Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommuniké från Saab ABs årsstämma 2012

Saab AB har den 19 april 2012 hållit årsstämma i Stockholm.

Samtliga styrelseledamöter omvaldes idag till Saabs styrelse. Saabs styrelse består därmed av ledamöterna Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow Torell, Marcus Wallenberg och Joakim Westh. Marcus Wallenberg omvaldes av stämman som styrelseordförande i Saab AB. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman omvaldes Sten Jakobsson till vice ordförande i styrelsen.

På Saabs webbplats finns möjlighet att se VD Håkan Buskhes anförande från dagens årsstämma: http://www.saabgroup.com/About-Saab/Investor-relations/Corporate-governance/Annual-General-Meeting/

Fastställande av balans- och resultaträkning
Punkt 8 a på dagordningen
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2011.

Utdelning
Punkt 8 b på dagordningen
Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna om 4,50 SEK per aktie och tisdagen den 24 april 2012 som avstämningsdag för utdelning. Utdelningen beräknas att utbetalas från Euroclear Sweden AB fredagen den 27 april 2012.

Ansvarsfrihet
Punkt 8 c på dagordningen
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Arvode till styrelse och revisor
Punkt 10 på dagordningen
Styrelsearvodet för 2012 beslutades höjas till 1 165 000 SEK till styrelseordföranden, 480 000 SEK till vice ordförande och 450 000 SEK vardera till de övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Oförändrad ersättning för utskottsarbete med 150 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 SEK vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter i revisionsutskottet samt 135 000 SEK till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 SEK vardera till övriga stämmovalda ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer ersättning
Punkt 12 på dagordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare avseende 2012. Mot bakgrund av en allmän översyn av ledande befattningshavares anställningsavtal beslutade årsstämman om vissa förtydliganden i riktlinjerna bl.a. rörande sedvanliga förmåner samt kring den så kallade Saab-planen som reglerar pension.

Långsiktiga incitamentspogram
Punkt 13 på dagordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till långsiktiga incitamentsprogram 2012. Detta innebär att årsstämman, liksom tidigare år, beslutade om ett Aktiesparprogram och ett Prestationsrelaterat Aktieprogram.

Aktiesparprogram 2012 omfattar samtliga anställda, inklusive anställda som omfattas av det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet 2012. Programmet ger de anställda möjlighet att spara upp till 5 procent av bruttolönen för köp av aktier av serie B i Saab till marknadspris. Om de inköpta aktierna behålls av den anställde under tre år och anställningen i Saabkoncernen kvarstår, kommer den anställde tilldelas motsvarande antal aktier vederlagsfritt. Detta program omfattar maximalt 1 040 000 aktier av serie B.

Prestationsrelaterat Aktieprogram riktar sig till 286 nyckelpersoner, inklusive den verkställande direktören. Detta program ger den anställde 1-4 aktier vederlagsfritt för varje inköpt aktie (utöver de aktier som erhålls i Aktiesparprogram 2012). Matchningen av aktier är beroende av uppfyllandet av ett prestationsmål som är genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie mellan 5 och 15 procent. Den anställde kan inom Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012 spara upp till 7,5 procent av bruttolönen för köp av aktier av serie B i Saab, varav endast ett belopp om maximalt 5 procent av bruttolönen kan ligga till grund för tilldelning av vederlagsfria aktier i Aktiesparprogrammet. Det Prestationsrelaterade Aktieprogrammet är således förenat med viss risk och kopplat till prestation. Programmet omfattar maximalt 300 000 aktier av serie B.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Punkt 14 på dagordningen
Saabs årsstämma bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv, dock högst 10 procent av totala antalet aktier i bolaget, och överlåtelse av egna aktier av serie B. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur eller i samband med finansiering av företagsförvärv samt för att ge bolaget möjlighet att överlåta aktier till de anställda och säkra därmed sammanhängande kostnader under Saabs långsiktiga Aktiesparprogram och Prestationsrelaterade Aktieprogram.

Årsstämman beslutade även om överlåtelse av högst 1 040 000 aktier av serie B till anställda i enlighet med Aktiesparprogram 2012, och för att täcka i huvudsak sociala avgifter, samt överlåtelse av högst 300 000 aktier av serie B till anställda i enlighet med Prestationsrelaterat Aktieprogram 2012, och för att täcka i huvudsak sociala avgifter.

Årsstämman beslutade vidare om att bolaget skall äga rätt att i anledning av bolagets Aktiesparprogram 2008, 2009, 2010 och 2011 och Prestationsrelaterade Aktieprogram 2009, 2010 och 2011, före nästa årsstämma, över börs överlåta högst 1 088 000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187214

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april kl. 18:00.

Downloads

PDF
27 februari 2020