Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Valberedning för Saab AB inför årsstämma 2012

Enligt beslut vid Saab AB:s årsstämma den 7 april 2011 meddelas nu de aktieägarrepresentanter som tillsammans med styrelseordföranden utgör valberedningen.

Ledamöter i valberedningen inför årsstämma 2012:

Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB

Petra Hedengran, Investor AB

Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Thomas Eriksson, Swedbank Robur Fonder

Thomas Ehlin, Nordea Fonder

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag till beslut till årsstämman avseende styrelse, ordförande i styrelsen och på årsstämman samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 52 procent av röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2011.

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas torsdagen den 19 april 2012.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Saabs valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Box 70363, 107 24 Stockholm. För att inkomna förslag ska kunna behandlas bör de lämnas senast den 15 februari 2012.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187 214

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober kl. 14.30.