Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommuniké från Saab ABs årsstämma 2011

Saab AB höll årsstämma torsdagen den 7 april 2011 i Stockholm

Håkan Buskhe och Michael O’Callaghan valdes idag in i Saabs styrelse. Håkan Buskhe är sedan 1 september 2010 verkställande direktör och koncernchef för Saab AB. Håkan Buskhe har tidigare varit VD och koncernchef för E.ON Nordic och E.ON Sverige med verksamhet i Norden och Polen.

Michael O’Callaghan, som tidigare sedan 2007, varit representant från BAE Systems i Saabs styrelse och som avböjde omval 2010 i samband med att BAE Systems sålde halva sitt aktieinnehav, ersätter George Rose och återinträder i styrelsen. Michael O’Callaghan har sedan 1990 varit verksam inom BAE Systems i många olika chefspositioner. Idag är han Managing Director International Operations.

Omval skedde av styrelseledamöterna Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh. Erik Belfrage och George Rose hade avböjt omval. Marcus Wallenberg omvaldes som styrelseordförande i Saab AB. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Sten Jakobsson till vice ordförande i styrelsen.

På Saabs webbplats finns möjlighet att se vd Håkan Buskhes anförande från dagens årsstämma:

http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations/investor_relations.htm

Fastställande av balans- och resultaträkning

Punkt 8 a på dagordningen

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2010.

Utdelning

Punkt 8 b på dagordningen

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50 SEK per aktie och tisdagen den 12 april 2011 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas sändas ut fredagen den 15 april 2011.

Ansvarsfrihet

Punkt 8 c på dagordningen

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

Arvode till styrelse och revisor

Punkt 10 på dagordningen

Styrelsearvodet för 2011 beslutades vara oförändrat, vilket innebär 1 100 000 kronor till styrelseordföranden och 425 000 kronor till envar av de övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ersättning för utskottsarbete utgår med 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter samt 135 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. BAE Systems ledamot erhåller inte arvode.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Punkt 12 på dagordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ändring av § 9 i bolagsordningen om revisorns mandattid. Uppdrag som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

Val av revisorer

Punkt 13 på dagordningen

Nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för en period om fyra år. Håkan Malmström har utsetts till huvudansvarig revisor.

Riktlinjer ersättning

Punkt 14 på dagordningen

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändrade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare avseende 2011. Styrelsens förslag har varit infört i kallelsen till årsstämman. De ändrade riktlinjerna innebär i huvudsak att kortsiktig rörlig ersättning avskaffas och ersätts med en justering av de långsiktiga incitamentsprogrammen och en justering av fast lön.

Långsiktiga incitamentspogram

Punkt 15 på dagordningen

Styrelsens förslag till långsiktiga incitamentsprogram 2011 godkändes. Detta innebär att precis som tidigare år beslutades om ett generellt aktiesparprogram, som numera riktar sig till alla anställda, och ett prestationsrelaterat aktieprogram som vänder sig till nyckelpersoner. Årsstämman beslutade om vissa justeringar av programmen jämfört med tidigare år.

Ändringen av de långsiktiga incitamentsprogrammen innebär i huvudsak att antalet aktier som kan erhållas i prestationsrelaterat aktieprogram 2011 reduceras med en aktie per deltagare och ersätts med en vederlagsfri aktie utan prestationskrav i aktiesparprogram 2011. Sparbeloppet i prestationsrelaterat aktieprogram 2011 är fortsatt maximalt 7,5 procent av den fasta bruttolönen, men endast ett belopp om maximalt 5 procent av den fasta bruttolönen kan ligga till grund för tilldelning av vederlagsfria aktier i aktiesparprogram 2011. Tekniskt genomförs justeringen genom att deltagare i prestationsrelaterat aktieprogram 2011 även ansluter sig till aktiesparprogram 2011 och sparbeloppet i prestationsrelaterat aktieprogram 2011 räknas också som sparande i aktiesparprogram 2011. Alla anställda, även nyckelpersoner (inklusive ledande befattningshavare) får alltså delta i aktiesparprogrammet.

I det generella aktiesparprogrammet kan den anställde genom ett månatligt avdrag från nettolönen om maximalt 5 procent av den fasta bruttolönen köpa aktier i Saab. Efter tre år tilldelas den anställde motsvarande antal matchningsaktier. Detta program omfattar maximalt 1 040 000 aktier av serie B.

Det prestationsrelaterade aktieprogrammet vänder sig till upp till 286 nyckelpersoner inklusive VD. Den anställde kan göra ett månatligt avdrag från nettolönen om maximalt 7,5 procent av den fasta bruttolönen för inköp av aktier. Uppnås fastställt finansiellt mål, som är genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie mellan 5 och 15 procent, fullt ut efter tre år erhålls maximalt mellan 1 till 4 matchningsaktier per köpt aktie. Om det finansiella målet inte uppnås sker ingen matchning. Det prestationsrelaterade aktieprogrammet är således förenat med en risk och kopplat till prestation. Programmet omfattar maximalt 300 000 aktier av serie B.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Punkt 16 på dagordningen

Saabs årsstämma bemyndigade även styrelsen att fatta beslut om förvärv, dock högst 10 procent av totala antalet aktier i bolaget, och överlåtelse av egna aktier av serie B. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur eller i samband med finansiering av företagsförvärv samt för att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de anställda och säkra därmed sammanhängande kostnader under Saabs långsiktiga aktiesparprogram och prestationsrelaterade aktieprogram.

Årsstämman beslutade även om överlåtelse av aktier av serie B till anställda i enlighet med aktiesparprogram 2011 och prestationsrelaterat aktieprogram 2011. Beslut fattades vidare om att bolaget skall äga rätt att i anledning av bolagets samtliga aktiesparprogram och prestationsrelaterade aktieprogram, före nästa årsstämma, över börs överlåta högst 1 450 000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Valberedning

Punkt 17 på dagordningen

Det förslag som lagts fram avseende en valberedningsprocess godkändes. Regler för hur valberedningen skall utses gäller numera tills vidare, men är i övrigt oförändrade jämfört med tidigare år.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april kl. 19.00.