Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab AB Delårsrapport Januari-Mars 2001

DELÅRSRAPPORT Januari - mars 2001 * Orderingång första kvartalet uppgick till 4 miljarder kronor. * Nettoomsättning uppgick till 3.575 Mkr (4.187). * Rörelseresultat uppgick till 803 Mkr (247), varav reavinst 650 Mkr (55). * Vinsten per aktie var 5,93 kr (1,51). * Räntabilitet på eget kapital 26,8% och på sysselsatt kapital 19,0%. Verkställande Direktörens kommentar " Orderingången första kvartalet är kvar på förra årets höga nivå, exklusive Gripenordern till Sydafrika. Det innebär att vi har en orderstock på drygt 41 miljarder kronor eller motsvarande väl över två års fakturering och marknadsaktiviteterna fortsätter att ligga på en hög nivå. Vår strategi att fortlöpande skapa värden genom tillämpning av försvarsteknologi på civila marknader, har vi återigen synliggjort genom avyttringen av Saab Marine Electronics, som resulterat i såväl avsevärd reavinst som positiv påverkan på likviditeten. I enlighet med bedömningen vid bokslutsrapporten i februari, har året inletts något svagare än förra året vad beträffar rörelseresultat före reavinster. Vi räknar fortfarande på helår med att vinsten per aktie kommer att vara väl i nivå med förra året. Det har nu gått ett år sedan förvärvet av Celsius, integrationen har gått mycket bra och är avslutad. Den nybildade affärsledningsgruppen under ledning av Ingemar Andersson kommer att vara ett viktigt instrument för att ytterligare driva affärssamordning och synergier mellan de affärsområden som är aktiva på försvarsmarknaden. Renodlingen och utvecklingen av Gruppen har också fortsatt, förutom Saab Marine Electronics har Celsius Amtec och maskinverkstaden inom Kockums Industrier avyttrats, samtidigt som förvärvet av Fokker Space pågår enligt plan. Saab har sedan 1997 deltagit i utvecklingsarbetet kring Airbus superjumbo A380 och förra veckans besked om att svenska staten kommer att medverka med riskfinansiering i projektet på samma sätt som övriga deltagande länders regeringar, var därför glädjande för oss. Vi befinner oss i förhandlingar med Airbus om utveckling och produktion av avancerade delar av flygplanet. På den välbesökta bolagsstämman i början av april beslutades om en utdelning på 3 kronor per aktie vilket motsvarar en direktavkastning på nästan fyra procent och stämman gav också styrelsen mandat att besluta om återköp av egna aktier om och när så anses lämpligt." Viktiga händelser och strukturaffärer Aktiviteterna i samband med förvärvet av 65 procent i holländska Fokker Space fortskrider enligt plan. Fokker Space, som efter tillträde kommer att ingå i affärsområde Saab Ericsson Space, har en årlig omsättning på cirka en halv miljard kronor och 400 anställda. Saab Marine Electronics har avyttrats till amerikanska elektronikkoncernen Emerson för ca 800 miljoner kronor innebärande en realisationsvinst på ca 650 miljoner kronor och en positiv effekt på nettolikviditeten i nivå med köpeskillingen. Celsius Amtec, verksamt inom asset management av jetmotorer, har avyttrats till det spanska företaget Industria de Turbo Propulsores. Resultateffekten av försäljningen har beaktats i förvärvsanalysen för Celsius och påverkar ej resultatet. Nettolikviditeten har påverkats positivt med cirka 500 miljoner kronor. Arbetet med att avyttra övriga enheter inom Celsius Aviation Services pågår och diskussioner förs med potentiella köpare av de enskilda bolagen. Avyttringsprocessen av kvarvarande enheter inom Other operations fortgår enligt plan och nyligen avyttrades maskinverkstaden inom Kockums Industrier. Verksamheten Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten omfattar framförallt väl avgränsade områden inom förvarselektronik, missilsystem och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll. Verksamheten är från och med 2001 organiserad i affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab Aerospace, Saab Technical Support & Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space och Saab Aviation Services. En kortfattad beskrivning av affärsområdenas verksamhet finns sist i rapporten. Omsättning, resultat och orderläge Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning minskade till 3.575 Mkr (4.187), främst tillföljd av försäljningar av bolag och verksamheter samt en inledningsvis något låg volym för Systems & Electronics och Aerospace. Under kvartalet levererades två Gripen jämfört med fyra motsvarande kvartal föregående år. Leveranstakten är dock fortfarande cirka 17 flygplan per år. Omsättningsökningen för Technical Support & Services är främst hänförlig till den försvarsrelaterade verksamheten inom AerotechTelub och för Space fortsätter volymtillväxten. Reservdelsförsäljningen inom Saab Aircraft har fortsatt att öka även i år. Av nettoomsättningen avsåg 64 procent försvarsverksamhet och exportandelen var 48 procent av den totala nettoomsättningen. Resultat Rörelseresultatet uppgick till 803 Mkr (247), varav realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics var 650 Mkr. I förra årets resultat ingick realisationsvinster på 55 Mkr. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster är något lägre än föregående år främst till följd av bolagsförsäljningar, låg volym för Aerospace och strukturkostnader inom Corporate. