Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma i Saab AB

Aktieägarna i Saab Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma i Annexet, Stockholm Globe Arenas, Globentorget 2, Stockholm, torsdagen den 7 april 2011 kl 15.00. Insläpp sker från kl 13.30.

RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) fredagen den 1 april 2011 har rätt att efter anmälan delta i årsstämman.

Aktieägare, som genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 1 april 2011, måste aktieägare några bankdagar före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig senast fredagen den 1 april 2011

-       på telefon 013 - 18 20 55 (vardagar mellan kl 9 och 17),

-       per post med separat utsänd inbjudan eller under adress Saabs Årsstämma, Box 7839, 103 98 Stockholm, eller

-       via Internet på vår hemsida: www.saabgroup.com/arsstamma

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling, bör denna sändas in i god tid före årsstämman till Saab AB, CEO Office, Box 70363, 107 24 Stockholm.  Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.saabgroup.com/arsstamma.

DAGORDNING

På stämman skall behandlas

1.         Val av ordförande vid stämman

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd

3.         Godkännande av dagordningen

4.         Val av justeringsmän

5.         Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7.         Anförande av verkställande direktören

8.         Beslut om

(a)      fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

(b)      dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

(c)      ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.         Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal revisorer

10.      Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

11.      Val av styrelseledamöter

12.      Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

13.      Val av revisorer

14.      Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

15.      Beslut om styrelsens förslag till långsiktiga incitamentsprogram

(a)     Aktiesparprogram 2011

(b)     Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011

16.      Beslut om styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier avseende

(a)     bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs

(b)     överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs för Aktiesparprogram 2011

(c)     överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011

(d)     överlåtelse av egna aktier över börs för Aktiesparprogram 2007, 2008, 2009 och 2010 samt för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2008, 2009 och 2010

(e)     Avtal om aktieswap med tredje man

17.      Beslut om valberedning

18.      Stämmans avslutande

UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår en utdelning av 3,50 kronor per aktie och tisdagen den 12 april 2011 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden utsända utdelningen fredagen den 15 april 2011.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN, STYRELSE, REVISOR OCH ARVODEN (punkt 1, 9, 10, 11 och 13)

I valberedningen ingår Petra Hedengran, ordförande (Investor AB), Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Erik Feldt (Nordea Fonder), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder) samt Marcus Wallenberg (styrelseordförande i Saab).

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

-    Marcus Wallenberg till ordförande på årsstämman.

-    Tio styrelseledamöter och inga suppleanter.

-    Ett oförändrat styrelsearvode med 1 100 000 kronor till styrelseordföranden, och med 425 000 kronor till envar av de övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställd i bolaget och en ersättning för utskottsarbete med 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter samt 135 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. BAE Systems representant erhåller inte arvode.

-    Revisorsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

-    Omval av Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow Torell, Joakim Westh och Marcus Wallenberg samt nyval av Håkan Buskhe och Michael O’Callaghan. Erik Belfrage och George Rose har avböjt omval.

     Information om föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida.

-    Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB.

-    Till revisor skall utses ett revisionsbolag.

-       Nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en period till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (punkt 12)

Styrelsen föreslår att § 9 i bolagsordningen ändras enligt följande (föreslagen ändring är kursiverad).

Nuvarande lydelse:

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett eller två registrerade revisionsbolag.

Föreslagen lydelse:

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor kan även utses ett eller två registrerade revisionsbolag. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 14)

Bakgrund och motiv

Ersättningsutskottet har utvärderat tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Saab som beslutades av årsstämman 2010 och de gällande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget.

