Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma i Saab AB

Aktieägarna i Saab Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma i Annexet, Stockholm Globe Arenas, Globentorget 2, Stockholm, torsdagen den 19 april 2012 kl 15.00. Insläpp och registrering sker från kl 13.30.

RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Endast de aktieägare som är införda i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 13 april 2012 har rätt att efter anmälan delta i årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registreras i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 13 april 2012, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig senast fredagen den 13 april 2012

-       på telefon 013 - 18 20 55 (vardagar mellan kl 9 och 17),

-       per post med separat utsänd inbjudan eller under adress Saabs Årsstämma, Box 7839, 103 98 Stockholm, eller

-       via Internet på vår hemsida: www.saabgroup.com/arsstamma

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling, bör denna sändas in i god tid före årsstämman till Saab AB, CEO Office, Box 12062, 102 22 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.saabgroup.com/arsstamma.

DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman

  2. Upprättande och godkännande av röstlängden

   3. Godkännande av dagordningen

    4. Val av justeringsmän

     5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

      6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

       7. Anförande av verkställande direktören

        8. Beslut om

            a)     Fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

            b)     Dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

            c)      Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

        9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

        10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

        11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

        12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

        13. Beslut om styrelsens förslag till långsiktiga incitamentsprogram

              a)     Aktiesparprogram 2012

              b)     Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012

        14. Beslut om styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier avseende

             a)     Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

             b)     Överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs för Aktiesparprogram 2012

             c)      Överlåtelse av egna aktier till anställda och över börs för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012

             d)     Överlåtelse av egna aktier över börs för Aktiesparprogram 2008, 2009, 2010 och 2011 samt för Prestationsrelaterat Aktieprogram 2009, 2010 och 2011

        e)     Avtal om aktieswap med tredje part

        15. Stämmans avslutande

        BESLUTSFÖRSLAG:

        UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (punkt 8 b)

        Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kronor per aktie. Som avstämningdag föreslås tisdagen den 24 april 2012. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 27 april 2012.

        VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN, STYRELSE OCH ARVODEN (punkt 1, 9, 10 och 11)

        I valberedningen ingårPetra Hedengran, ordförande, Investor AB, Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Thomas Eriksson, Swedbank Robur Fonder, Thomas Ehlin, Nordea Fonder samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB.

        Valberedningen lämnar följande förslag till beslut.

        -        Marcus Wallenberg till ordförande på årsstämman.

        -        Nio styrelseledamöter och inga suppleanter.

        -        En höjning av styrelsearvodet till 1 165 000 (1 100 000) kronor till styrelseordföranden, 480 000 (425 000) kronor till vice ordföranden och    450 000 (425 000) kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Oförändrad ersättning för utskottsarbete med 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter i revisionsutskottet samt 135 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter i ersättningsutskottet.

        -        Revisorsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

        -        Omval av samtliga styrelseledamöter: Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow Torell, Joakim Westh och Marcus Wallenberg. Information om föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida.

        -        Omval av Marcus Wallenberg som styrelseordförande i Saab AB.

        RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 12)

        Bakgrund och motiv

        Ersättningsutskottet har utvärderat tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Saab som beslutades av årsstämman 2011 och de gällande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i bolaget. Ersättningsutskottet anser att de riktlinjer som beslutades 2011 uppfyller sina syften att rekrytera och behålla ledande befattningshavare.

        Ersättningsutskottet har rekommenderat styrelsen att föreslå årsstämman att godkänna ersättningsriktlinjer med i huvudsak motsvarande innehåll som de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2011. Mot bakgrund av en allmän översyn av ledande befattningshavares anställningsavtal föreslås dock vissa förtydliganden i riktlinjerna bl.a. rörande sedvanliga förmåner samt kring den så kallade Saab-planen som reglerar pension.

        Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen nedanstående riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

        Riktlinjer

        Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Denna krets framgår av bolagets hemsida. Styrelseledamöter i Saab AB omfattas i vissa särskilda fall av dessa riktlinjer, se nedan.

        Saab skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare. Ersättningsstrukturerna skall så långt möjligt ha förutsägbarhet, såväl beträffande kostnaden för företaget, som förmånen för den anställde och vara baserade på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Avstämningar skall göras kontinuerligt med relevanta branscher och marknader.

        Styrelsens förslag baseras i huvudsak på gällande avtal mellan Saab AB och respektive befattningshavare. Inga styrelsearvoden skall utgå för koncernledningens deltagande i styrelser för affärsområden eller Saabs dotterbolag.

