Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab avyttrar sina aktier i Grintek Ewation till Cassidian

Saab AB har idag undertecknat ett avtal om att avyttra sin ägarandel (42,4%) i sydafrikanska systemingenjörsföretaget Grintek Ewation till Cassidian, en division inom EADS.

Saab och Cassidian har varit partners i Grintek Ewation sedan december 2001 med mål att tillsammans utveckla företaget till en ledare inom system för elektronisk krigföring. Cassidian är största ägare i Grintek Ewation.

– Grintek Ewation är ett framgångsrikt företag och har varit en lönsam investering för Saab. Framöver anser vi att den fortsatta tillväxten i företaget kommer att tjäna på att ha en mer sammanhållen ägarstruktur. Vi kommer att fortsätta våra affärsrelationer med Grintek Ewation, säger Riaz Saloojee, VD Saab Sydafrika och styrelseledamot i Grintek Ewation.

Sydafrika är Saabs största verksamhet utanför Sverige med över 1 100 anställda och är fortsatt en prioriterad marknad.

Transaktionen kräver godkännande från bland annat sydafrikanska konkurrensmyndigheter och beräknas vara genomförd under andra kvartalet 2011. Transaktionen kommer att generera en realisationsvinst före skatt om cirka MSEK 120 och kommer att redovisas inom affärsområde Electronic Defence Systems.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars kl. 9.00.