Ersättningsutskottet har därvid analyserat och utvärderat effektiviteten och relevansen av den kortsiktiga rörliga ersättningen (Short Term Incentive, ”STI”) till ledande befattningshavare. Saabs verksamhet kännetecknas i huvudsak av utveckling av komplexa produkter och system. Dessa marknadsförs, vidareutvecklas, produceras och underhålls under lång tid, i vissa fall tre till fyra decennier, med som regel betydande investeringar och långa kundrelationer över hela världen. Ersättningsutskottets utvärdering visar att kortsiktiga kvantitativa och kvalitativa mål i Saabs verksamhet är svåra att utvärdera och mäta. De långsiktiga projekten i verksamheten är endast i mycket liten utsträckning möjliga att påverka för den enskilda individen på kort sikt. Ersättningsutskottet anser att det är viktigt att de ledande befattningshavarna har en långsiktig syn på och engagemang i bolagets verksamhet och vinst, och att därmed långsiktig rörlig ersättning (Long Term Incentive, ”LTI”) är särskilt väl lämpad för Saab och dess aktieägare.   

Vid utvärdering av det långsiktiga prestationsrelaterade aktieprogrammet har framkommit att anslutningsgraden har sjunkit i de senaste programmen. Slutsatsen av utvärderingen är att det prestationsrelaterade aktieprogrammet bör justeras för att uppnå sitt syfte och ha en positiv inverkan på verksamheten och därmed uppväga kostnaderna för programmet.

Som ett resultat av utvärderingen av det totala ersättningspaketet för ledande befattningshavare föreslår ersättningsutskottet att STI avskaffas och ersätts genom en justering av de långsiktiga incitamentsprogrammen samt en justering av den fasta lönen.

Den föreslagna justeringen av de långsiktiga incitamentsprogrammen innebär i huvudsak att antalet aktier som kan erhållas i det prestationsrelaterade aktieprogrammet reduceras med en aktie och ersätts med en vederlagsfri aktie utan prestationskrav. Sparbeloppet i det prestationsrelaterade aktieprogrammet är maximalt 7,5 procent av bruttoersättningen, men av dessa 7,5 procent kan endast ett belopp om maximalt 5 procent av bruttoersättningen ligga till grund för tilldelning av vederlagsfria aktier. Tekniskt genomförs justeringen genom att deltagare i det prestationsrelaterade aktieprogrammet även ansluter sig till aktiesparprogrammet som är öppet för alla anställda, men det totala sparandet kan aldrig överstiga 7,5 procent av bruttoersättningen.

Ersättningsutskottet föreslår vidare att den fasta lönen för ledande befattningshavare justeras på sådant sätt att justeringen skall utgöra en rimlig kompensation för utebliven framtida ersättning enligt nuvarande STI, med beaktande av det historiska utfallet för sådan ersättning.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer

Med koncernledningen och ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Denna krets framgår av bolagets hemsida. Styrelseledamöter i Saab AB omfattas i vissa särskilda fall av dessa riktlinjer, se nedan.

Saab skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Ersättningsstrukturerna skall så långt möjligt ha förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaden för företaget, som förmånen för den anställde och vara baserade på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Avstämningar skall göras kontinuerligt med relevanta branscher och marknader.

Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Styrelsens förslag baseras i huvudsak på gällande avtal mellan Saab AB och respektive befattningshavare. Inga styrelsearvoden skall utgå för koncernledningens deltagande i affärsområdenas eller Saabs dotterbolags styrelser.

Ersättningsutskottet ansvarar för utveckling och översyn beträffande ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

Dessa riktlinjer gäller från årsstämman 2011. Avseende fast lön skall riktlinjerna gälla från den 1 januari 2011.

Fast ersättning

Den kontanta ersättningen skall bestå av fast lön. Den fasta lönen revideras varje år per den 1 januari för hela koncernledningen. Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning

Det är viktigt att de ledande befattningshavarna har en långsiktig syn på och engagemang i bolagets verksamhet och vinst. Därmed är långsiktig rörlig ersättning särskilt väl lämpad för Saab och dess aktieägare.   

VD och ledande befattningshavare är berättigade att delta i de långsiktiga incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman.

