Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-september 2010

​Försvars- och säkerhetsföretaget Saab publicerar sin kvartalsrapport för januari-september 2010.

Resultat, januari-september 2010

  • Orderingången var MSEK 14 378 (11 381) och orderstocken vid periodens utgång uppgick till MSEK 37 451 (40 307)
  • Försäljningsintäkterna minskade med 3 procent till MSEK 16 381 (16 879), även justerat för valutaeffekter och anullerade beställningar
  • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 3 951 (4 252), motsvarande en bruttomarginal på 24,1 procent (25,2). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick bruttomarginalen till 24,5 procent (24,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 724 (871), motsvarande en rörelsemarginal på 4,4 procent (5,2). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelsemarginalen till 5,1 procent (4,9)
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 434 (376) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 3,89 (3,42)
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 149 (177)

Förändrad prognos för 2010

Vi förblir försiktiga när det gäller utvecklingen av orderingången och förväntar oss försäljningsintäkter på ungefär samma nivå som 2009.
Vårt rapporterade rörelseresultat blir lägre än 2009 till följd av förväntade omstruktureringskostnader under det fjärde kvartalet 2010. Den justerade rörelsemarginalen kommer vara på ungefär samma nivå som 2009.
Våra långsiktiga finansiella mål kvarstår.

Tidigare prognos:
Vi förblir försiktiga när det gäller utvecklingen av orderingången och förväntar oss såväl försäljningsintäkter som lönsamhet på ungefär samma nivå som 2009.
Våra långsiktiga finansiella mål kvarstår.

Finansiell översikt

MSEK jan-sept 2010 jan-sept 2009 förändring, % jul-sept 2010 jul-sept 2009 jan-dec 2009
Orderingång  14 378 11 381  26  3 862 3 285 18 428
Orderstock  37 451 40 307 -7 -1 408** -2 107** 39 389
Försäljningsintäkter 16 381 16 879 -3 5 004 5 184 24 647
Bruttoresultat 3 951 4 252 -7 1 239 1 215 6 137
Bruttomarginal, % 24,1 25,2   24,8 23,4 24,9
Justerad bruttomarginal *, % 24,5 24,7   24,7 23,4 24,6
Rörelseresultat (EBIT) 724 871 -17 322 249 1 374
Rörelsemarginal, % 4,4 5,2   6,4 4,8 5,6
Justerad rörelsemarginal *, % 5,1 4,9   6,4 4,8 5,4
Periodens resultat 434 376 15 188 111 699
Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,03 3,50   1,70 0,99 6,45
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,89 3,42   1,64 0,96 6,28
Räntabilitet på eget kapital ***, % 7,0 -3,3   - - 7,0
Operativt kassaflöde 2 149 177 - -84 420 1 447
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 19,69 1,62   -0,77 3,85 13,26 
* Justerat för jämförelsestörande poster, för mer information se sida 5 -107 50   3   50
** Avser kvartalets förändring
*** Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod

     

VD:s kommentar, Håkan Buskhe

”Under mina första inspirerande månader som VD har jag rest runt världen och träffat anställda, kunder och andra viktiga intressenter och upplevt den fantastiska kunskap som ligger till grund för våra teknologier, produkter och system.

Under de första nio månaderna 2010 fick vi viktiga beställningar även om vi fortsätter att påverkas av förseningar i kundernas beslutsprocesser. Försäljningsintäkterna minskade till följd av en förändrad projektmix och en lägre aktivitetsnivå i några större projekt. Högre kostnader under första halvåret påverkade lönsamheten negativt.

Kassaflödesgenereringen är stark till följd av mycket bra projektgenomförande. Vår balansräkning är också stark, vilket ger oss en bra plattform för framtiden.

Vi håller fast vid vår strategi. Samtidigt ökar vi vårt fokus på genomförande av operativa prioriteringar för att driva tillväxt och utveckling av spjutspetsteknologi inom prioriterade områden.

För att säkra framtida resultat utvärderar vi åtgärder för produktområden där vi ser en låg efterfrågan och vi kommer ta ytterligare steg för att sänka administrativa kostnader. Till följd av förändringar i efterfrågan ser vi ett behov att göra strukturella åtgärder redan under fjärde kvartalet 2010.

Detta kommer resultera i ytterligare omstruktureringskostnader på motsvarande omkring MSEK 500. Vår underliggande lönsamhet för helåret 2010 kommer vara på ungefär samma nivå som 2009 medan vårt rapporterade rörelseresultat blir lägre och därför förändrar vi vår prognos för 2010,” säger koncernchef och VD Håkan Buskhe.

 

Press- och analytikerträff

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där vd Håkan Buskhe, CFO Lars Granlöf och kommunikationsdirektör Cecilia Schön Jansson presenterar Saabs resultat för tredje kvartalet 2010.

Onsdag 20 oktober, klockan 10.00
World Trade Center konferensanläggning, fjärde våningen
Entré via Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1

Direktsänd webbsändning

Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.

Anmäl ditt deltagande vid press- och analytikerträffen

E-post: carin.edman@saabgroup.com 
Fax: +46 8 463 01 52
Tel: +46 8 463 01 17

För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober kl. 07.30.