Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud

Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den 8 oktober 2012

Detta är ett gemensamt pressmeddelande från Saab AB (”Saab”) och HITT N.V. (”HITT”), i enlighet med bestämmelserna i den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft) med anledning av Saab AB:s offentliga erbjudande avseende samtliga aktier i HITT N.V. (”HITT”) enligt Saabs offentliggjorda erbjudandehandlingen den 6 augusti 2012 (”Erbjudandehandlingen”) och Saabs pressmeddelande den 27 augusti 2012. Detta offentliggörande utgör inte ett erbjudande att sälja eller köpa eller en anmodan att köpa eller sälja några värdepapper och det ska inte heller genomföras några köp eller försäljningar i något land där ett sådant erbjudande eller en sådan anmodan skulle strida mot gällande lag om inte erforderliga registrerings- eller andra åtgärder vidtagits enligt reglerna i sådant land. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras, spridas eller sändas till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Japan.

Efter utgången av anmälningsperioden innehar Saab 92,5 procent av samtliga aktier i HITT och 96,7 procent av de utestående aktierna och rösterna i HITT. Betalning för de aktier som lämnats in i Erbjudandet kommer att erläggas den 8 oktober 2012. Förlängd acceptperiod, avnotering och tvångsinlösen är nästa steg.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Apeldoorn och Linköping den 3 oktober 2012 – Efter offentliggörandet av Saabs rekommenderade kontanterbjudande om 6,60 euro per aktie (”Erbjudandet”) för de utestående aktierna (”Aktierna”) i HITT i enlighet med Erbjudandehandlingen samt efter Saabs pressmeddelande den 27 augusti 2012 då Saab offentliggjorde att det förvärvat 53 procent av de utestående aktierna i HITT från bolagets huvudägare Hitt Holding B.V., varigenom det villkorade Erbjudandet omvandlades till ett ovillkorat budpliktsbud om 7,00 euro per Aktie, meddelar Saab och HITT att vid anmälningsperiodens utgång kl. 18.00 CET den 2 oktober 2012, har 776 705 aktier lämnats i Erbjudandet, motsvarande 17,3 procemt av utestående aktier i HITT, vilket motsvarar ett totalt värde om 5 436 935 euro baserat på den höjda budkursen om 7,00 euro. Tillsammans med de 3 566 782 Aktier som redan innehas av Saab, kommer Saabs ägande i HITT efter betalningen av de inlämnade aktierna att uppgå till 4 343 487 Aktier, vilket motsvarar 92.5 procent av samtliga aktier i HITT och 96,7 procent av de utestående aktierna i HITT.

Likvid

Saab kommer den 8 oktober 2012 att betala den höjda budkursen om 7,00 euro för varje aktie som har lämnats in i Erbjudandet.

Förlängd acceptperiod (na-aanmeldingstermijn)

Saab erbjuder aktieägare i HITT som ännu inte har lämnat in sina aktier i Erbjudandet möjlighet att lämna in sina aktier under en förlängd acceptperiod. Den förlängda acceptperioden börjar den 4 oktober 2012, kl. 09.00 CET och löper till den 17 oktober 2012, kl. 18.00 CET. HITT:s aktieägare kan lämna in sina Aktier på samma sätt och enligt de villkor som anges i Erbjudandehandlingen och pressmeddelandet från den 6 augusti 2012 med förbehåll för de ändringar som angavs i pressmeddelandet från den 27 augusti 2012.

Aktier som lämnas in under den förlängda acceptperioden kommer att accepteras omedelbart. Inlämnade aktier kan således inte återtas under den förlängda acceptperioden. Saab kommer att betala korrekt inlämnade aktier inom tre bankdagar från den dag då aktierna lämnats in under den förlängda acceptperioden.

Utköp samt övriga omstruktureringar

Saab har för avsikt att sedan betalning för de nu inlämnade aktierna erlagts integrera HITT:s verksamhet i Saabs verksamhet.

Då Saab tillsammans med närstående (inklusive Bolaget) efter betalningen för de inlämnade aktierna kommer att inneha 95 procent eller mer av aktiekapitalet (geplaatst kapitaal) på sätt som avses i artiklarna 2:92a av DCC och/eller 2:359c av DCC, kommer Saab att så snart som möjligt förvärva resterande aktier som inte lämnats in i Erbjudandet genom ett tvångsinlösenförfarande (uitkoopprocedure) i enlighet med artikel 2:92a DCC eller artikel 2:359c DCC.

Likviditet och avnotering

Saab kommer att verka för en avnotering av HITT:s aktier på Euronext Amsterdam så snart som det är praktiskt genomförbart enligt gällande lagstiftning. En avnotering kommer att ha negativ inverkan på likviditeten och marknadsvärdet på de aktier som inte lämnats in i Erbjudandet.

Erbjudandehandling, Ställningstagande och ytterligare information

Erbjudandet lämnas enligt de villkor och begränsningar som omnämns i Erbjudandehandlingen daterad den 6 augusti 2012, med de tillägg som följer av pressmeddelandet daterat den 27 augusti 2012.

Detta offentliggörande innehåller utvald, förkortad information om Erbjudandet men ersätter inte Erbjudandehandlingen, pressmeddelandet från den 27 augusti 2012 eller Ställningstagandet. Informationen i detta pressmeddelande är inte fullständig och ytterligare information finns att tillgå i Erbjudandehandlingen, pressmeddelandet från den 27 augusti 2012 och Ställningstagandet.