Vid extraordinära omständigheter kan överenskommelser av engångskaraktär träffas om kontant rörlig ersättning, förutsatt att sådana arrangemang endast görs på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla personal, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter, och att sådan ersättning aldrig överstiger ett belopp motsvarande den fasta årslönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning skall fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

I övrigt skall rörlig kontant ersättning inte utgå.

Övriga förmåner

Samtliga befattningshavare i koncernledningen skall ha rätt till tjänstebil enligt Saabs regelverk.

Pension

För pensionsavtal som upprättas efter den 1 januari 2005 skall pensionsåldern vara 62 år. Pensionen, utöver ITP-avtalet, skall vara premiebaserad och avsättningar görs årligen. För VD utgör avsättningen 35 procent av den fasta lönen och för övriga befattningshavare baseras procentsatsen på ett regelverk i den s k Saab-planen. Procentsatsen är beroende av antalet återstående år till pensionsåldern vid inträde i planen.

Övriga villkor

Samtliga befattningshavare i koncernledningen, inklusive VD, kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Om anställningen upphör på Saabs initiativ gäller sex månaders uppsägningstid och därefter skall ett avgångsvederlag om en årslön utgå. Ytterligare en årslön kan utgå om ny anställning ej har erhållits under de första 18 månaderna, räknat från uppsägningstillfället.

För anställningsavtal som tecknas efter den 1 januari 2005 skall, om anställningen upphör på Saabs initiativ, utöver en uppsägningstid på sex månader, ett maximalt avgångsvederlag om 18 månader tillämpas. I båda fallen skall avräkning göras mot inkomst av annan anställning under motsvarande tid.

Arvode till styrelseledamöter

Saab AB:s stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode.

Incitamentsprogram som föreslås årsstämman 2011

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett aktiesparprogram 2011 och ett prestationsrelaterat aktieprogram 2011.

Villkoren och kostnaden för aktiesparprogrammet 2011 och det prestationsrelaterade aktieprogrammet 2011 kommer att redovisas i styrelsens fullständiga förslag till årsstämman.

LÅNGSIKTIGA INCITAMENTSPROGRAM (punkt 15)

Bakgrund och skälen för förslagen

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att medarbetare i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget och föreslår därför årsstämman nedanstående långsiktiga incita­ments­program för anställda: (a) Aktiesparprogram 2011 och (b) Prestations­relaterat Aktieprogram 2011.

Syftet med de långsiktiga incitamentsprogrammen är att stimulera med­arbetare till fortsatt lojalitet och fortsatta goda prestationer. För att vara delaktig i programmen ställs krav på att den anställde investerar egna pengar. Vidare är det styrelsens bedömning att incitamentsprogrammen ökar koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

Styrelsens avsikt är att även 2012 föreslå årsstämman långsiktiga incita­ments­program i enlighet med de nu föreslagna principerna.

Förslag långsiktiga incitamentsprogram 2011

Styrelsen har för årsstämman 2011 föreslagit att kortsiktig rörlig ersättning till ledande befattningshavare avskaffas och ersätts genom en justering av såväl de långsiktiga incitamentsprogrammen som en justering av fast lön. Vidare har vid utvärdering av det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet framkommit att anslutningsgraden sjunkit. Programmet bör därför justeras för att uppnå sitt syfte att ha en positiv inverkan på verksamheten och därmed uppväga kostnaderna.

Den föreslagna justeringen av de långsiktiga incitamentsprogrammen innebär i huvudsak att antalet aktier som kan erhållas i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 reduceras med en aktie per deltagare, jämfört med tidigare års program, och ersätts med en vederlagsfri aktie utan prestationskrav. Sparbeloppet i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 är fortsatt maximalt 7,5 procent av bruttoersättningen, men endast ett belopp om maximalt 5 procent av bruttoersättningen kan ligga till grund för tilldelning av vederlagsfria aktier i Aktiesparprogram 2011. Tekniskt genomförs justeringen genom att deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 även ansluter sig till Aktiesparprogram 2011 och sparbeloppet i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 räknas också som sparande i Aktiesparprogram 2011.

