Halse Koncernchef och verkställande direktör Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Linköping den 12 juli 2001 Gunnar Widhagen Caj Nackstad Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Ernst & Young AB KPMG Bohlins AB Datum för ekonomisk information: Delårsrapport januari - september publiceras den 19 oktober 2001 Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 14 februari 2002 För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25 Jan Nygren, ansvarig för information i Saab-koncernen tel 013 - 18 19 99 Telefonintervju med VD Bengt Halse: Idag torsdag 12 juli ca kl 14.00-14.45 tel 0703 - 19 28 15 Kontakta Eva Aldenstedt Internationell telefonkonferens: Idag torsdag 12 juli kl 15.00. Kontakta Marita Sidén tel 013 - 18 71 49 för anmälan och ytterligare information. Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/07/12/20010712BIT00090/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/07/12/20010712BIT00090/bit0001.pdf Hela rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020