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen för Systems & Electronics är i nivå med föregående år exklusive avyttrade Saab Marine Electronics. Aerospace har till följd av färre leveranser och lägre fakturering på det svenska vidareutvecklingsprogrammet ett lägre rörelseresultat jämfört med motsvarande period föregående år som dessutom var ett kvartal över genomsnittet. Marginalen är fortsatt god och kvar på en nivå kring 10 procent. Technical Support & Services är i nivå med föregående år, men har till följd av variationer över året en inledningsvis något lägre rörelsemarginal. För Dynamics har den positiva trenden från förra årets kraftiga integration av verksamheten fortsatt. Space rörelsemarginal är fortsatt något låg till följd av egenfinansierade utvecklingskostnader. Bildandet av Saab Aviation Services är ett led i att förvalta och utveckla affärsverksamheten avseende Saabs regionalflygplan efter genomförd försäkringslösning. Resultatet från affärsverksamheten kommer att redovisas löpande efter att kostnaden för den tekniska grundresursen och underskottet i leasingverksamheten täckts av avvecklingsreserven. Projektränta avseende ej upparbetade förskott ingår i bruttoresultatet med 31 Mkr (48). Rörelsekostnaderna är generellt något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Övriga rörelseintäkter består innevarande och föregående år i huvudsak av realisationsvinster, tradingresultat inom Treasuryverksamheten och kursvinster m.m. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -1 Mkr (8). Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar var 4,87 procent. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 802 Mkr (255). Aktuella och uppskjutna skatter var -144 Mkr (-73). Skattens andel av resultatet efter finansiella poster har påverkats av att realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics har bedömts vara skattefri samt att vissa realisationsförluster i USA ej bedömts vara avdragsgilla. Skattesatsen för året exklusive dessa engångsposter har beräknats till 29 procent. Periodens nettoresultat var 631 Mkr (161), vilket motsvarar en vinst per aktie på 5,93 kronor (1,51). Orderläge Gruppens orderingång uppgick under det första kvartalet till 3.998 (13.564) Mkr. Förra årets orderingång inkluderade bland annat Sydafrikas beställning på 28 Gripenflygplan till ett värde av 9,3 miljarder kronor. Orderingången innefattade bland annat vidareutveckling av det svenska stridsledningssystemet STRIC, konfliktvarningssystem till flygplats, separatbeställningar avseende det svenska Gripen programmet, simulator för pansarvärnsrobotsystemet BILL till Österrike, beställningar på rymdområdet inom bland annat vädersatellitprogrammet Metop, kontrakt avseende tre års underhåll av Crossairs Saab 2000 flygplan samt en beställning till Saab TransponderTech på en nätverkslösning för ett automatiskt informationssystem (AIS) avseende Sveriges hela kust. Orderstocken vid periodens slut var 41.180 Mkr jämfört med 41.091 Mkr vid årets början. Likviditet, finansiering och investeringar Finansiering och likviditet Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har jämfört med vid årets början ökat med 789 Mkr till 4.731 (3.942) Mkr. Ökningen är främst hänförlig till försäljningarna av Marine Electronics och Celsius Amtec. Gruppens nettolikviditet efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till 1.188 Mkr, jämfört med 415 Mkr vid årets början. Gruppens soliditet uppgick till 20,9 procent (13,7), jämfört med 18,2 procent vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 6.387 (4.872) Mkr, vilket motsvarar 60,00 kr (45,76) kr per aktie, jämfört med 53,26 kr vid årets början. Kassaflöde Gruppens kassaflöde från den löpande verksamheten var fortsatt gott. Rörelsekapitalet minskade bland annat till följd av utnyttjande av delar av fjolårets avsättningar inom Dynamics, upparbetning avseende Gripenprogrammet och utbetalningar avseende regionalflygverksamheten. Kassaflödet från investeringsverksamheten var positivt till följd av försäljningen av Amtec och där ingående leasingtillgångar. Det operativa kassaflödet var positivt och uppgick till 690 Mkr (-784). Investeringar Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 97 (85) Mkr. Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14 845 personer jämfört med 15 453 vid årets början. Minskningen är främst hänförlig till avyttringen av Marine Electronics och Celsius Amtec. Ägare Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS, Wallenbergstiftelserna, Fidelity fonder, AMF, 3:e AP-fonden, MFS fonder och Skandia. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Det innebär att Saab Marine Electronics och Celsius Amtec ej ingår i Gruppen under någon del av 2001. Uppgifterna för 2000 har inte justerats för externa förvärv och avyttringar gjorda under 2001. Däremot har fakturering och rörelseresultat per affärsområde för 2000 justerats för interna omorganisationer. Linköping den 26 april 2001 Bengt Halse Koncernchef och verkställande direktör Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Datum för ekonomisk information: Delårsrapport januari - juni publiceras den 12 juli 2001 Delårsrapport januari - september publiceras den 19 oktober 2001 Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 14 februari 2002 För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25 Anders Stålhammar, Presschef tel 013 - 18 71 75 Telefonintervju med VD Bengt Halse: Idag torsdag 26 april ca kl 13.30 - 14.30 tel 013 - 18 71 75 Kontakta Anders Stålhammar, Presschef tel 070 - 889 7096 Internationell telefonkonferens: Idag torsdag 26 april kl 15.00. Kontakta Marita tel 013 - 18 71 49 Sidén för anmälan och ytterligare information. Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00840/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/04/26/20010426BIT00840/bit0001.pdf Hela Rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020