Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab effektiviserar verksamheten

Som ett led i en långsiktig strategisk anpassning till förändrade marknadsförutsättningar kommer verksamheten inom affärsområde Dynamics att omorganiseras. Saab har för avsikt att varsla drygt 200 tjänster om uppsägning. Dessutom effektiviseras affärsområde Electronic Defence Systems samt funktioner inom Corporate. Kostnaderna för åtgärderna beräknas uppgå till cirka MSEK 500.

− För att kunna växa och fortsätta vara ett av världens mest högteknologiska företag behöver vi vara kostnadseffektiva och utveckla produkter och tjänster som efterfrågas både i dag och i framtiden. De här strukturåtgärderna innebär att vi koncentrerar verksamheten genom att minska antalet verksamhetsplatser samt effektiviserar inom områden där vi har för höga administrativa kostnader, säger Saabs vd Håkan Buskhe.

Affärsområde Dynamics verksamhet i Eskilstuna avvecklas under 2012 och en del av den nuvarande produktionen flyttar till Karlskoga med början 2011. Samtliga tjänster i Eskilstuna omfattas av varslet.

Den Motalabaserade Farkostverksamheten inom Dynamics integreras i Englandsbaserade Saab Seaeye Ltd, för att bli världsledande inom undervattensfarkoster för den civila och militära marknaden. Ett svenskt Seaeye-kontor kommer att etableras i Linköping.

I Motala berörs samtliga anställda inom verksamhetsområde Undervattensvapen- och Sensorer av varslet. Under förutsättning att pågående diskussioner med potentiella kunder leder till en överenskommelse av långsiktig karaktär, kommer delar av verksamhetsområdet istället att samlokaliseras och integreras med Dynamics i Linköping.

Inom Corporate – som omfattar koncernstaber och koncernavdelningar – pågår en analys i avsikt att identifiera åtgärder för att minska de administrativa kostnaderna.

Dialog med berörda fackliga organisationer har påbörjats och varslen påverkar inte Saabs förmåga att genomföra tagna åtaganden.

− Tillsammans med de fackliga organisationerna kommer vi nu att genomföra omorganisationen och varslen med omsorg om både den enskilde medarbetaren och verksamheten, säger Håkan Buskhe.

Inom affärsområde Electronic Defence Systems pågår flera effektiviseringsåtgärder. Affärsområdets Stockholmsverksamhet samlas på en ort genom att verksamheten i Kista flyttar till Järfälla. Verksamheten i Mölndal flyttar successivt under 2010 och 2011 till Göteborg. Vidare samlas detaljkonstruktion och produktion inom mikrovågsområdet till Göteborg och Centurion i Sydafrika. Det innebär att mikrovågs- och antennkonstruktionen i Järfälla avvecklas.

Kostnaderna för samtliga åtgärder uppgår till cirka MSEK 500, varav drygt hälften inom Dynamics och påverkar i huvudsak rörelseresultatet under fjärde kvartalet 2010. Åtgärderna förväntas ge en positiv effekt på rörelseresultatet på cirka MSEK 200 på årsbasis med full effekt från 2012.

För att fortsätta vara konkurrenskraftigt fortsätter Saab översynen av verksamheten och ytterligare varsel kan inte uteslutas.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november kl. 08.30.