För att kunna genomföra Aktiesparprogram 2011 och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 föreslår styrelsen att högst 1 340 000 aktier av serie B skall kunna överlåtas till anställda inom Saab-koncernen, och därutöver att en del av aktierna även skall kunna överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

Styrelsen föreslår således att årsstämman fattar beslut om inrättande av (a) Aktiesparprogram 2011 som skall omfatta samtliga anställda och (b) Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 för nyckelpersoner, enligt nedanstående riktlinjer.

(a) Aktiesparprogram 2011

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett långsiktigt Aktiesparprogram 2011 omfattande 1 040 000 aktier av serie B, enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer.

1)   Alla anställda inom Saab-koncernen, med undantag för vad som anges i punkt 3) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2011.

2)   Anställda som deltar i Aktiesparprogram 2011 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av bruttoersättningen för köp av aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm under en 12-månaders period från det att planen implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Saab-koncernen förelegat under hela denna treårsperiod, kommer den anställde att av Saab-koncernen tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt.

3)  Deltagande i Aktiesparprogram 2011 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i Aktiesparprogram 2011 inte är lämplig. Sådan alternativ incitaments­lösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med mot­svarande villkor som Aktiesparprogram 2011.

För giltigt beslut av stämman enligt förslaget under denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

(b) Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 omfattande 300 000 aktier av serie B, enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer.

1)   Upp till 285 nyckelpersoner och verkställande direktören, med undantag vad som anges i punkt 3) nedan, kommer att erbjudas deltagande i Prestations­relaterat Aktieprogram 2011.

2)   Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 7,5 procent av bruttoersättningen för köp av aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm under en 12-månaders period från det att planen implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Saab-koncernen förelegat under hela denna treårsperiod, kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier, enligt följande.

Grupp 1 Högst 250 anställda i ledningsgrupper, vissa specialister och projektledare kan få rätt till prestations­matchning av upp till en aktie för varje inköpt aktie.

Grupp 2 Högst 20 affärsenhetschefer kan få rätt till prestations­matchning av upp till två aktier för varje inköpt aktie.

Grupp 3 Högst 15 medlemmar inom koncernledningen kan få rätt till prestationsmatchning av upp till tre aktier för varje inköpt aktie.

Grupp 4 Verkställande direktören kan få rätt till prestationsmatchning av upp till fyra aktier för varje inköpt aktie.

3)    Deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011.

4)   Villkoren för prestationsmatchning för nyckelpersoner baseras på en genomsnittlig årlig procentuell ökning av vinst per aktie mellan 1 januari 2012 och 31 december 2014, med vinst per aktie för kalenderåret 2011 som utgångspunkt. Matchningen av aktier sker vid en genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie mellan 5 och 15 procent. Ingen tilldelning av aktier kommer ske om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är mindre än 5 procent. Vid 5 procent genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie tilldelas anställd i grupp 2 – 4 som deltar i programmet en aktie för varje inköpt aktie. För anställd i grupp 1 som deltar i programmet är tilldelningen fullt ut linjär. För deltagare som har möjlighet att erhålla mer än en aktie, sker tilldelning av ytterligare aktier linjärt upp till 15 procent genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie. Maximalt antal prestationsmatchningsaktier för anställda i grupp 1 - 4 (dvs en aktie, två aktier, tre aktier respektive fyra aktier) kommer således att tilldelas om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller över 15 procent. Prestationsmålet skall justeras vid händelser som påverkar Saab-koncernens verksamhet eller antalet utestående aktier i bolaget eller i annat fall påverkar prestationsmålet och anses relevant av styrelsen. 

5)   Innan antalet prestationsaktier, som skall matchas, slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om prestationsmatchningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet prestations­aktier som skall matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt. 

För giltigt beslut av stämman enligt förslaget under denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.           

