Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Valberedning för Saab AB inför årsstämma 2011

Enligt beslut vid Saab AB:s årsstämma den 15 april 2010 meddelas nu de aktieägarrepresentanter som tillsammans med styrelseordföranden utgör valberedningen.

Ledamöter i valberedningen:

Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB

Petra Hedengran, Investor

Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Erik Feldt, Nordea Investment Funds  

Thomas Eriksson, Swedbank Robur Fonder

 

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag till beslut till årsstämman avseende styrelse, ordförande i styrelsen och på årsstämman, revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt utseende av ny valberedning inför årsstämman 2012.

 

Valberedningen representerar cirka 50 procent av röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2010.

 

BAE Systems har avsagt sig rätten att vara representerad i valberedningen.

 

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas torsdagen den 7 april 2011.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Saabs valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Box 70363, 10724 Stockholm. För att inkomna förslag ska kunna behandlas bör de lämnas senast den 4 februari 2011.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

 För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187 214

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 oktober kl. 14.00.