Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab - resultat och sammanfattning januari-december 2010

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för 2010.

Resultat januari-december 2010

• Orderingången uppgick till MSEK 26 278 (18 428) och orderstocken vid årets utgång uppgick till
MSEK 41 459 (39 389)

• Försäljningsintäkterna minskade med 1 procent till MSEK 24 434 (24 647), även justerat för valutaeffekter
och annullerade beställningar

• Bruttoresultatet uppgick till MSEK 5 591 (6 137), motsvarande en bruttomarginal på 22,9 procent (24,9).
Justerat för jämförelsestörande poster uppgick bruttomarginalen till 25,0 procent (24,6) *

• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 975 (1 374), motsvarande en rörelsemarginal på 4,0 procent (5,6).
Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelsemarginalen till 6,5 procent (5,4) *

• Årets resultat uppgick till MSEK 454 (699) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 3,97 (6,28)

• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 4 349 (1 447)

• Föreslagen utdelning för 2010 SEK 3,50 per aktie (2,25)

* Från och med 2011 kommer Saab inte att rapportera resultat justerat för jämförelsestörande poster

Prognos för 2011:

Under 2011 bedömer vi att försäljningsintäkterna minskar något jämfört med 2010.

Vi förväntar oss att rörelsemarginalen ökar något under 2011 jämfört med den justerade rörelsemarginalen under 2010.

Finansiell översikt

MSEK jan-dec 2010 jan-dec 2009 förändring, % okt-dec 2010 okt-dec 2009
Orderingång  26 278 18 428  43 11 900 7 047
Orderstock  41 459 39 389 5 4 008** -918**
Försäljningsintäkter  24 434 24 647 -1 8 053 7 768
Bruttoresultat  5 591 6 137 -9 1 640 1 885
Bruttomarginal, % 22,9 24,9   20,4 24,3
Justerad bruttomarginal *, % 25,0 24,6   25,9 24,3
Rörelseresultat (EBIT) 975 1 374 -29 251 503
Rörelsemarginal, % 4,0 5,6   3,1 6,5
Justerad rörelsemarginal *, % 6,5 5,4   9,3 6,5
Periodens resultat 454 699 -35 20 323
Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,12 6,45   0,09 2,97
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,97 6,28   0,08 2,87
Räntabilitet på eget kapital ***, % 4,1 7,0   - -
Operativt kassaflöde 4 349 1 447 201 2 200 1 270
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 39,84 13,26   20,16 11,64
* Justerat för jämförelsestörande poster, för mer information se sida 5 -602 50   -495  -
** Avser kvartalets förändring          
*** Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod        

VD:s kommentar, Håkan Buskhe

"Under 2010 ökade orderingången och orderstocken trots ett fortsatt tufft affärsklimat. Den underliggande lönsamheten förbättrades kontinuerligt under året och vi avslutade framgångsrikt vårt effektiviseringsprogram - Miljardprogrammet - som sedan början av 2008 sänkt våra kostnader med cirka SEK 1,5 miljarder. Vi har även förbättrat nivån på sysselsatt kapital och nådde ett starkt operativt kassaflöde. Vårt fokus på löpande effektivitetsförbättringar har fortsatt hög prioritet.

Vårt långsiktiga mål att organiskt öka försäljningsintäkterna fem procent per år och att uppnå en rörelsemarginal på tio procent ligger fast.

Vi bedömer däremot att försäljningsintäkterna under 2011 minskar något jämfört med 2010 till följd av en lägre nivå på orderingången under senare år. För att vi ska uppnå vårt långsiktiga tillväxtmål har vi fortsatt fokus på de marknader där vi redan har en stark position - Norden, flera europeiska länder, Sydafrika och Australien. Därutöver stärker vi vår lokala närvaro på utvalda marknader, exempelvis Nordamerika, Storbritannien, Sydamerika (Brasilien) och Asien (Thailand och Indien). Investeringar i produktförnyelse och innovation kommer att krävas för att vi ska lyckas uppnå vårt tillväxtmål. Vi prioriterar investeringar inom områden där vi redan har en konkurrenskraftig teknologi och/eller en konkurrenskraftig marknadsposition och som även stärker eller bibehåller vår unika systemkunskap. Det är möjligt att tillväxten även kommer att stärkas genom förvärv om värdeskapande möjligheter uppstår inom våra prioriterade områden under kommande år.

Rörelsemarginalen förväntas öka något 2011 jämfört med den justerade rörelsemarginalen 2010. Under de kommande två åren kommer avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter att vara på samma nivå som 2010 för att därefter minska. Tillsammans med effektivitetsförbättringar skapar det en stabil grund för att nå vårt långsiktiga mål för rörelsemarginalen.

Vi kommer att fortsätta fokusera på kapitalrationaliseringar och att generera ett starkt operativt kassaflöde. Givet karaktären och storleken på vår utestående offertportfölj, samt våra tillväxtambitioner, avser vi att under den närmaste tiden ha en nettokassa och vi håller fast vid ett soliditetsmål på över 30 procent.

En stark balansräkning, ett mycket konkurrenskraftigt produktutbud och högkvalificerade medarbetare ger oss en stark bas för att driva våra operativa prioriteringar med sikte på att skapa hållbart långsiktigt värde," säger VD och koncernchef Håkan Buskhe.

Press- och analytikerträff

Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Lars Granlöf presenterar Saabs resultat för helåret 2010.

Onsdag 16 februari, klockan 10.00
World Trade Center konferensanläggning, konferensrum Manhattan
Entré via Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1

Anmäl ditt deltagande till:

E-post: karin.frisk@saabgroup.com 
Tel: +46 8 463 02 30

 

Direktsänd webbsändning

Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari kl. 07.30.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.