Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-september 2011

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab publicerar rapporten för januari-september 2011.

Resultat januari-september 2011

• Orderingången uppgick till MSEK 13 793 (14 378) och orderstocken vid periodens utgång uppgick till MSEK 39 411 (37 451)

• Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 16 151 (16 381), en minskning på en procent justerat för valutaeffekter och förvärv

• Bruttoresultatet uppgick till MSEK 4 451 (3 951), motsvarande en bruttomarginal på 27,6 procent (24,1).

• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 282 (724), motsvarande en rörelsemarginal på 14,1 procent (4,4). Realisationsvinster ingår med MSEK 1 169 (-10)

• Periodens resultat uppgick till MSEK 1 798 (434) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 16,60 (3,89)

• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 260 (2 149)

Prognosen för 2011 är förändrad:

Under 2011 bedömer vi att försäljningsintäkterna minskar något jämfört med 2010, inklusive förvärvet av Sensis.

Vi förväntar oss att rörelsemarginalen, exklusive väsentliga reavinster, ökar något under 2011 jämfört med den justerade rörelsemarginalen på 6,5 procent under 2010, inklusive förvärvet av Sensis.

Tidigare prognos:

Under 2011 bedömer vi att försäljningsintäkterna minskar något jämfört med 2010.

Vi förväntar oss att rörelsemarginalen, exklusive väsentliga reavinster, ökar något under 2011 jämfört med den justerade rörelsemarginalen på 6,5 procent under 2010.

Finansiell översikt

MSEK jan-sept 2011 jan-sept 2010 förändring, % jul-sept 2011 jul-sept 2010 jan-dec 2010
Orderingång 13 793 14 378  -4  3 147 3 862 26 278
Orderstock 39 411 37 451 5 -1 246** -1 408** 41 459
Försäljningsintäkter 16 151 16 381 -1 4 838 5 004 24 434
Bruttoresultat 4 451 3 951 13 1 411 1 239 5 591
Bruttomarginal, % 27,6 24,1   29,2 24,8 22,9
Rörelseresultat (EBIT) 2 282 724 215 1 217 322 975
Rörelsemarginal, % 14,1 4,4   25,2 6,4 4,0
Periodens resultat 1 798 434 314 1 103 188 454
Resultat per aktie före utspädning, SEK 17,27 4,03   10,55 1,70 4,12
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 16,60 3,89   10,15 1,64 3,97
Räntabilitet på eget kapital *, % 15,2 7,0   - - 4,1
Operativt kassaflöde 2 260 2 149 5 -74 -84 4 349
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 20,71 19,69   -0,67 -0,77 39,84
* Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod    
** Avser kvartalets förändring

VD:s kommentar, Håkan Buskhe

"Vi har fortsatt att ha tydligt fokus på att driva effektivitetsförbättringar under de första nio månaderna och säkrat viktiga beställningar på strategiska marknader samt stärkt närvaron i exempelvis Nordamerika, Indien, Brasilien och Storbritannien.

Förvärvet av Sensis har stärkt organisationen ytterligare genom bredare marknadsnärvaro, speciellt i USA, samt förbättrat produktportföljen. Åtgärder för att ta tillvara på synergier mellan de fusionerade organisationerna pågår.

Marknadsförutsättningarna är krävande, och försvarsbudgetar granskas i ljuset av den finansiella osäkerheten, särskilt i Europa och USA. De möjliga effekterna av det osäkra marknadsläget är svåra att utvärdera. Därför är det viktigt att vi fortsätter att bygga beredskap om affärsklimatet försämras ytterligare.

Samtidigt skapar marknadsläget både utmaningar och möjligheter för Saab. Vi har under många år fokuserat på att erbjuda kostnadseffektiva produkter, lösningar och tjänster som kan köpas från hyllan. Vi siktar på att skapa mer med mindre.

Fokus framöver är att skapa lönsam tillväxt och att löpande utvärdera affärsportföljen. Vi måste växa organiskt och även aktivt genomföra strukturåtgärder för att försäkra oss om fortsatt tillväxt.

Vår starka finansiella position är en konkurrensfördel under rådande marknadsläge och vi anser det lämpligt att fortsätta att ha en nettokassa," säger Saabs vd och koncernchef Håkan Buskhe.

Press- och analytikerträff
Media och finansiella analytiker inbjuds till en press- och analytikerträff där VD Håkan Buskhe och CFO Lars Granlöf presenterar Saabs resultat för januari-september 2011.
Onsdag 19 oktober, klockan 10.00
Grand Hôtel, Blaiseholmshamnen 8, Stockholm. Konferensrum Bolinderska rummet.

Anmäl ditt deltagande till:
E-post: karin.frisk@saabgroup.com
Tel: +46 8 463 02 30

Direktsänd webbsändning
Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka www.saabgroup.com/en/About-Saab/Investor-relations. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Alla som följer press- och analytikerträffen kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 18721

www.saabgroup.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober kl. 07.30.