Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-mars 2010

Försvars- och säkerhetskoncernen Saab publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2010.

Resultat januari-mars 2010: • Orderingången ökade till MSEK 5 478 (4 101) och orderstocken vid periodens utgång uppgick till SEK 39,6 miljarder (44,2 miljarder) • Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 5 384 (5 412), med marginell påverkan av valutaeffekter • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 1 271 (1 365), motsvarande en bruttomarginal på 23,6 procent (25,2). Justerat för engångsposter uppgick bruttomarginalen till 24,4 procent (25,2) • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 126 (150), motsvarande en rörelsemarginal på 2,3 procent (2,8). Justerat för engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 3,1 procent (2,8) • En kostnad på MSEK 160 (inklusive MSEK 20 i nedskrivning av aktiverade utvecklingsutgifter) togs för projekt inom Security and Defence Solutions • Periodens resultat uppgick till MSEK 72 (-27) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 0,63 (-0,24) • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK -73 (-456) Prognosen för 2010 förblir oförändrad: Vi förblir försiktiga när det gäller utvecklingen av orderingången och förväntar oss försäljningsintäkter på samma nivå som 2009. Vi förväntar oss ökad lönsamhet till följd av effekterna från de kontinuerliga åtgärder som vidtas för att förbättra affärerna. Våra långsiktiga finansiella mål kvarstår. VD:s kommentar ”Den globala ekonomin påverkade fortsatt marknaden negativt och vi ser förseningar i kunders beslutsprocesser. Under första kvartalet fick vi större beställningar från svenska FMV* för den fortsatta utvecklingen av Gripen-systemet. Detta bekräftar Sveriges långsiktiga satsning på Gripen. Försäljningsintäkterna utvecklades som förväntat men en avsättning för högre projektkostnader inom Security and Defence Solutions påverkade lönsamheten negativt. Prognosen för 2010 förblir oförändrad. Framöver fokuserar vi på att stärka vår teknologibas som är i världsklass, att ta nya beställningar och att skapa värde för våra kunder och aktieägare. Vi kommer leverera i linje med våra strategiska prioriteringar att öka marknadsnärvaro, skapa en mer fokuserad portfölj och skapa en mer effektiv organisation. Resultatet från detta syns redan i organisationen och vi fortsätter följa vår plan” säger koncernchef och VD Åke Svensson. *Försvarets materielverk Press- och analytikerträff Press och analytiker inbjuds till en presentation av delårsrapporten med vd och koncernchef Åke Svensson samt finansdirektör Lars Granlöf. Mötet äger rum i Stockholm på Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, konferensrum ”Maskinrummet”, onsdagen den 21 april klockan 10.00. Direktsänd webbsändning Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Samtliga intresserade kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt. För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april kl. 07.30.