        Ersättningsutskottet ansvarar för utveckling och översyn beträffande ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

        Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

        Dessa riktlinjer gäller från årsstämman 2012.

        Fast ersättning

        Den kontanta ersättningen skall bestå av fast lön. Den fasta lönen revideras varje år per den 1 januari för hela koncernledningen. Den fasta lönen skall vara marknadsmässig och baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

        Rörlig ersättning

        Det är viktigt att de ledande befattningshavarna har en långsiktig syn på och engagemang i bolagets verksamhet och vinst. Därmed är långsiktig rörlig ersättning särskilt väl lämpad för Saab och dess aktieägare.  

        VD och ledande befattningshavare är berättigade att delta i de långsiktiga incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman.

        Vid extraordinära omständigheter kan överenskommelser av engångskaraktär träffas om kontant rörlig ersättning, förutsatt att sådana arrangemang endast görs på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla personal, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter, och att sådan ersättning aldrig överstiger ett belopp motsvarande den fasta årslönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning skall fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

        I övrigt skall rörlig kontant ersättning inte utgå.

        Incitamentsprogram som föreslås årsstämman 2012

        Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett aktiesparprogram 2012 och ett prestationsrelaterat aktieprogram 2012.

        Villkoren och kostnaden för aktiesparprogrammet 2012 och det prestationsrelaterade aktieprogrammet 2012 redovisas i styrelsens fullständiga förslag till årsstämman.

        Övriga förmåner

        Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan ges rätt till övriga förmåner i enlighet med lokal praxis. Förmånerna skall bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Dessa förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen och skall motsvara vad som kan anses vara rimligt i förhållande till praxis i marknaden. Övriga förmåner kan vara till exempel tjänstebil, resor, övernattningsbostad och sjukvårdsförsäkring.

        Pension

        För pensionsavtal som upprättas efter den 1 januari 2005 skall pensionsåldern vara 62 år. Pensionen, utöver ITP-avtalet, skall vara premiebaserad

        och avsättningar görs årligen. För VD utgör avsättningen max 35 procent av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare baseras procentsatsen på ett regelverk i den s k Saab-planen. Enligt denna plan är procentsatsen beroende av antalet återstående år till pensionsåldern vid inträde i planen. Det uppsamlade försäkringskapitalet skall sikta mot en målpension från 65 år på cirka 32,5 procent på lönedelar mellan 20 och 30 basbelopp och cirka 50 procent på lönedelar över 30 basbelopp.

        Samtliga ledande befattningshavare kan även ges rätt till förstärkt sjukpension och efterlevandepension.

        Övriga villkor

        Samtliga befattningshavare i koncernledningen, inklusive VD, kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Om anställningen upphör på Saabs initiativ gäller sex månaders uppsägningstid och därefter skall ett avgångsvederlag om en årslön utgå. Ytterligare en årslön kan utgå om ny anställning ej har erhållits under de första 18 månaderna, räknat från uppsägningstillfället.

        För anställningsavtal som tecknas efter den 1 januari 2005 skall, om anställningen upphör på Saabs initiativ, utöver en uppsägningstid på sex månader, ett maximalt avgångsvederlag om 18 månader tillämpas. I båda fallen skall avräkning göras mot inkomst av annan anställning under motsvarande tid.

        Konsultarvode till styrelseledamöter

        Saab AB:s stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode.

        Information i årsredovisningen not 37

        Not 37 i årsredovisningen innehåller en beskrivning av gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive fast och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner.

        ____________

        Avvikelse från riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade av årsstämman 2011

        Styrelsen har beslutat att avvika från riktlinjerna under 2011.

        Verkställande direktören har under 2011 erhållit förmån i form av flygresor. Skälet för detta har varit att verkställande direktören vid anställningstidpunkten och en tid därefter hade sin bostad på annan ort än tjänstgöringsorten. Därutöver har vissa andra sedvanliga förmåner tillhandahållits medlemmar i koncernledningen i syfte att underlätta fullgörandet av deras arbetsuppgifter.

        LÅNGSIKTIGA INCITAMENTSPROGRAM (punkt 13)

        Bakgrund och skälen för förslaget

        Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att medarbetare i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget och föreslår därför årsstämman nedanstående långsiktiga incitamentsprogram för anställda a) Aktiesparprogram 2012 och b) Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012.

