Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsstämma 2010

Joakim Westh, Cecilia Stegö Chilò och Johan Forssell valdes idag in i Saabs styrelse

Cecilia Stegö Chilò har en bred erfarenhet av svenskt närings- och samhällsliv. 2004 utsågs hon till VD för Stiftelsen Fritt Näringsliv och chef för tankesmedjan Timbro. Hon är för närvarande verksam som rådgivare till företags- och organisations¬ledningar. Joakim Westh har varit strategiansvarig på Ericsson och Group Vice President på Assa Abloy. Han är för närvarande ordförande i Absolent AB. Han arbetade dessförinnan på konsultfirman McKinsey & Co. Johan Forssell har arbetat på Investor sedan 1995 och är sedan 2006 medlem i ledningsgruppen med ansvar för bolagets kärninvesteringar. Han är styrelseledamot i Atlas Copco samt i forskningsstiftelsen SSE-MBA. Omval skedde av styrelseledamöterna Marcus Wallenberg, Erik Belfrage, Sten Jakobsson, George Rose, Per-Arne Sandström, Åke Svensson och Lena Treschow Torell. Marcus Wallenberg omvaldes som ordförande i Saab AB. På Saabs webbplats finns möjlighet att läsa vd Åke Svenssons tal och se hans anföranden från dagens bolagsstämma: http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations/investor_relations.htm Fastställande av balans- och resultaträkning Punkt 8 a på dagordningen Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2009. Utdelning Punkt 8 b på dagordningen Årsstämman för Saab fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,25 SEK per aktie och tisdagen den 20 april 2010 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut fredag den 23 april 2010. Ansvarsfrihet Punkt 8 c på dagordningen Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. Styrelsearvode Punkt 10 på dagordningen Styrelsearvodet för 2010 beslutades vara oförändrat, vilket innebär 1 100 000 kronor till styrelseordföranden och 425 000 kronor till envar av de övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget. Ersättning för utskottsarbete utgår med 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter samt 135 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. BAE Systems ledamot erhåller inte arvode. Ändring av bolagsordningen Punkt 12 på dagordningen Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma så att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Information om att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras. Riktlinjer ersättning Punkt 13 på dagordningen Årsstämman godkände också styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare avseende 2010. Aktiesparprogram Punkt 14 på dagordningen Styrelsens förslag till aktiesparprogram 2010 med samma villkor som föregående år godkändes. Det innebär att två former av aktierelaterade sparprogram införs; ett generellt aktiesparprogram som riktar sig till merparten av de anställda och ett prestationsrelaterat aktieprogram som vänder sig till nyckelpersoner. I det generella aktiesparprogrammet som vänder sig till alla, med undantag för de som omfattas av det prestationsrelaterade aktieprogrammet, kan den anställde genom ett månatligt avdrag från nettolönen om maximalt 5 procent av den fasta bruttolönen köpa aktier i Saab. Efter tre år tilldelas den anställde motsvarande antal matchningsaktier. Detta program omfattar maximalt 840 000 aktier av serie B. Det prestationsrelaterade aktieprogrammet vänder sig till upp till 286 nyckelpersoner inklusive VD. Den anställde kan göra ett månatligt avdrag från nettolönen om maximalt 7,5 procent av den fasta bruttolönen för inköp av aktier. Uppnås fastställt finansiellt mål fullt ut efter tre år erhålls maximalt mellan 2 till 5 matchningsaktier per köpt aktie. Om det finansiella målet inte uppnås sker ingen matchning. Det prestationsrelaterade aktieprogrammet är således förenat med en risk och kopplat till prestation. Programmet omfattar maximalt 500 000 aktier av serie B. Förvärv och överlåtelse av egna aktier Punkt 15 på dagordningen Saabs årsstämma bemyndigade även styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Syftet är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur eller i samband med finansiering av företagsförvärv samt ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de anställda och säkra därmed sammanhängande kostnader under de långsiktiga aktiesparprogrammen och prestationsrelaterade aktieprogrammen. Valberedning Punkt 16 på dagordningen Det förslag som lagts fram avseende valberedning godkändes. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april kl. 17.45.