Aktieägare uppmanas att granska Erbjudandehandlingen, pressmeddelandet från den 27 augusti 2012 och Ställningstagandet i detalj och söka oberoende rådgivning vid behov för att nå en välgrundad bedömning av Erbjudandet och innehållet i Erbjudandehandlingen, pressmeddelandet från den 27 augusti 2012 och Ställningstagandet.

Kopior av Erbjudandehandlingen, pressmeddelandet från den 27 augusti 2012 och Ställningstagandet kan kostnadsfritt erhållas på Saabs, HITT:s och Agentens respektive kontor och kan erhållas genom att kontakta Saab, HITT eller Agenten på nedanstående adresser.

Budgivaren:

SAAB AB (Publ)

Adress: P.O. Box 12062, SE-102 22Stockholm,Sweden

Telefon: +46 8 463 00 00

Fax: +46 8 463 01 52

E-post: info@saabgroup.com

Bolaget:

HITT N.V.

Adress:P.O. Box876, 7301 BC,Apeldoorn, theNetherlands

Telefon: +31 55 543 25 90

Fax: +31 55 543 25 95

E-post: investor.relations@hitt.nl

Agenten:

INGBank N.V.

Adress: Bijlmerplein 888

Telefon: + 31 20 563 6546 / + 31 20 563 6619

Fax: + 31 20 563 6959

E-post: iss.pas@ing.nl

Ytterligare information

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen som är tillgänglig på Saabs och HITT:s hemsidor, www.saabgroup.com och www.hitt.nl. Dessa websidor är inte en del av Erbjudandehandlingen. Kopia av Erbjudandehandlingen kan erhållas från HITT och agenten på de adresser som anges ovan. Detta pressmeddelande är en översättning av det engelska pressmeddelandet. I händelse av skillnader mellan det engelska pressmeddelandet och översättningen skall det förstnämnda gälla.

För ytterligare information, var vänlig kontakta 

Saab  HITT 
Saabs presscenter  Tel: +46 (0)734 180 018  E-post: presscentre@saabgroup.comInvesterarrelationerAnn-Sofi Jönsson Tel: +46 (0) 734 180 018 VD och koncernchefSjoerd JansenTel: +31 (55) 543 2590E-post: investor.relations@hitt.nl

Ovanstående information är sådan som Saab AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2012, kl. 07.30.

Om Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Om HITT

HITT är en ledande global aktör inom trafikledning och navigationssystem. Bolaget utvecklar teknik som förbättrar säkerheten och trafikflödet som även ska leda till kostnadsbesparingar inom infrastruktur och logistik. HITT:s verksamhet består huvudsakligen av utveckling, försäljning och underhåll av kontroll- och ledningssystem samt tjänster inom flyg- och sjötrafik, hydrografi och navigationssystem. HITT hade 2011 en omsättning på 40,7 miljoner euro och ett nettoresultat på 3,4 miljoner euro. Antalet anställda uppgick vid årets slut 2011 till 188. HITT har varit noterat på Euronext Amsterdam sedan juni 1998.

Forward-looking statements and restrictions

This press release may include "forward-looking statements" and language indicating trends, such as "anticipated" and "expected." Although Saab and HITT believe that the assumptions upon which their respective financial information and their respective forward-looking statements are based are reasonable, they can give no assurance that these assumptions will prove to be correct. Neither Saab nor HITT, nor any of their advisors accepts any responsibility for any financial information contained in this press release relating to the business or operations or results or financial condition of the other or their respective groups.

The Offer is being made with due observance of such statements, conditions and restrictions as are included in the Offer Document and the press announcement of 27 August 2012. The Offeror reserves the right to accept any tender under the Offer, which is made by or on behalf of a Shareholder, even if it has not been made in the manner set out in the Offer Document.

The Offer is not being made, and the Shares will not be accepted for purchase from or on behalf of any Shareholder, in any jurisdiction in which the making of the Offer or acceptance thereof would not be in compliance with the securities or other laws or regulations of such jurisdiction or would require any registration, approval or filing with any regulatory authority not expressly contemplated by the terms of the Offer Document. Persons obtaining the Offer Document are required to take due note and observe all such restrictions and obtain any necessary authorisations, approvals or consents (to the extent applicable). Outside of theNetherlands, no actions have been taken (nor will actions be taken) to make the Offer possible in any jurisdiction where such actions would be required. In addition, the Offer Document has not been filed with nor recognised by the authorities of any jurisdiction other than theNetherlands. Neither Saab, nor HITT, nor any of their advisers assumes any responsibility for any violation by any person of any of these restrictions. Any person (including, without limitation, custodians, nominees and trustees) who forwards or intends to forward the Offer Document or any related document to any jurisdiction outside theNetherlandsshould carefully read Sections 1 and 2 of the Offer Document (Restrictions and Important Information) before taking any action. The release, publication or distribution of the Offer Document in jurisdictions other than theNetherlandsmay be restricted by law and therefore persons into whose possession the Offer Document comes should inform themselves about and observe such restrictions. Any failure to comply with any such restrictions may constitute a violation of the law of any such jurisdiction.