        Syftet med de långsiktiga incitamentsprogrammen är att stimulera medarbetare till fortsatt lojalitet och fortsatta goda prestationer. För att vara delaktig i programmen ställs krav på att den anställde investerar egna pengar. Vidare är det styrelsens bedömning att incitamentsprogrammen ökar koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

        Styrelsens avsikt är att även 2013 föreslå årsstämman långsiktiga incitamentsprogram.

        Förslag till långsiktiga incitamentsprogram 2012

        De föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammen är utformade i enlighet med de principer som antogs på årsstämman 2011, och utgörs dels av ett Aktiesparprogram, dels av ett Prestationsrelaterat Aktieprogram. Programmen innebär i huvudsak följande. Aktiesparprogrammet omfattar samtliga anställda, inklusive anställda som omfattas av det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet, och ger de anställda möjlighet att spara upp till 5 procent av bruttolönen för köp av aktier till marknadspris. Om de inköpta aktierna behålls av den anställde under tre år och anställningen i koncernen kvarstår, kommer den anställde tilldelas motsvarande antal aktier vederlagsfritt. Det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet riktar sig till nyckelpersoner. Detta program ger den anställde ett visst ytterligare antal aktier vederlagsfritt (utöver de aktier som erhålls i Aktiesparprogrammet) förutsatt att vissa förutbestämda prestationsmål uppnås. Sparbeloppet i det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet är maximalt 7,5 procent av bruttolönen, varav endast ett belopp om maximalt 5 procent av bruttolönen kan ligga till grund för tilldelning av vederlagsfria aktier i Aktiesparprogrammet.

        För att kunna genomföra Aktiesparprogram 2012 och Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 föreslår styrelsen att högst 1 340 000 aktier av serie B skall kunna överlåtas till anställda inom Saab-koncernen, och därutöver att en del av aktierna även skall kunna överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm för täckande av bland annat sociala avgifter.

        a) Aktiesparprogram 2012

        Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett långsiktigt Aktiesparprogram 2012 omfattande 1 040 000 aktier av serie B, enligt i huvudsak nedanstående riktlinjer:

        1. Alla anställda inom Saab-koncernen, inklusive anställda som omfattas av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012, med undantag för vad som anges i punkt 3 nedan, kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2012.

        2. Anställda som deltar i Aktiesparprogram 2012 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av bruttolönen för köp av aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm under en 12-månaders period från det att planen implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Saab-koncernen förelegat under hela denna treårsperiod, kommer den anställde att av Saab-koncernen tilldelas ett motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt.

        3. Deltagande i Aktiesparprogram 2012 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i Aktiesparprogram 2012 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Aktiesparprogram 2012.

        b) Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012

        Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 för upp till 286 nyckelpersoner omfattande 300 000 aktier av serie B. Dessa personer omfattas även av Aktiesparprogram 2012 för alla anställda. Förslagets huvudsakliga riktlinjer framgår nedan.

        1. Upp till 286 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören, med undantag vad som anges i punkt 3 nedan, kommer att erbjudas deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012.

        2. Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 kan spara ett belopp motsvarande maximalt 7,5 procent av bruttolönen för köp av aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm under en 12-månaders period från det att planen implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom Saab-koncernen förelegat under hela denna treårsperiod, kommer den anställde att ha rätt till vederlagsfri matchning av aktier, enligt följande:

        Grupp 1 Högst 250 anställda i ledningsgrupper, vissa specialister och projektledare kan få rätt till prestationsmatchning av upp till en aktie för varje inköpt aktie.

        Grupp 2 Högst 20 affärsenhetschefer kan få rätt till prestationsmatchning av upp till två aktier för varje inköpt aktie.

        Grupp 3 Högst 15 medlemmar inom koncernledningen kan få rätt till prestationsmatchning av upp till tre aktier för varje inköpt aktie.

        Grupp 4 Verkställande direktören kan få rätt till prestationsmatchning av upp till fyra aktier för varje inköpt aktie.

        3. Deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 inte är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012.