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (punkt 16)

(a) Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att fatta beslut om, dels förvärv av egna aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm eller genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier på börs eller på annat sätt än på börs innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske på annat sätt än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget.

(b) Styrelsen föreslår vidare att överlåtelse av egna aktier av serie B till ett antal av högst 1 040 000 skall kunna ske till de anställda i enlighet med under punkt 15 (a) redovisat långsiktigt Aktiesparprogram 2011. Vidare skall bolaget äga rätt att, före nästa årsstämma, på börs överlåta högst

233 000 aktier av innehavet om 1 040 000 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

(c) Styrelsen föreslår vidare att överlåtelse av egna aktier av serie B till ett antal av högst 300 000 skall kunna ske till de anställda i enlighet med under punkt 15 (b) redovisat långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011. Vidare skall bolaget äga rätt att, före nästa årsstämma, på börs överlåta högst 67 000 aktier av innehavet om 300 000 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

(d) Styrelsen föreslår vidare att bolaget skall äga rätt att i anledning av bolagets Aktiesparprogram 2007, 2008, 2009 och 2010 samt Prestationsrelaterade Aktieprogram 2008, 2009 och 2010, före nästa årsstämma, på börs överlåta högst 1 150 000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

(e) För den händelse nödvändig majoritet inte kan uppnås under punkt 16 (b) och/eller (c) ovan, skall den finansiella exponeringen av Aktiesparprogram 2011 respektive Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 säkras genom att bolaget skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn skall förvärva och överlåta aktier i bolaget till sådana anställda som omfattas av programmen. Av det fullständiga förslaget framgår också kostnaden för en swap.

För giltigt beslut av stämman enligt förslagen under punkt 16 (a) och (d) krävs att aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder förslagen.

För giltigt beslut av stämman enligt förslagen under punkt 16 (b) och (c) krävs att aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder förslagen.

För giltigt beslut av stämman enligt förslaget under punkt 16 (e) fordras att förslaget biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna, eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur eller i samband med finansiering av företagsförvärv samt i enlighet med vad som beskrivits ovan att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de anställda och säkra därmed sammanhängande kostnader under bolagets långsiktiga Aktiesparprogram och Prestationsrelaterade Aktieprogram.

VALBEREDNING (punkt 17)

Valberedningen föreslår en valberedningsprocess enligt följande.

1)    Att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 2 nedan, som önskar utse representant, samt styrelse­ordföranden. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren utse en representant. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som represen­terar den till röstetalet största aktieägaren.

2)    Att valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

3)    Att om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna skall efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum.

Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en väsentlig förändring i röstetal senare än två månader före årsstämman skall istället för att ingå i valberedningen ha rätt att utse en representant som skall adjungeras till valberedningen.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

 4)   Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

       (a)       förslag till stämmoordförande,

       (b)       förslag till styrelse,

       (c)        förslag till styrelseordförande,

       (d)       förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande

                   och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,

       (e)       förslag till revisorer (i förekommande fall), och

       (f)         förslag till arvode för bolagets revisorer

5)    Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt bolagsstyrningskoden och att bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns per den 3 mars 2011 totalt 109 150 344 aktier, varav 1 907 123 aktier av serie A med tio röster per aktie och 107 243 221 aktier av serie B med en röst per aktie, vilka sammantaget representerar 126 314 451 röster. Bolaget innehar per samma dag 4 328 186 egna aktier av serie B motsvarande

4 328 186 röster som inte kan företrädas vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Saab AB, CEO Office, Box 70363, 107 24 Stockholm.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisors yttrande om tillämpningen av riktlinjerna för ersättning samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 14, 15 och 16 finns tillgängliga hos bolaget, Saab AB, CEO Office, Box 70363, 107 24 Stockholm och på bolagets hemsida www.saabgroup.com/arsstamma från och med den 16 mars 2011. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Linköping i mars 2011

Saab Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars kl. 10.00.