        4. Villkoren för prestationsmatchning för nyckelpersoner baseras på en genomsnittlig årlig procentuell ökning av vinst per aktie mellan 1 januari 2013 och 31 december 2015, med vinst per aktie för kalenderåret 2012 som utgångspunkt. Matchningen av aktier sker vid en genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie mellan 5 och 15 procent. Ingen tilldelning av aktier kommer ske om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är mindre än 5 procent. Vid 5 procent genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie tilldelas anställd i grupp 2 – 4 som deltar i programmet en aktie för varje inköpt aktie. För anställd i grupp 1 som deltar i programmet är tilldelningen fullt ut linjär. För deltagare som har möjlighet att erhålla mer än en aktie, sker tilldelning av ytterligare aktier linjärt upp till 15 procent genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie. Maximalt antal prestationsmatchningsaktier för anställda i grupp 1 - 4 (dvs. en aktie, två aktier, tre aktier respektive fyra aktier) kommer således att tilldelas om den genomsnittliga årliga ökningen av vinst per aktie är lika med eller över 15 procent. Prestationsmålet skall justeras vid händelser som påverkar Saab-koncernens verksamhet eller antalet utestående aktier i bolaget eller i annat fall påverkar prestationsmålet och anses relevant av styrelsen.

        5. Innan antalet prestationsaktier, som skall matchas, slutligen bestäms, skall styrelsen pröva om prestationsmatchningen är rimlig i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera antalet prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som styrelsen bedömer lämpligt.

        FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (punkt 14)

        a)     Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att fatta beslut om, dels förvärv av egna aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm eller genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare, dels överlåtelse av egna aktier på börs eller på annat sätt än på börs innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske på annat sätt än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst 1/10 av samtliga aktier i bolaget.

        b)     Styrelsen föreslår vidare att överlåtelse av egna aktier av serie B till ett antal av högst 1 040 000 skall kunna ske till de anställda i enlighet med under punkt 13 a) redovisat långsiktigt Aktiesparprogram 2012. Vidare skall bolaget äga rätt att, före nästa årsstämma, på börs överlåta högst 233 000 aktier av serie B av innehavet om 1 040 000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

        c)     Styrelsen föreslår vidare att överlåtelse av egna aktier av serie B till ett antal av högst 300 000 skall kunna ske till de anställda i enlighet med under punkt 13 b) redovisat långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012. Vidare skall bolaget äga rätt att, före nästa årsstämma, på börs överlåta högst 67 000 aktier av serie B av innehavet om 300 000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

        d)     Styrelsen föreslår vidare att bolaget skall äga rätt att i anledning av bolagets Aktiesparprogram 2008, 2009, 2010 och 2011 samt Prestationsrelaterade Aktieprogram 2009, 2010 och 2011, före nästa årsstämma, på börs överlåta högst 1 088 000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

        e)     Styrelsen föreslår att för den händelse nödvändig majoritet inte kan uppnås under punkt 14 b) och/eller 14 c) ovan, skall den finansiella exponeringen av Aktiesparprogram 2012 respektive Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 säkras genom att bolaget skall kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid tredje parten i eget namn skall förvärva och överlåta aktier i bolaget till sådana anställda som omfattas av programmen. Av det fullständiga förslaget framgår också kostnaden för en swap.

        För giltigt beslut av stämman enligt förslagen under punkt 14 a) och d) krävs att aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder förslagen.

        För giltigt beslut av stämman enligt förslagen under punkt 14 b) och c) krävs att aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder förslagen.

        För giltigt beslut av stämman enligt förslaget under punkt 14 e) fordras att förslaget biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna, eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

        Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur eller i samband med finansiering av företagsförvärv samt i enlighet med vad som beskrivits ovan att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de anställda och säkra därmed sammanhängande kostnader under bolagets långsiktiga Aktiesparprogram och Prestationsrelaterade Aktieprogram.

        AKTIER OCH RÖSTER

        I bolaget finns per den 14 mars 2012 totalt 109 150 344 aktier, varav 1 907 123 aktier av serie A med tio röster per aktie och 107 243 221 aktier av serie B med en röst per aktie, vilka sammantaget representerar 126 314 451 röster. Bolaget innehar per samma dag 3 716 346 egna aktier av serie B motsvarande 3 716 346 röster som inte kan företrädas vid stämman.

        UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

        Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Saab AB, CEO Office, Box 12062, 102 22 Stockholm.

        HANDLINGAR

        Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget, Saab AB, CEO Office, Box 12062, 102 22 Stockholm och på bolagets hemsida www.saabgroup.com/arsstamma från och med den 16 mars 2012. Revisors yttrande om tillämpningen av riktlinjerna för ersättning samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 13 och 14 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida (enligt ovan) senast den 28 mars 2012. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

        Linköping i mars 2012

        Saab Aktiebolag (publ)

        Styrelsen

        Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

        För ytterligare information, vänligen kontakta:

        Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

        www.saabgroup.com

        Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars kl. 12.00.

        Downloads